Tentamen i Teoretisk filosofi: Språkfilosofi FTEA 21:3

advertisement
Tentamensdatum: 20120818
Kurs: FTEA 21:3
Examinerande lärare: Ingar Brinck, Stefan
Schubert
Maxpoäng: 18
Poäng för godkänt: 9
Poäng för väl godkänt: 15
Filosofiska institutionen
Tentamen i Teoretisk filosofi: Språkfilosofi FTEA 21:3
Obs! Viktig information om legitimation och terminsräkning!
Vid tentamenstillfället skall Du ha med Dig giltig legitimation. Saknar Du giltig
legitimation vid tentamenstillfället får Du inte tentera.
1. Frege tar i texten Über Sinn und Bedeutung (On Sense and Nominatum) upp en princip
för hur sats och satsdelar samverkar, som gäller utbytbarhet med bevarande av
sanningsvärde.
a) Förklara principens innehåll. (1p)
b) Frege tar upp ett en satskonstruktion för vilken principen inte håller och som alltså
tycks utgöra ett motexempel till Freges princip. Vilken sorts satskonstruktion är detta,
och hur löser Frege problemet? (2p)
2. Beskriv Meinongs förklaring till hur det kan komma sig att satsen ”den nuvarande
Kungen av Frankrike är skallig” är meningsfull, trots att det inte finns någon nuvarande
kung av Frankrike. Beskriv Russells kritik av Meinong och Russells egen teori om den
logiska formen hos satsen ”den nuvarande Kungen av Frankrike är skallig”. (3p)
3. Kripkes och Putnams teorier om referens och extension har en betydligt mer social
karaktär än de tidigare teorier de kritiserar. Förklara hur. (3p)
4. Redogör för Grices förslag till reduktion av satsmening ("sentence meaning") till
psykologiska tillstånd, som sker i två steg. Redogör även för ett argument som återfinns i
litteraturen mot Grices förslag. (3p)
5. Ange två av de försök att explikera idén om att vissa satser är analytiskt sanna som
Quine tar upp i ”Two Dogmas”, samt Quines argument mot dem. (3p)
6. Davidson beskriver sin meningsteori som ontologiskt neutral samt holistisk.
a) I vilken bemärkelse är teorin ontologiskt neutral?
b) I vilken bemärkelse är meningsteorin holistisk? (2p)
Postadress Kungshuset, 222 22 Lund
Telefax 046-222 44 24
Besöksadress Kungshuset, Lundagård
Internet WWW.fil.lu.se
E-post [email protected]
Telefon dir 046-222 75 93, växel 046-222 00 00
Download