Airisniemi Marianne Filosofiska reflektioner om hijaben

Airisniemi Marianne
Filosofiska reflektioner om hijaben: tillämpningar av Merleau-Ponty, Levinas och Foucault (2004)
Alanen, Harry
Aristotle’s Desire in Action (2012)
Augustson, Martin
Hitchcock i Hollywood: En genomgång av en konstnärs intervention i en kultur (2000)
Berg, Antonia
Illusionen av könsidentitet (2000)
Blomqvist, Nina
”Där dikt blommar, springer källor opp”. Charles Taylor om det moderna jaget och om den
modernistiska litteraturens etiska relevans (1998)
Boguslawski, Michael von
Gentzen och Peirce: En jämförelse mellan härledningssystem inom den formaliserade logiken
(2005)
Bonsdorff, Anna von
Martha Nussbaums syn på skönlitteratur i en morlafilosofisk kontext (2012)
Carlsson, Thomas
Egendom och berättigande: Joseph Singers kritik av egendomsfilosofin (2007)
Cederlöf, Jonas
Handlingsfilosofi - Georg Henrik von Wright om avsiktliga handlingar (2002)
Dumell, Helena
Emotioner i musik: filmmusiken i fokus (2012)
Finnilä, Jennifer
Fångens dilemma. Modellens användbarhet inom moralfilosofin (2012)
Fougstedt, Carl-Johan
Zygmunt Bauman: Samhällsfilosofi via ett postmodernt etiskt perspektiv (2007)
Garoff, Ferdinand
Fallet Dupin: infallsvinklar på den psykoanalytiska teoribildningen som den kommer till uttryck i
olika läsningar av en fabel av Edgar Allan Poe (2005)
Granö, Viktor
Individen som negation hos den unge Peirce (2010)
Hagström, Marcus
Den nya retoriken (2001)
Harju, Otso
Från jaget till den andra. Gayatri Spivak om ideologi, förtryck, den subalterna och de
intellektuellas ansvar (2012)
Hellström, Jon
David Hume angående självmordets problem (2009; kateissa)
Holmlund, Carl-Johan
Merkityksen takana: kolme esseetä semiotiikan peruslähtökohdista (2001)
Honka, Jenny
Taideteoksessa ilmenevän kauneuden alkuperä. Taidemaailmasta, taiteilijasta ja kauneuden
kokemisesta Heideggerin Taideteoksen alkuperä -teoksen pohjalta (2008)
Hämäläinen, Nora
Paul Horwich om språklig mening (2000)
Jaakonsaari, Mikko Ilmari
Peter Hacker och Gordon Baker två sätt att se på Wittgensteins privatspråksargument (2010)
Kampara, Théodore,
Epicure et l’epicurisme (1998)
Karlsson, Thomas
Kristna moralargument i eutanasidebatten. En reflektiv studie (2002)
Konttinen, Jani
Søren Kierkegaards religionsfilosofiska inflytande i Ludwig Wittgensteins filosofi (2012)
Korhonen, Mikael
Ludwig von Mises nationalekonomi: metodologi och epistemologi (2011)
Krogerus, Niklas
Läsandets och skrivandets roll i filosofin enligt Platon och Seneca en jämförelse (2012)
Lehtinen, Mattias
I led med världen. Kropp och rum i Merleau-Pontys filosofi (2012)
Leppänen, Joonas
Social rättvisa: Rawls och Walzer (2007)
Liesjärvi, Sini
Studium av de kommunikativa aspekterna i humor (2000)
Liljeberg, Marika
Ansvaret för människan: Interaktionen mellan kunder och servicepersonal i massamhället (2008)
Lillqvist, Jonas
Charles Taylors moraliska realism (1996)
Lindfors, Jaakko Santeri
Distributiivinen tasa-arvo. Rawlsin, Dworkinin ja Senin jako-oikeudenmukaisuusteoriat (2010)
Lindfors, Julia
Dandyism som livsfilosofi: En aspekt av det moderna (2004)
Lindquist, Anders
Straff: En undersökning av det moraliska i det omoraliska (1999)
Livman, Robert
Idéer om rättvisa enligt John Rawls (2000)
Lönnqvist, Jan-Erik
Den psykoanalytiska teorin som vetenskap (2001)
Martens (se Honka), Jenny von (2008)
Martin, Patrick
Synpunkter på strävan efter autenticitet: ond tro i Sartres Varat och intet (2011)
Masso, Iivi
Gud, hjorden och individen: Nietzsches syn på kristendomen och demokratin, Dionysos fiender
(1996)
Möller, Roland
Newcombe problem: Etyder i argumentation (2004)
Nordlund, Catharina
Social produkt eller fri individ? Simone de Beauvoir om kvinnans ställning (1997)
Nyström, Jan
Peter Winchs idé om en samhällsvetenskap och dess förhållande till verkligheten (2007)
Parland-Gylling, Nike
Skillnaden mellan mening och nonsens i Wittgensteins Tractatus (2008)
Persson Rickard
Det byggda rummet samhällets DNA (1999)
Pohjola, Valter
Om Stenius argument rörande relationen mellan Aristoteles teori om de demonstrativa
vetenskaperna och Euklides axiomatisering av geometrin (2006)
Rinne, Cecilia
Naturen och det evigt mänskliga (1997)
Rossing, Tor *Michael
Human Resource Management teori och praktik: En human betraktelse (2007)
Saarinen, Mika
Kritisk teori, upplysningens dialekt och kulturkritik (2002)
Schauman, Sebastian
Kontraktsteori (2012)
Sigfrids, Johan
Bayesianismen (2013)
Sjöberg, Fredrik
En kritik av Derek Parfits försök att förkasta jämlikhetsprincipen (2002)
Still, Magnus
Förklaringar i historievetenskapen (1998)
Strandholm, Thea
Den moderna teknikens väsen. Martin Heidegger om det hantverksmässigt-konstnärliga
kunnandet och det naturvetenskapligt-industriella naturbehärskandet (2002)
Strang, Jan
”Den Tyngsta Tanken” Martin Heideggers analys av den eviga återkomstens betydelse i
Nietzsches tänkande (2005)
Strang, Johan
Kring ”On Denoting” (1999)
Teir, Philip
Tråkighet som sinnesstämning och samtidsproblem (2004)
Toivakainen, Niklas
Medvetandefilosofiska problem: En Essä om den medvetenhetsfilosofiska ontologins
epistemologiska begränsningar (2007)
Valkama, Magnus
Kvantmekaniken som vetenskapsfilosofiskt problem (2000)
Westerlund, Fredrik
Ond eller osann? Två vägar i Kants kritik av naturalismen (2000)
Wickman, Robin
Makten som verklighetsproducent: En undersökning i verklighetens uppbyggnad och tjänbarhet
(1998)
Wikström, Kim
Tid och Vara hos Martin Heidegger: en introduktion (2000)
Österberg, Matias
Frege och identitetsutsagan. Om Frege och identitetsutsagans meningsfullhet, samt Freges
betydelse för den analytiska filosofin (2009)