Farmaceutisk praxis med författningar 4,5 hp

Farmaceutisk praxis med författningar 4,5 hp
Författningar inom läkemedelsområdet
INLEDNING (BILD 1)
 Finns beskrivet i första föreläsningen på PingPong och också som text. Lagarna är
nödvändiga för att läkemedelshanteringen i ett samhälle ska ske på ett säkert sätt.

Mängden lagar och förordningar inom läkemedelsområdet kanske ni inte heller
kunde föreställa er var så pass omfattande.

Viktigt att det finns lagar på läkemedelsområdet och att ni som blivande
receptarier känner till vad som gäller och kan regelverket.

Kursen heter farmaceutisk praxis med författningar.
Författningar är ett samlingsnamn för: grundlagar, lagar, förordningar, föreskrifter
och allmänna råd.
Praxis – praktiskt tillämpa fall av författningar (seminarierna)

Finns bra med föreläsningar som anger fokus i kursen
Instuderingsfrågor, diskussionsfrågor och seminarier för att tillämpa
Tentan kommer inte att bygga på konstiga undantagsfall/specialfall.
LAGAR
 Visa bild över ”hierarkin” av lagar (BILD 2)
Vissa tycker att triangeln borde ritas upp och ner, dvs. att grundlagarna ska vara i
botten, men tanken är nog att det ska vara proportionellt, grundlagarna är färre än
lagar och förordningar m.m. Detaljnivån ökar ju längre ner du kommer i
pyramiden och övergripande betydelsen ju högre upp.

Vilka är grundlagarna?
Regeringsformen (parlamentarism)
Succesionsordningen (tronföljden)
Tryckfrihetsförordingen
Yttrandefrihetsgrundlagen

Vad krävs för att ändra en grundlag?
För att ändra en grundlag (eller för att skriva en ny) krävs två likatydande beslut av
riksdagen med ett riksdagsval emellan. Detta för att undvika förhastade
lagändringar av en tillfällig opinion.
(Succesionsordningen ändrades från manlig till både manlig och kvinnlig tronföljd
början på 80-talet?)

Lagar måste ha ett stöd i riksdagen
Förordningen beslutas av regeringen
Föreskrifter, allmänna råd beslutas av ämbetsverk


Apoteken får ofta ”klä skott” för alla lagar och regler på läkemedelsområdet
-Att man ”bara” får hämta ut läkemedel för en 3-månadersperiod (gäller bara om
du vill ha läkemdelsförmån…)
-Att ett dyrare läkemedel byts ut mot ett billigare generiskt preparat för apoteken
ska tjäna pengar (ska bytas ut enligt generikareformen – apotek tjänar inte på det
generellt sett)
-Frikortsbeloppets storlek och högkostnadstrappan
Bakom de allra flesta beslut som påverkar allmänheten så ligger det politiska
beslut. Är man missnöjd så kan man göra sin röst hörd vid nästkommande val!

Ämbetsverk inom sjukvårds- och läkemedelsområdet
Läkemedelsverket: godkännande och kontroll av läkemedel- LVFS som
regelsamling
Socialstyrelsen: samlar in, analyserar och förmedlar kunskap, utövar tillsyn,
SOSFS
TLV: Tand- och läkemedelsförmånsverket, prissättning, förmån.TLVFS
KVALITETSMANUAL (BILD 3)

Kvalitetsmanual och är apotekets praktiska tillämpning när det gäller lagstiftningen på
läkemedelsområdet. De ska finnas på alla apotek även om det är flera olika nu. (jfr
GMP som togs upp under galenikkursen). Det håller också på att utvecklas en GPCP
Good clinical pharmacy practice för hela apoteksbranschen

I manualerna ska det finnas rutiner nedskrivna för alla arbetsmoment i
verksamheten:
-receptexpedieringsrutiner
-beställningar, licenser
-destruktion
-öppnings- och stängningsrutiner
m.m.

Lokala avvikelser kan förekomma och då ska de vara med i kvalitetsmanualen. Det
kan skilja mellan olika kedjor, ett stort och ett litet apotek hur man har bestämt att
vissa moment ska skötas (öppnings- och stängningsrutiner, kassaräkning t.ex.).

Ett exempel på en normalrutin är antibiotika-spädning.
Visa BILD på hel rutinen (finns som worddokument)
Titta på rutinen i stora drag.
Visa bild med arbetsrutin/checklista = sista ledet i tillämpningen. (BILD 4)
(ev. kan man titta på det förenklade instruktionerna först och sedan läsa QMAbladet)

All form av kvalitetsarbete går ut på att man ska göra rätt från början – att undvika
fel och utföra olika moment/uppgifter på det mest effektiva och det mest säkra
sättet. Viktigt att alla tar till sig nya rutiner och att alla medarbetare engagerar sig
och modifierar till lokal tillämpning där det är nödvändigt.

Att läsa, ta till sig och att följa rutiner ligger på det egna ansvaret…….Man ska
som enskild receptarie vara medveten om man frångår rutiner.

Som nyanställd är kvalitetsmanualen ett bra verktyg att utgå ifrån vid olika
arbetsmoment.

Sunt förnuft måste råda och anpassning till varje situation.
Exempel på en lokal rutin där det var nedskrivet i rutinen hur man skulle gå i
lokalerna när man tagit emot överblivna läkemedel…..Känns som om det här finns
tillfällen då man frångår rutiner……
LEGITIMATION (BILD 5)
Se också föreläsningen på i kursmodulen.
Inom en ganska snar framtid kommer ni att ha kontakt med Socialstyrelsen; ansökan om
legitimation. Infördes så sent som 1999 för receptarier och apotekare.
Varför så sent, kan man undra?

Varför? Syftet med legitimation: Samhällets sätt att kvalitetssäkra
läkemedelshanteringen och trygga patientens/kundens säkerhet.
Ensamrätt att utöva yrket, skyddad yrkesidentitet. (ingen får utöva receptarieyrket
på ett apotek utan att vara legitimerad)

Vilka fler yrkesgrupper har legitimation? (fler än man tror)













Apotekare
Arbetsterapeuter
Audinomer
Barnmorskor
Biomedicinska analytiker
Dietister
Kiropraktorer
Logopeder
Läkare
Naprapater
Optiker
Ortopedingenjörer
Psykologer








Psykoterapeuter
Receptarier
Röntgensjuksköterskor
Sjukgymnaster
Sjukhusfysiker
Sjuksköterskor
Tandhygienister
Tandläkare

Hur?
Kopia på examensbevis, personbevis, betala in en legitimationsavgift.
(se Socialstyrelsens hemsida)
Många utbildningar som kräver legitimation för yrkesutövning tar examen i början
på juni varje år. Detta gör att det kan ta lite tid att få sin legitimation, men det
brukar inte vara några problem. Arbetsgivarna är vana att det är på detta sätt.

Indragen legitimation: (främst läkare man hör talas om. Handlar om sjukdom,
missbruk, brott). Begränsad förskrivningsrätt vanligare. Enskilda läkare som varit
för ”frikostiga” i sin förskrivning av narkotiska preparat. Får fortfarande utöva
läkaryrket och skriva ut recept, men inte läkemedel som klassas som narkotika.
LEX MARIA (BILD 6)

Historien
(Se artikel)
Maria sjukhus i Stockholm 1936. Förväxling av flaskor med desinfektionsmedel
och lokalbedövningsmedel. 4 patienter dog. Obs att apoteket ej blev anmält trots
att de glömt att sätta på giftetiketter!

Hur vanligt med felexpedieringar på apotek?
1 fall på 2 miljoner expedierade recept var tillräckligt allvarligt för anmälan enligt
Lex Maria.
Ny kontrollfunktion (2006, ruta som kommer upp och dubbelkollar om det är rätt
styrka) Datorstöd finns för att minska på alla apotek
o
Om jag blir anmäld?
(Se separat dokument)
Att tänka på (fr. Farmaceutförbundet)
Skriv så snart som möjligt efter felexpeditionen ned vad som har inträffat steg för
steg
Förklara ditt eget handlande, inte andras
Låt inte någon annan inblandad påverka ditt yttrande
Ta kontakt med förbundet, i första hand jurist eller förbundssekreterare
Om du behöver diskutera med en utomstående kollega, kontakta jourhavande
farmacevt eller annan ledamot i etikrådet
Råd från etikrådet (SFF):
Kom ihåg att patienten/kunden är vår bästa vän! De upptäcker många av de fel
som vi gör och kommer tillbaka för att få det tillrättat. Använd honom/henne som
en dubbelkoll i samband med utlämnandet så kan många fel upptäckas och
förhindras.
Målet med Lex Maria är att slå vakt om patientsäkerheten! Inte leta syndabockar.
Glöm aldrig den etiska aspekten att vi ska ha individens bästa som mål när vi
utövar vår profession!

Tre fall (BILD 7,8,9)
(Fallen finns även som wordfiler i Projektgruppen Handledare)
Använd utbrytarrum för diskussion och sedan återsamling hela gruppen.
Fall 1: Expeditioner till barn kräver skärpt uppmärksamhet:
En förklaring om vad plockkontroll innebär och att just dessa preparat avviker.
Se Etikrådets kommentar. (finns som wordfil i Projektgrupp Handledare)
Fall 2: Fem-Mono Retard blev Femar
Teknik kan förbättra mycket, men också göra att nya typer av fel uppstår. Fallet
visar också på när den näst sista barriären, vi farmaceuter, inte fungerar.
Se Etikrådets kommentar. (finns som wordfil i Projektgrupp Handledare)
Fall 3: Halverad dosering av Progynon enligt patientens önskemål
Man kan fundera på om alla byten som numera görs dagligen på apotek påverkar
våra referensramar om vad som är tillåtet/ej tillåtet. Lätt at ”slappna av” när det är
tredje uttaget”.
Se Etikrådets kommentar. (finns som wordfil i Projektgrupp Handledare)
Obs! Ange källan till Lex-Maria-delen, Farmaceutisk Revy som är SFF:s
medlemstidning.

Att se upp med! (BILD 10)
Ex. på namnlikheter:
Kinin – Kinidin
Xalatan – Xalacom
Seretide – Serevent
Stesolid – Stilnoct
Acyclovir – Acetylcystein
Lexinor – Levaxin
TYSTNADSPLIKT


Hur många har skrivit på tystnadsplikt någon gång? (BILD 11)
Syfte: Att värna den enskilde kundens/patientens integritet
Obs! Extra nyfikenhet från media/allmänheten när det gäller ”kändisar”.
Alla ska känna sig trygga med att vi aldrig för något vidare utanför apoteket.
Allmänhetens syn på detta med tystnadsplikten och hur man tror att vi hanterar
den.

Tystnadsplikt för apotekspersonal (BILD 12)

Vilken personal? Vilka arbetsuppgifter?
Gäller all personal som tillverkar, expedierar, utlämning eller ger information om
läkemedel. (städpersonal omfattas ej, däremot t.ex. apoteksombud)
Tystnadsplikten upphör inte om anställningen upphör
Tystnadsplikten gäller vid försäljning av receptbelagda läkemedel och receptfria
läkemedel, ej kosmetika, förbandsartiklar etc.

När får tystnadsplikten brytas?
Alltid med kundens samtycke och vid nödsituationer.
Apoteket är inte en myndighet, lagen om offentlighet gäller alltså inte. (undantag
vid brottsmisstanke)
Interna diskussioner? Skilja på skvaller, konsultation av kollega och
kompetensutveckling.
FALL tystnadsplikt (BILD 13-21)
(Se separat dokument för kommentarer, Projektgrupp Handledare)
DISKUSSIONSFRÅGOR (om studenterna önskar)