Brevmall - Filosofiska institutionen

advertisement
Tentamensdatum: 2012-11-23
Kurs: FTEA12:3
Examinerande lärare: Ingar Brinck
Maxpoäng: 15p
Poäng för godkänt: 8p
Poäng för väl godkänt: 13p
Filosofiska institutionen
Tentamen i teoretisk filosofi:
1900-talets filosofi
*MED SVAR*
Obs! Du måste uppvisa giltig legitimation!
Saknar Du giltig legitimation vid tentamenstillfället
tentera.
får
Du
inte
1. Wittgenstein påstår i Tractatus att namnen är enkla tecken. Vad
innebär detta? (2p) (§§ 3.2 t o m 3.263, ss. 106f)
SVAR: Att namn är enkla tecken betyder att de inte kan analyseras vidare
och inte kan definieras begreppsligt; namnen får sin mening genom att
svara mot och betyda föremålen (objekten).
2. I Logisk atomism tar Russell upp en princip han kallar Ockhams
rakkniv. (s. 82 samt på flera följande sidor exempel på olika
tillämpningar; tentamensfrågan 2c-d gäller ett – valfritt -- exempel på
tillämpning. Se även von Wright.)
(a) Det finns ett annat namn på principen som förklarar vad den går ut
på: vilket? (1p)
SVAR: Sparsamhetsprincipen
(b) Vilken är Russells speciella variant av Ockhams rakkniv? (1p)
SVAR: Närhelst det är möjligt, ersätt slutledningar till okända
entiteter med konstruktioner ur kända entiteter
(c) Ge ett exempel på hur Russell tillämpar sin variant av
principen!(1p)
SVAR: T ex teorin om bestämda beskrivningar, abstraktionsprincipen eller
annat exempel ur Russells text
(d) Förklara hur tillämpningen går till. (1p)
SVAR: Beskrivning av tillämpningen av valt exempel i 2c (se Russells
text för korrekta beskrivningar av olika tillämpningar samt vin Wright).
3. Vilket är det deskriptiva misstaget, enligt Austin? Förklara vari
misstaget består. (2p)
(s.448-452 Se även von Wright.)
SVAR: Det deskriptiva misstaget är enligt Austin ett vanligt misstag i
filosofin. Det innebär att man antar att de språkliga uttryck filosofen
undersöker är deskriptiva, dvs. beskrivande. Austin menar att många
uttryck är performativa, eller verkställande. Genom att yttra dessa
uttryck, så utför talaren en handling som går utöver det rent
beskrivande. T ex om jag säger ”Jag lovar gå på bio med dig” så
beskriver jag inte bara vad jag gör, utan jag förbinder mig dessutom att
uppträda på ett visst sätt gentemot dig (dvs att i framtiden gå på bio
med dig). Säger jag istället ”Jag vet att p” så har jag givit mitt ord,
och ger därmed andra fullmakt att säga ”p” (jag garanterar sanningen hos
Postadress Kungshuset, 222 22 Lund Besöksadress Kungshuset, Lundagård
Telefax 046-222 44 24 Internet WWW.fil.lu.se
E-post [email protected]
Telefon dir 046-222 75 93, växel 046-222 00 00
2
p genom att säga ”Jag vet att p”). Villkoren som ska uppfyllas för ”Jag
vet” gäller det förflutna och nuet.
4. Husserl beskriver i Idéer den naturliga inställningen.
a) Vilken är den naturliga inställningen? (2p) (§27 ss.250-252)
SVAR: Jag upplever världen via mina sinnen, och den sträcker sig utöver
mitt varseblivningsfält, både i tiden och i rummet. Kroppsliga ting är
där för mig: världen är förhanden. Världen är en sakvärld som inbjuder
till handling. Sakerna har värden och utgör nyttigheter: världen är
praktisk.
b) Vilken är den naturliga inställningens generaltes? (1p) (§30 ss.254f)
SVAR: Tesen innebär att världen existerar och är den enda rumtidsliga
verkligheten, att jag tillhör den och existerar i den och andra
människor jag träffar på delar den världen med mig. Jag uppfattar
verkligheten som existerande oberoende av mig och så som den är mig
given.
5. Vad innebär det enligt existentialismens etik och de Beauvoir att en
individs existens återfaller till fakticitet? (1p) (ss. 310f)
SVAR: Det innebär att individen upphör att aktivt överskrida sin
existens genom framåtriktade projekt och istället lever passivt i nuet
utan att kunna överskrida det.
6. Enligt Davidson har Wittgenstein (i Filosofiska undersökningar) visat
att sanningsbegreppet är grundat i kommunikation mellan personer. Varför
menar Davidson att sanningsbegreppet har sitt ursprung i kommunikation?
(2p) (s.145)
SVAR: Davidson menar att det inte kan finnas privata språk (han hävdar
att Wittgenstein har visat detta), eftersom ifall ett språk inte skulle
delas av flera så skulle det inte gå att skilja mellan riktig och
felaktig användning av språket. Bara genom att kommunicera med någon
annan blir det möjligt att objektivt kontrollera om användningen av
språket är riktig eller felaktig. För att kunna dela sanningsbegrepp
måste man först dela språk. Delar man språk, så kan man diskutera om ett
givet påstående är sant eller falskt.
7. Gadamer påstår att tidsavståndet mellan den tidpunkt då en text
produceras och tidpunkten då den läses är ”en positiv och produktiv
möjlighet till förståelse”. Vilket skäl ger han för sitt påstående? (1p)
(s.109)
SVAR: Tidsavståndet är en som filtreringsprocess: för-omdömen och
fördomar blir synliga för tolkaren allteftersom tidsavståndet ökar. De
blir därmed möjliga att bortse från.
Lycka till!
Ingar
Download