Aktiesparklubben VIAGRA

advertisement
Aktiesparklubben VIAGRA
Protokoll:
Kvartalsmöte 2000-05-12
Telias lokaler, TS 80
Närvarande:
Mats Sjöstrand, Lars Bolin, Claes Rådenmark,
Kurt Josefsson, Håkan Persson, Jan Larsson
Frånvarande:
Jan Fredriksson
1.
Mötet öppnades 16.55 av ordförande Mats.
2.
Föregående protokoll. Kurt, Mats och Jan ombads inkomma med det som saknades i
årsrapporten senast 2000-05-18.
3.
Branschgenomgång. Beslut togs att fortsättningsvis följa Affärsvärldens branschindelning.
 Verkstadsindustri (Jan L/Kurt)
 Skogsindustri (Lasse)
 Handel (Mats)
 Fastighets- och byggbolag (Håkan)
 Rederier (Lasse)
 IT-bolag (Jan F)
 Övriga
 Bygg- och anläggningsrelaterat (Håkan)
 Forskningsbolag (Claes)
 Förvaltningsbolag (Kurt)
 Kemi (Håkan)
 Konglomerat (Kurt)
 Konsumentvaror och Varumärken (Mats)
 Kraft (Lasse)
 Läkemedel (Håkan)
 Media (Lasse)
 Medicinsk Teknik (Claes)
 Råvaror (Lasse)
 Tekniska konsulter (Jan L)
 Tjänsteföretag (Claes)
 Transporter (Lasse)
 Tryckerier och Kontorsvaror (Mats)
 Investmentbolag (Kurt)
 Banker o Finansiella tjänster (Kurt)
4.
Sälj- resp köpbeslut.
Genomgång gjordes av befintligt innehav. Följande säljkurser beslutades.
Astra – 500:H&M – 400:IFS – 220:Teligent – 300:-
Volvo – 240:Beslut togs om köp av 50 st Tele1europé till en maxkurs på 150:-. Säljkursen beslutades till
200:- eller kursen per 15/6. Då vi inom kort beräknas ha ca 9 500:- i kassan är placeringen i
avvaktan på Telia-introduktionen som vi beslutade att delta i med en börspost (200 aktier).
5.
Beslutsmodell. Jan L visade ett nytt utkast till beslutsmodell. Beslut togs om att denna skall
användas. Varje affär skall dokumenteras. Punkt 10 och 11 gäller som underlag för kassören
för bevakning av köp och försäljning. Modellen bifogas protokollet.
6.
Interntävlingen. Kurt vann omgång 1 med Hoist B. Resultatet delades ut av Lasse (se
Tertialrapporten). Kurt uttryckte med sin vanliga ödmjukhet att han ännu aldrig gått minus
med någon tävlings-placering.
7.
Resultat- och uppföljningsmodell. Alla var eniga om att modellen var BRA (se
Tertialrapporten). Beslut togs om att införa ett nyckeltal. Insättningar brutto / aktuellt
värde+kassa.
8.
Mötestidpunkter år 2000.
Ordinarie möten:
 Fredag-Lördag 1-2/9. Mötet är i Varberg (Södra Näs) hos Jan L. Start fredag em och
avslutas lördag em. Först ordinarie möte och sedan fria VIAGRA-aktiviteter.
 Fredag 24/11.
Lunchmöten (sista fredagen i varje månad 11.30-13.00):
26/5, 30/6, 28/7, 25/8, 29/9, 27/10, 1/12 ?, 22/12 ?.
Till lunchmöte 26/5 redogör Lasse om möjlighet med kreditköp via Aktiespar och kollar
stadgarna.
9. Övrigt.
9.1 Jan F. Mats kontaktade Jan F och kom överens om omgående inbetalning av ett års
insättningar + ränta. Konstaterades att detta är gjort. Betalningen avser hela år 2000. Beslut
togs om att detta var sista gången försening av betalning godtogs. Därefter blir det
uteslutning.
9.2 Nya medlemmar om någon går ur? Beslutades att avvakta tills frågan blir aktuell.
9.3 Hur hantera om vi vill in på utländsk börs? Praktiska och ekonomiska förutsättningar
diskuterades. Beslutades om att en omröstning bland medlemmarna skall genomföras. Tre
alternativ togs fram.
- Ej göra något
- Flytta från befintlig kassa
- Nyinsättning
Beslutades att ej tillåta utbrytarklubb.
Jan L genomför omröstningen via mail.
9.4 Ekonomiska småutgifter – principer för hantering. Frågan diskuterades och kassören skall
presentera en enkel lösning. Utgiften för kvällens mackor delades broderligt bland de
närvarande.
Antecknat av
Janne Larsson
Download