Protokoll nr 10 -2006 - Svenska Setterklubben för Engelsk Setter

advertisement
Svenska Setterklubben
för Engelsk setter
Protokoll nr 10 – 2006
Protokoll fört vid styrelsemöte den 16 augusti 2006.
Närvarande: Leif Berglund, Thommy Atterbrand, Stellan Johansson, Margareta Lundvall,
Richard Brännström, Laila Orgla-Jansson, Michael Löf.
§ 1 Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 2 Föregående mötes protokoll gicks igenom.
Planerat manus om bl.a. jubileumsboken saknades. Åtgärdas inför nästa Avance.
Protokollet lades till handlingarna.
§ 3 Årsmötet.
Beslutades att ersättningsanspråk skall vara Thommy tillhanda senast den 30 september.
Laila utsågs som huvudansvarig att arbeta med motion nr. 5.
Årsmötesprotokollet – Margareta, Bengt och Michael fick i uppgift att lösa frågan.
Inlämningstid för motioner och andra rutiner i samband med årsmötet. Beslutades att
stadgarna skall tillämpas inför nästa årsmöte.
§ 4 Huvudprovet.
Beslutades att ett medlemsmöte ordnas i samband med provet.
Beslutades att Fred Jonsson (hedersledamot) bjuds på festmiddagen.
Beslutades att ordförande och prisförvaltare ersätts för resa och uppehälle under provet.
(Vid deltagande i provet ersätts 50 %.)
§ 5 Fastställande av tidigare beslut.
Valplistan delas: En lista för valpar där minst en förälder el. far/morförälder är
jaktprovspremierad och en lista för övriga. Michael sätter ihop text med rasinformation.
Rekommenderat valppris höjs till intervallet 6 500 – 7 500 kr. (Avelsrådet kontaktas.)
Frågan om anlagstest för CL diskuterades.
Som ny ledamot i årsmöteskommittén (Lisa Schlünsen avgått) utsågs Lena Larsson.
Leif kontaktar årsmöteskommittén om ny ledamot och arbetsuppgifter.
Kostnadsbidrag kommer ej att utgå vid EM för fågelhundar 2006. Föreslogs att laget
försöker få sponsorer. Richard kontaktar Marina.
§ 6 Material till Finska Hönshundssektionens jubileumsskrift.
Leif kontaktar Fred. Manusstopp den 1 december.
§ 7 Valpförmedlare.
Avelsrådet har ännu ej utsett ny valpförmedlare att ersätta Leif.
§ 8 Sekreterarutbildning.
Michael deltar i SKK:s sekreterarutbildning den 21-22 oktober.
§ 9 Rapporter.
Thommy rapporterade att gåvor till NESK och SGSK är beställda.
Stellan rapporterade att revideringen av jaktprovsreglerna fortgår enligt plan.
Michael rapporterade att medaljerna till derbypriset har levererats från tillverkaren.
§ 10 Övriga frågor.
Preliminär budget presenteras senast den 15 november.
Förfrågan från Strömsholms djursjukhus om länkning – Michael besvarar.
Förfrågan om länkning till Rypejenterne – synpunkter till Leif via e-post.
Enligt SKK:s regler får uppfödare ej vara bulvan. Valpförmedlaren skall vara
uppmärksam och vid förekommande fall informera om reglerna.
§ 11 Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Justeras:
__________________________
Michael Löf, sekreterare.
_________________________
Leif Berglund, ordförande.
Download