5.5 GLAUKOM eller GRÖN STARR eller ÖGONTRYCKSSJUKDOM

advertisement
1.1.2015 HJ
5.5 GLAUKOM eller GRÖN STARR eller
ÖGONTRYCKSSJUKDOM
Vad är glaukom för sjukdom?
Glaukom är en lömsk och symtomfri, progressiv sjukdom i ögonnerven som orsakar skador på papillan, dvs.
ögonnerven, nervfiberlagret och synfältet. Därför rekommenderas alltid utförligare undersökningar, om en
misstanke om glaukom har väckts i ögonläkarundersökning med biomikroskop. För det stora flertalet
glaukompatienter framskrider sjukdomsförändringarna långsamt under många år, om sjukdomen inte
behandlas. Vid uppföljning varierar progressionshastigheten för papilla-, nervfiber- och/eller
synfältsförändringarna i hög grad och det kan ta flera år att upptäcka de progressiva förändringarna. För
sjukdomsprognosen är det viktigt att glaukomet konstateras i tid och att behandlingen som förebygger
synhandikapp kan påbörjas. Om glaukomet upptäcks i tid och behandling kan sättas in, behöver sjukdomen
inte nödvändigtvis utvecklas långt. Dagens diagnostiska apparatur är mycket känsligare än tidigare, vilket
gör att sjukdomen upptäcks tidigare. Även behandlingsmetoderna (ögondroppar och kombinationer av
sådana, laserbehandling och operation) har utvecklats mycket under de senaste 15 åren. Syftet med
behandlingen är att hindra uppkomsten av mer skador och därmed hindra sjukdomen från att fortskrida.
Riskfaktorer
Riskfaktorerna för glaukom omfattar förhöjt ögontryck, särskilt högre än 30 mm Hg (om än ögontrycket
ligger inom referensintervallet 10–21 mm Hg hos hälften av patienterna, varvid man talar om
lågtrycksglaukom); ålder (risken fördubblas vart tionde år; glaukom kan förekomma till och med hos
spädbarn och i alla äldre ålderskategorier); ärftlig belastning, exfoliation, dvs. avfjällning på linsens ytskikt,
närsynthet; nedsatt perfusionstryck (varvid patienten ofta har kalla armar och ben och lågt blodtryck) och
tendens till migrän.
Diagnostisering
En glaukomdiagnos som fastställs av ögonläkare bygger på mätning av ögontryck, bedömning av
synnervsändan (papilla), bedömning av tillståndet i hornhinnans nervfibrer, synfältsundersökningar och
undersökning av kammarvinkelns uppbyggnad. Eftersom en betydande del av glaukomfallen utvecklas vid
normalt ögontryck (under 21 mm Hg), räcker det inte med att bara mäta trycket.
Om förändringar som passar in på glaukom förekommer i två av de tre områdena synnervsändan,
nervfiberlagret och synfältet, och förändringarna stöder varandra (t.ex. ett visst område i nervfiberlagret
svarar mot ett visst område i synfältet), ställer läkaren diagnosen glaukom. Om alla de nämnda
undersökningarna ger normala svar, behövs inga extra undersökningar, men de utförda undersökningarna
bildar en bas, ett jämförelsematerial som visar om det har skett förändringar vid senare kontroller. Om en av
de tre undersökningarna visar på något avvikande, rekommenderar läkaren uppföljning och nya
undersökningar exempelvis om ett år beroende på situation och riskfaktorer. Om det har skett en försämring
vid uppföljningen kan det tyda på glaukom. När läkarna ordinerar undersökningar tar de hänsyn till
patientens ålder, misstanken om glaukom eller dess svårighetsgrad och eventuella andra ögon- och
allmänsjukdomar. Om inget framskridande upptäcks vid 2–3 uppföljande undersökningar, men resultaten
1.1.2015 HJ
ändå är tydligt onormala, kan undersökningarna göras mer sällan, med 2–3 års mellanrum. Ganska ofta kan
diagnosen tidigt glaukom ställas utifrån flera uppföljande undersökningar, då de nämnda undersökningarna
har pekat på försämring.
Vissa förändringar i exempelvis ögonnervens ändar kan vara medfödda, strukturella förändringar. Om det är
fråga om glaukom eller strukturella förändringar klarläggs ofta först i uppföljande undersökningar. Om
glaukomet redan har framskridit längre, kan man redan i de första undersökningarna upptäcka typiska
glaukomförändringar i nervfibrerna, synnervens ändar och synfältet.
Behandling
Med behandlingen strävar man efter att minska ögontrycket och därmed hindra skador som är förknippade
med ögats struktur och funktion samt uppkomsten av synhandikapp. Att sänka ögontrycket är tills vidare den
enda behandlingsformen för glaukom. Detta försöker man åstadkomma med ögondroppar och olika
kombinationer av sådana. Om medicinerna inte har tillräcklig effekt, tar man till laserbehandling och, om
inte den heller har tillräcklig effekt, operation. En säker trycknivå är mycket individuell och att utreda var
den ligger kan ta 3–5 år. Om man inleder behandling, borde trycket gå ner, helst med minst 25 procent från
utgångsnivån. Målnivån för trycket kan också vara lägre än så, om glaukomet framskrider snabbt eller
patienten har flera riskfaktorer och lång förväntad livslängd. Målnivån kontrollerar man i samband med
uppföljande besök genom att observera hur förändringarna i struktur och synfält framskrider. Regelbunden
uppföljning är ett centralt inslag i behandlingen av glaukom. Enligt rekommendationen om god medicinsk
praxis för glaukom (http://www.kaypahoito.fi) omfattar mycket god eller god vårdnivå mätning av
ögontrycket två gånger per år, tagning av papilla- och nervfiberbilder med ett års mellanrum (mycket god
vårdnivå) eller med två års mellanrum (god vårdnivå) samt synfältet en gång per år. Det kan vara bra att göra
en OCT-undersökning (optisk koherenstomografi, kvantitativa mätningar av papilla och nervfibrer) för
glaukom en gång i halvåret under de två första åren efter diagnosen för att se med vilken hastighet glaukomet
fortskrider. Därefter kan det eventuellt räcka med OCT-undersökningar en gång i året. När läkarna ordinerar
undersökningar tar de hänsyn till patientens ålder, glaukomets svårighetsgrad och hastighet för progressionen
samt eventuella andra ögon- och allmänsjukdomar och riskfaktorer.
Iridotomi med YAG-laser
Iridotomi är avsett för patienter med trångvinkelglaukom. Syftet med ingreppet är att förbättra ögats
inre vätskecirkulation och förebygga attacker av trångvinkelglaukom, som kan orsaka värk i ögat.
Ingreppet påverkar inte ögats synförmåga, utan denna bibehålls på samma nivå som före ingreppet.
Ingreppet utförs också för att förebygga synnedsättning till följd av attacker av trångvinkelglaukom.
Ingreppet utförs under droppbedövning, vilket innebär att inga bedövningssprutor behövs. I
samband med ingreppet placeras en förstorande kontaktlins på ögat. Ingreppet görs med hjälp av en
YAG-laser som kopplats till ett biomikroskop och tar 5-10 minuter/öga.
Ögontrycket bör mätas 1-2 dagar efter ingreppet. Vi rekommenderar ett kontrollbesök hos
ögonläkare en månad efter laserbehandlingen, varvid ögonläkaren kontrollerar status efter ingreppet
och undersöker kammarvinkelns öppningsgrad.
1.1.2015 HJ
SLT-behandling, dvs. selektiv lasertrabekuloplastik
SLT är en enkel, effektiv och smärtfri laserbehandling avsedd för patienter med öppenvinkel-,
pigment- eller pseudoexfoliationsglaukom. Vi har inte hittat någon lämplig medicin eller
primärbehandling mot glaukom för Er. Syftet med ingreppet är att sänka ögontrycket. Det påverkar
inte ögats synförmåga, utan Ni ser lika bra efteråt som före ingreppet. SLT-behandlingen riktas med
låg energi exakt på pigmentet i kammarvinkeln så att den omgivande vävnaden inte förstörs. Det
innebär att behandlingen kan upprepas riskfritt. Kroppens eget immunförsvar eliminerar de
laserbehandlade cellerna utan ärrbildning.Ingreppet utförs under droppbedövning, vilket innebär att
inga bedövningssprutor behövs. I samband med ingreppet placeras en förstorande kontaktlins på
ögat. Ingreppet görs med hjälp av en YAG-laser som kopplats till ett biomikroskop och tar 5-10
minuter/öga.
Ögontrycket bör mätas 1-2 dagar efter ingreppet. Vi rekommenderar ett kontrollbesök hos
ögonläkare en månad efter laserbehandlingen, varvid ögonläkaren kontrollerar status efter ingreppet
och undersöker kammarvinkelns öppningsgrad.
Uppföljande undersökningar av glaukom – alltid med samma utrustning för
jämförbarhet
Synfältsundersökningar, OCT-bilder (kvantitativa mätningar av synnervsändan och nervfiberlagret) samt
bilder av ögonbottnen och nervfibrerna bildar en hel glaukomundersökning. Förändringar i resultaten utgör
grunden för uppföljningen av glaukomets progression. Undersökningarna avslöjar inte var för sig hela
sanningen, utan läkaren studerar förekomsten av avvikelser i samma riktning i resultaten som tagits fram
med olika metoder. Det är av största vikt att undersökningarna alltid görs med samma metoder och med
samma utrustning för att resultaten ska vara jämförbara. Även om olika läkare har synfältsapparater av
samma märke, får man den mest tillförlitliga jämförelsen genom att alltid genomföra undersökningen med
precis samma utrustning.
Undersökningen av ögonbottnen inkluderar inte bara färgfotografering, utan även stereopapilla- och
nervfiberbilder, vilket kräver en ögonbottenkamera av hög kvalitet. Vid OCT-undersökningar (bilder av
ögonbottnens lager) är det väsentligt att man gör nya undersökningar med samma apparat och av exakt
samma ställe som den ursprungliga bilden, vilket gör att undersökningarna blir jämförbara och
sjukdomsförloppet kan följas upp på ett tillförlitligt sätt. En modern Zeiss Cirrus OCT-apparat tar bilder och
gör analyser av synnervsändan och nervfiberlagret på ett mångsidigt och omfattande sätt. Dagens OCTapparater ger utförligare och tillförlitligare information om ögonbottnen än sina föregångare (t.ex. GDx).
1.1.2015 HJ
PRISLISTA
pris
FPASjälvrisk
ersättning
1803
Bilder av ögonbottnens nervfibrer, båda
ögonen
43
12,00
31
1804
Stereopapillabilder, båda ögonen
42,50
20,00
22,50
1789
Biomorfisk mätning av nervfiberlagret, dvs.
OCT
107
41,00
66
1794
Biomorfisk mätning av synnervsändan, dvs.
OCT
85,50
33,00
52,50
4006
Fotografering av ögonbottnen, båda ögonen 42,50
20,00
22,50
1798
Octopus-synfältsundersökning, båda ögonen 125
29,00
96
1796
Undersökning av kinetiskt synfält,
båda ögonen
125
20,00
105
901A
Mätning av ögontryck
16
4,00
12
Glaukompaket, båda ögonen
Pris
FPASjälvrisk
ersättning
Alla glaukomundersökningar av ögonbottnen; 461,50
fotografering, ögontryck, OCT- och
synfältsundersökning.
159
300
Undersökning, analys och glaukomkontroll av 554 –
läkare
735,50
181–426
366,50 – 482
Analys av undersökningen och svar per
telefon eller e-post
6
37
6
15,50
43
Bedömning av resultat av ögontrycksmätning 21,50
och svar per telefon eller e-post
En expeditionsavgift på 14,50 € debiteras för varje besök.
Download