Som man ropar i skogen får man svar

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka
resultat/mätningar
Kvalitativa data
Helene Johansson, Epidemiologi & global hälsa, Umeå universitet
FoU-Välfärd, Region Västerbotten
Vad är kvalitativ metod?
 Qualitas = beskaffenhet, egenskap, sort
 Syftar till djupare förståelse av ett “fenomen”
 Beskriver hur, vad och varför
 Fångar informanternas/aktörernas uppfattningar,
erfarenheter, etc
 Resultat i form av ord/beskrivningar (ej siffror)
 Resultatet tolkas utifrån sammanhang/kontext
När kan man använda sig av kvalitativ
metod?
 Beror på vad man vill ha svar på
 Fånga upplevelser, attityder, erfarenheter, känslor, normer
 Förberedelse till kvantitativ studie för att underlätta
utformning av adekvata frågor och svarsalternativ
 Uppföljning av kvantitativ studie för att bättre kunna tolka
och förstå resultatet
Urval av- och antal informanter?
 Styrs av forskningsfrågan
 Syftet är att få en så bred/djup beskrivning av det fenomen
man vill belysa som möjligt
Olika sätt att samla in kvalitativa data
 Intervjuer
 Fokusgrupper
 Skrivna svar/ berättelser/ dagboksanteckningar
 Öppna frågor i enkät
 Observationer
 Bildanalys
Ord, skriven text
Intervjuer
 Strukturerade intervjuer
 Exakta frågor
 Semistrukturerade intervjuer
csblogg.ufo.se
 Utgår från frågeområden snarare än exakta frågor
 Öppna frågor, ex:
 Om du fick ändra på … vad skulle du då vilja ändra på?
 Berätta om någon gang då du var riktigt missnöjd med… ?
 Berätta hur det går till då… ?
 Ta hjälp av foton, föremål, bilder
 Spela in?
Olika slags frågor
 Hypotetisk
 Om du hade … vad skulle du göra då?
 Provokativ
 Vad anser du om att …?
 Önske/idealisk situation
 Vad skulle vara det bästa för dig …?
 Frågor för att fånga:




Erfarenheter
Känslor
Åsikter
Kunskap
Olika sätt att ställa en fråga, ett exempel
Standardised
questionnaire
Open-ended question
in an interview
Open-ended question
in an interview
Do you think that
bicycle helmets
provide a good
protection against
head injuries
What do you think about bike
helmets?
What associations do you get
when you see this picture?
 Strongly agree
 Agree
 Disagree
 Strongly
disagree
Well, I have read about a lot of
investigations about how good they
are in preventing severe damage of
the head in case of an accident. I
always tell my children to use it….
well, I actually force them to use it
and the school is also teaching them
to wear it. I myself have tried to learn
to use it…but I find it rather hard. You
see, it flattens my hair and it makes
me look like a fool. I just become so
ugly.
This is not an
example of a
qualitative
research
interview
…….(silence)……. I think of my
neighbour’s son. He was in an
accident, many years ago. He had
his helmet but an alcoholic man
killed him. His helmet didn’t help
him. The police should confiscate
the cars, sell them and give the
money to alcoholic treatment
centres. The lack of money is
enormous.
Vad ska man tänka på?
 En fråga i taget
 Kognitiv nedsättning
 Svårt att förstå frågan?
 Svårt med öppna frågor?
 Svårt att förstå hur man ska svara?
Observationer
 Observera vad som sker i en viss situation/ visst sammanhang
 Alternativ vid nedsatt kommunikationsförmåga/kognitiv
nedsättning
 Olika typer av observationer
Vad kan man observera?
( Dahlgren et al. Qualitative Methodology for International Public Health”, p.75)
Aspekt
Inkluderar
Plats
Plats/utrymme
Aktör
Individerna som är involverade
Aktiviteter
Handlingar/aktiviteter som utförs
Objekt
Fysiska föremål
Tid
Händelseförlopp över tid
Mål
Det man vill man åstadkomma
Känslor
Uttryckta känslor
Vad man kan observera, forts.
(Mack et al. Qualitative Research Methods. A data collector´s field guide, p.20)
Aspekt
Inkluderar
Utseende/sätt att te sig
Kläder, ålder, kön, etnicitet, etc.
Kommunikation/
interaktion
Vem pratar med vem, hur länge, vem tar
initiative, tonläge.
Beteende/uppförande/
gester
Vad individen/individerna gör, vem som gör vad
Personligt utrymme
Närhet/avstånd till andra
“Mänsklig trafik”
Individer som kommer, spenderar tid och
lämnar observationsplatsen
Individer som utmärker
sig
Identifiering av individer som får mycket
uppmärksamhet av andra
Vad ska man tänka på när det gäller
kvalitativa data?
 Kvalitativa undersökningar kan lättare bli färgade av den som
samlar in data jämfört med kvantitativ forskning
 Analys?
 Kvalitativa data är kontextberoende
 Tolkning
 Generaliserbarhet
Konsten att ställa rätt fråga – som man
frågar får man (inte) svar
“If I had an hour to solve a
problem and my life depended
on it, I would use the first 55
minutes determining the proper
question to ask, for once I know
the proper question, I could
solve the problem in less than
five minutes.”
Albert Einstein