Fiskarna och fåglarna i vårt närområde, lathund2

Fiskarna och fåglarna i vårt närområde
Havsörn
Föda:
Havsörnen äter fisk, smådjur och as.
Lever vid:
Östersjökusten och vid sjöar vid mellan och södra
Sverige. Havsörnen lever vid söt och saltvatten.
2. Gråhäger
Föda:
Gråhägern lever av fisk som den fångar vid vattenytan.
Lever vid:
Gråhägern lever vid mellersta och södra Sverige. Den är
sällsynt i Norrland. Den lever i både söt och saltvatten.
3. Trana
Föda:
Tranan är en allätare, den äter alltså både vegetarisk
föda men även mindre djur som maskar, sniglar och
insekter.
Lever vid:
Kan ses både vid kusten och vid sötvattensjöar i hela
landet förutom i Norrland. Tranan lever vid salt och
sötvatten.
Fiskgjuse
Föda:
Fiskgjusen lever utav fisk som den fångar från
vattenytan.
Lever vid:
Fiskgjusen lever både vid sötvattensjöar och vid kusten
över hela landet. Den lever alltså vid salt och sötvatten.
Knölsvan
Föda:
Knölsvanen äter vattenväxter som den fångat från
havsbottnen.
Lever vid:
Vid sjöar och vid havskusterna ända upp till mitten av
Norrland, vid salt och sötvatten.
Gräsand
Föda:
Gräsanden är en allätare och äter allt ifrån växter på
sjö- havsbottnen till insekter och groddjur.
Lever vid:
Finns i hela landet vid sjöar och kuster. Gräsanden lever
vid salt och sötvatten.
Fiskmås
Föda:
Fiskmåsen är en allätare, den äter allt från fisk till
insekter och bär.
Lever vid:
Finns vid hela Sverige, även i fjällen. Lever vid både
kuster och sjöar, vid både söt och saltvatten.
Skäggdopping
Föda:
Skäggdoppingen lever av vatteninsekter och småfisk.
Lever vid:
Skäggdoppingen lever vid sjöar och kuster i mellersta
och södra Sverige, vid salt och sötvatten.
Sothöna
Föda:
Sothönan lever utav vattenväxter, insekter och
musslor.
Lever vid:
Lever vid sjöar och kuster vid mellersta och södra
Sverige.
Gråtrut
Föda:
Gråtruten är en allätare som äter det mesta som den
kommer över. Allting ifrån fisk till sopor i närheten av
städer.
Lever vid:
Lever vid kuster och sjöar vid mellersta och södra
Sverige. Är mer sällsynt uppe i Norrland. Finns vid söt
och saltvatten.
Ejder
Föda:
Ejdern äter framförallt kräftor, musslor och blötdjur
från bottnen.
Lever vid:
Lever vid Sveriges kuster. Ejdern lever bara vid
saltvatten.
Torsk
Föda:
Torsken är en rovfisk som äter andra småfiskar som sill,
lodda och tobis. Dem äter även musslor och kräftor.
Lever i:
Torsken lever i Nordsjön,
Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. Den lever endast i
saltvatten.
Atlantlax och baltisk lax
Föda:
Äter framförallt sill och tobis dvs fisk.
Lever i:
Lever i sjöar men vandrar sedan ut till havet. Lever i
Östersjön och i älvar. När laxen skall leka söker den sig
tillbaka till vattnen där dem föddes. Finns i söt och
saltvatten.
Havsöring
Föda:
Äter sill och tobis precis som sin släkting Lax.
Lever i:
Föds i sötvatten och vandrar ut i havet som vuxen.
Håller sig närmre kusten innan den börjar vandra
tillbaka vattnen där dem föddes för att para sig. Finns i
både Östersjön och Nordsjön. Lever i salt och
sötvatten.
Sill eller strömming
Föda:
Äter kräftdjur och mindre fiskar.
Lever i:
Östersjön och Nordsjön. Sill eller strömming lever i
saltvatten.
Abborre
Föda:
Äter småfisk som lever vid ytan som stäm och löja.
Lever i:
Hittas vid insjöar men även vid Östersjön och
Bottenhavets vatten. Lever i söt och saltvatten.
Makrill
Föda:
Makrillen äter rom från andra fiskarter men också
mindre kräftdjur och djurplankton.
Lever i:
Makrillen lever i Nordsjön och simmar in mot Kattegatt
och Skagerack för att leka. Lever endast i saltvatten.
Gädda
Föda:
Gäddan är en rovfisk som äter andra fiskar, även andra
gäddor. Gäddor äter allt ifrån småsorkar till mindre
fåglar som ramlat i vattnet.
Lever i:
Finns i alla hav i Sverige och i sjöar i nästan hela landet
förutom längst uppe i fjälltrakterna. Gäddan lever i salt
och sötvatten.
Ål
Föda:
Ålen är en allätare som fångar sina byten på natten,
den äter främst småfisk.
Lever i:
Ålen föds vid Sargassohavet men vandrar till Svenska
kuster och vandrar sig upp till älvar och insjöar. Lever i
salt och sötvatten.
Rödspätta
Föda:
Äter bottenlevande djur som snäckor, kräftdjur,
borstmaskar och musslor.
Lever i:
Lever i Östersjön och Nordsjön. Lever endast i
saltvatten.
Gös
Föda:
Är en rovfisk och äter småfisk som siklöja och mört.
Lever i:
Gös finns i Östersjön och i insjöar. Gös finns inte vid
Gotland och är sällsynt i Bottenhavet. Lever i salt och
sötvatten.
Mört
Föda:
Mörten äter alger och små insekter som den både
fångar vid bottnen och vid vattenytan.
Lever i:
Mörten finns över hela landet i hav och sjöar. Finns i
salt och sötvatten