Att-kunna-inför-tema

advertisement
Område ”Norden” Ca. vecka 39-45 (lov vecka 44)
Centralt innehåll från kursplanen i Geografi

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till.
Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
Konkretisering av mål
Du skall:
1) Kunna beskriva skillnaden mellan natur- och kulturlandskap.
2) Kunna beskriva varför naturen ser ut på olika sätt i olika delar av norden.
3) Kunna veta vad en naturresurs är och nämna vad olika naturresurser används till.
4) Kunna veta vilka som är Sveriges och Nordens viktigaste naturresurser.
5) Kunna förklara var de flesta människorna bor i Norden och varför det är så.
6) Kunna vilka länder som tillhör Norden och var de ligger.
7) Kunna namnet på viktiga hav, berg, städer och vatten i Sverige och i Norden.
8) Kunna hitta Sverige och Norden på en Europakarta och en världskarta.
9) Kunna nya viktiga begrepp såsom glaciär, gejser, fjord, export, import.
10) Kunna förklara skillnad mellan en tematisk och en topografisk karta och varför de är viktiga på sitt sätt.
11) Kunna beskriva kartans färger, symboler och hur kartan är uppbyggd.
12) Kunna beskriva hur stora olika saker är i förhållande till varandra.
Bedömning
I arbetsområdet bedöms hur:





du kan använda kartor
du kan namn på länderna i Norden samt några viktiga orter, berg och vatten och hur du kan placera ut dessa på en karta
du kan beskriva hur Nordens befolkning är fördelad och vad det kan bero på
du kan använda viktiga geografiska begrepp som du lärt dig i området
du kan ge exempel på några naturresurser och hur människorna har använt och använder dessa
Bedömningen kommer att ske hela tiden under arbetets gång. Här nedan ser du vad som krävs för att nå kunskapskraven för det här området. Det krävs att
du både lär dig fakta, att du visar att du förstår fakta och att du kan jämföra och dra slutsatser med hjälp av din fakta. Uppdelningen fakta, förståelse och
analys visar vilken förmåga du tränar och är inte detsamma som kunskapsnivåerna E (nivå 1), C (nivå 2) och A (nivå 3) som det står i matriserna på Unikum.
KUNSKAPSKRAV
Fakta
Förståelse
Analys
*kunskaper om Sveriges, Nordens och
Europas namngeografi och
geografiska lägens
*förklaringar till hur befolkningen är
fördelad i Sverige.
*Kunskaper om sambandet mellan
natur- och kulturlandksap.
*använder geografiska begrepp och
verktyg på ett fungerande sätt.
*Kan beskriva lägen och använda en
tematisk karta.
*använder geografiska begrepp och
verktyg på ett fungerande sätt.
*naturresurser, var de finns och hur
de kan användas
*Jag kan namn och läge på Sveriges
landskap, städer, sjöar och älvar
*Jag kan namn och läge på några
geografiska objekt
(länder,städer,vatten) i Norden
*Jag beskriver Sveriges läge och var i
Sverige det bor flest människor.
*Jag beskriver hur Nordens länder ser
ut utifrån en karta och några enkla
fakta.
*Jag jämför ett annat nordiskt land
med Sverige och beskriver dess läge,
klimat och natur.
*Jag kan resonera om för- och
nackdelar med att bo i stad och i
glesbygd.
*Jag kan ge troliga förklaringar till
varför människor flyttar.
*Jag visar hur naturen har betydelse
för Nordens länder och deras
produktion av varor/tjänster.
*Jag beskriver lägen och tolkar
symboler i en tematisk karta.
*Jag använder mig av väderstreck,
temperatur och orden för Sveriges tre
delar när jag beskriver exempelvis
Sverige.
*Jag förklarar vad en produkt består
av och vilken naturresurs den kommer
ifrån.
*Jag jämför t.ex. två platsers klimat
och drar någon slutsats.
*Jag ger exempel på naturresurser i
de olika nordiska länderna.
*Jag jämför värdet av två olika
naturresurser och drar någon slutsats.
Det är så här jag bedömer vilken kunskapsnivå du befinner dig på. På nästa sida kan du se ett exempel
på elevsvar på de olika nivåerna.
Vad bedöms?
Bedömningsaspekter
Nivå 1
Grundläggande
kunskaper
Nivå 2
Goda kunskaper
Nivå 3
Mycket goda kunskaper
Kunskapens bredd
Kvantiteter
Få fakta, begrepp,
exempel, beskrivningar
Fler fakta, begrepp, exempel, beskrivningar
Många fakta, begrepp,
exempel, beskrivningar
Kunskapens djup
Kvaliteter
Få och korta samband,
orsaker och konsekvenser
och perspektiv
Fler och längre samband,
orsaker och konsekvenser
och perspektiv
Många och långa
samband, orsaker och
konsekvenser och
perspektiv
Här är ett exempel på hur en bedömning går till. Läs lärarkommentarerna under varje elevsvar.


Beskriv skillnaden mellan sötvatten, saltvatten och bräckt vatten.
Använd gärna exempel på sjöar och hav ur en kartbok i din beskrivning.
ELEVSVAR 1 (nivå 1)
ELEVSVAR 2 (Nivå 2)
ELEVSVAR 3 (Nivå 3)
Sötvatten finns i sjöar och saltvatten finns i
hav. Bräckt vatten är havsvatten som inte är
så salt. Så är det i Östersjön.
Sötvatten är det vatten som finns i sjöar, till
exempel i sjön Vättern. Sötvatten kan man
dricka.
Sötvatten går att dricka och finns i sjöar som
t.ex. Vänern och Vättern i Sverige.
Saltvatten finns i havet.
I Östersjön är havsvattnet bräckt och inte så
salt som havsvattnet utanför Västkusten.
Lärarkommentar: Alla begrepp är med, men med
få fakta, exempel och beskrivningar. Få och korta
samband.
.
Lärarkommentar: Alla begrepp är med. Här finns
fler fakta, exempel och beskrivningar. Fler och
längre samband.
Saltvatten kallas havets vatten. Det går inte att
dricka och i Sverige är havet Skagerrak det
som är saltast.
Östersjön är en blandning av det salta
havsvattnet och sötvatten som rinner ner från
älvar och floder ut i havet. Det vattnet kallas
för bräckt vatten. Det beror på att Östersjön är
ett innanhav och liksom mer instängt än t.ex.
Kattegatt.
Lärarkommentar: Alla begrepp är med samt
många fakta, exempel och beskrivningar. Många
och långa samband.
Download