Människan, resurserna och miljön

advertisement
Människan, resurserna och
miljön
Hålbar utveckling
"En hållbar utveckling
tillfredsställer dagens behov utan
att äventyra kommande
generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov."
http://www.youtube.com/watch?v=B5NiTN0chj0&feature=related
Hållbar utveckling
”Hållbar utveckling handlar om
gemensamt ansvar och solidaritet
mellan generationer, mellan kvinnor och
män och mellan folkgrupper och länder.
Världens länder är i dag sammanflätade
och beroende av varandra som aldrig
tidigare.Vår livsstil och politik påverkar
och påverkas av andra.”
Hållbar utveckling
ekologisk
Naturens långsiktiga bevarande.
social
Grundläggande mänskliga behov.
ekonomisk
Hushållning med mänskliga och ekonomiska resurser.
naturresurser
naturresurser - ”...naturföreteelser i form av materia och
energi som efterfrågas och utnyttjas av människan.” www.ne.se
ändliga resurser - resurser som kan ombildas men inte
inom överskådlig tid
förnybara resurser - resurser som kan återanvändas (om de inte överutnyttjas)
betingat förnybara resurser - resurser som kan ta slut
om de används på ett felaktigt sätt.
kretslopp -
naturresurser
• Naturresurser används som råvaror vid
tillverkning av produkter, som livsmedel och
metaller.
• Naturresurser används för att ge oss energi.
• Användning av naturresurser påverkar vår
livsmiljö.
• Naturresurserna kommer en gång att ta slut.
energikällor
• Solen viktigaste energikällan
• Ändliga energikällor (ex fossila bränslen kol,
olja & naturgas).
• Förnybara energikällor (ex vattenkraft,
vindkraft, solenergi och biobränsle).
miljöpåverkan
• Föroreningar av mark, luft och vatten.
• För stor användning av ändliga resurser.
• Klimatförändringar - växthuseffekten.
livscykelanalys
- en metod för att miljöbedöma varor och tjänster
• Utvinning av råvara - medför påverkan i form av
utsläpp och miljöpåverkan.
• Tillverkning av varan - utsläpp i luft och vatten.
• Transporter - ansvarar för en stor del av den
totala miljöbelastningen.
• (Användningstid) - beror lite på vara.
• Efter användningen - föroreningar i avlopp eller
som avfall.
Livscykelanalys
återanvändas
utan skadad
natur
?
återvinnas
minsta möjliga resurs- och
energiförbrukning
slutligt omhändertagande
Skräp i världshaven
• Varje år dör mer än en miljon fåglar och hundra
tusen däggdjur för att ha fastnat i eller ätit plast.
• Var tredje havsfågel äter plast i tron att det är mat.
• Ungefär 15% av skräpet (mest plast) i haven flyter
upp på världens stränder.
• 15% av skräpet flyter omkring i haven.
• 70% av skräpet beräknas sjunka till botten.
Regioner
Region
•
Ett geografiskt område som kännetecknas av något gemensamt,
exempelvis etnicitet, kultur, religion, klimat eller handel.
•
En region kan vara en del av ett land eller områden som sträcker
sig över flera länder.
•
Ibland används naturliga gränser för att skapa regioner (t ex
Sahararegionen).
•
Behovet av kontakt mellan regioner har ökat i och med t ex ökad
handel och turism över gränser. Nya möjligheter att snabbt
kommunicera i regioner har ökat möjligheterna att samarbeta.
Olika regiontyper
•
Homogena regioner är geografiska områden med likartad
livsmiljö - t ex klimat, folkslag eller möjligheter att försörja
sig. Exempel på homogena regioner - Karibiska regionen,
Centraleuropa, Mellanamerika osv.
•
Funktionella regioner är geografiska områden indelade efter
kontakter, samarbete, service, arbete osv. I regionen finns en
kärna/ett centrum. Exempel på funktionella regioner Mälardalsregionen, Ruhroområdet, Göteborgsregionen osv.
•
Transnationella regioner är ett geografiskt område där det är
viktigt med kontakter över gränser. Exempel på
transnationella regioner är Öresundsregionen,
Vilken typ av region?
Sahararegionen
homogen?
funktionell?
transantionell?
en homogen region
Östersjöregionen
homogen?
funktionell?
transantionell?
en transnationell region
Londonregionen
homogen?
funktionell?
transantionell?
en funktionell region
Vad kommer du ihåg
•
Vad är en region?
•
Varför är kunskap om regioner viktigt?
Vår gemensamma miljö
avtal om hållbar utveckling
Avtal hållbar utveckling
•
Kyotoprotokollet
•
•
Begränsningar av utsläpp av
växthusgaser
Helsingforskonventionen
•
Värna miljön i Östersjön
•
Agenda 21
•
försiktighetsprincipen
•
kretsloppsprincipen
•
utbytesprincipen
•
principen att förorenaren
betalar
Problem med avtalen
•
Avtalen är ett resultat av
förhandlingar mellan
stater (alla stater har
egenintressen).
•
Avtalen är inte bindande,
eftersom det inte är
möjligt i det
internationella politiska
systemet.
•
Företag påverkas endast
om länderna stiftar lagar
som tvingar fram ett
förändrat beteende.
Download