Geografi - Mattias SO

advertisement
Geografi
Naturresurser, hållbar utveckling och
befolkningsfördelning
1
Vad är en naturresurs?
• Naturresurser är allt i naturen som efterfrågas av
människan. Det gäller både det som utnyttjas och det
som inte utnyttjas. Det kan också vara sådant som inte
ens har upptäckts.
• Det finns olika typer av naturresurser. Vissa resurser är i
princip outtömliga, till exempel strålning från solen eller
vind. Andra kräver viss skötsel men är förnybara, till
exempel vatten, djur och växter. En tredje typ finns det
bara en viss mängd av. Av dessa kan en del
återanvändas, till exempel sand och mineral. Andra
förstörs vid användning, till exempel olja och kol.
2
3
4
Sveriges naturresurser
• Sverige har stora naturresurser framför allt i form av skog,
järnmalm och vattenkraft.
5
Resurser runt om på jorden
6
Hållbar utveckling
7
Ekologisk hållbar utveckling
• Ekologisk hållbar utveckling handlar om kunskapen om
naturen och dess funktion samt hantering i samhället av
dessa naturresurser. Till detta kan också läggas till
kunskap om de olika miljöproblemen.
• Vissa nyckelord kan vara naturresurser,
naturresursanvändning, ekologi, kretslopp,
miljöproblem.
8
Social hållbar utveckling
• Social hållbar utveckling handlar om att människor får
kunskap om sin sociala position och förvärvar kunskaper
och resurser så att de kan bibehålla en hållbar situation
eller arbeta för att få en sådan position. Att vi får våra
mänskliga basbehov tillfredsställda.
• Vissa nyckelord kan vara, hälsa och hälsobegreppet,
samhällets funktion, alla olika gruppers (oavsett
genus, etnicitet, ursprung, ålder och sexuell läggning)
delaktighet i samhällsystem, mänskliga rättigheter,
freds- och konfliktlösning m m.
9
Ekonomisk hållbar utveckling
• Ekonomisk hållbar utveckling handlar om ekonomiska
samhällsstudier med fokus på naturresursfrågor. Där
studeras ekonomi som ett medel för att uppnå mål som
har med social och ekologisk hållbar utveckling att göra.
• Vissa nyckelord kan vara resursanvändning, relationer
Nord-Syd, fattigdomsbekämpning, förändrade
konsumtionsmönster, minskade befolkningstillväxt,
integrerad miljö och utveckling i beslutsfattande,
miljöskatter och avgifter (och deras funktion),
allmänna tillgångarnas tragedi m m.
10
Varför behövs en hållbar
utveckling?
• Vad kan göra att det blir svårt att nå?
11
Ojämlika livsvillkor
12
Vart bor alla människor?
• Fördelning av världsbefolkning, konsekvenser.
• Världens mest befolkade länder är Kina och Indien.
13
Fattiga och rika länder
• Men hur är det då med fattigdom, finns det ett
samband mellan mycket människor och fattiga
levnadsförhållanden?
• – Oh ja, ju mer fattigdom, desto snabbare
befolkningstillväxt. Afghanistan och Kongo växer snabbast
och är fattigast. Avskaffas fattigdomen så kommer
befolkningen att sluta växa.
•
(Källa: DN)
14
15
Organisationer som vill
hjälpa
• Organisationer som arbetar för att förbättra människors
livsvillkor.
16
http://www.livetslotteri.se/
17
Download