naturresurser, naturtillgångar

advertisement
Naturresurser (NE)
naturresurser, naturtillgångar, naturföreteelser i form av materia och energi
som efterfrågas och utnyttjas av människan. De kan vara utnyttjade eller
outnyttjade, upptäckta eller oupptäckta. Reserver är naturresurser som är kända
och så åtkomliga att de kan utnyttjas ekonomiskt med känd teknologi.
Naturresurser kan klassificeras i flödes-, fond- och lagerresurser.
Flödesresurser är ständigt flödande resurser som i princip är outtömliga, t.ex.
solinstrålning, atmosfären och vattnet i det hydrologiska kretsloppet.
Fondresurser är naturresurser som är vårdnadskrävande och kan ge kontinuerlig
avkastning, t.ex. vatten och markskikt samt biologiska resurser som växt- och
djurliv.
Lagerresurser är icke reproducerbara naturresurser som minskar i omfattning vid
varje uttag. Dessa kan vara återvinnbara, t.ex. sand, grus och mineral, eller icke
återvinnbara, t.ex. fossila bränslen som olja och kol; de senare förstörs vanligen
vid användning.
En annan grund för indelning är graden av förnybarhet.
Förnybara naturresurser ingår i ett kretslopp med en i det mänskliga
perspektivet överblickbar omloppstid. Fossila bränslen är exempel på icke
förnybara naturresurser eftersom de bildas för långsamt.
Linjära flöden eller kretslopp ?
Flöden mellan stad och land
Naturresurser på Tellus
Termodynamikens förutsättningar :
1. Ingen materia försvinner eller nyskapas
2. Allting sprider sig
Fossila bränslen : Kol
Coal formation, Stenkol (Antracit), Brunkol
Fossila bränslen: Olja och Naturgas
Fossila Bränslen: Oil Shales and Tar Sand - Oljeskiffer och Tjärsand, Bitumen
Smutsiga och kritiserade energikällor
Biobränslen
ANAEROBIC BIOGAS FERMENTATION
METHANE CH4
FUEL
ORGANIC FERTILIZER
Animal dung
Organic
household
waste
Biobränslen Biomassa
Ved, Pellets, Flis, Halm, Energiskog
Är sopor biobränsle? Torv – fossilt bränsle eller biobränsle?
Sopförbränning (Incineration)
med rökgasrening
Sopor
och
biobränslen
Ett kraftvärmeverk som tillverkar både elektricitet och fjärrvärme – mer än 90 %
av energiinnehållet i bränslet blir till nyttig energi.
Vattenkraft – Hydroelectric power
Vattenkraftverk: A - damm, B - kraftstation,
C - turbin, D - generator, E - intagsgrind/intagslucka, F - tilloppstub,
G - transformator, H - sugrör/avlopp
Kärnkraft : Klyvning av Uran – Fission
Ingen uranbrytning i Sverige.
Import från Uzbekistan, Kanada, Ryssland, Australien, Namibia
Geotermisk energi
Kraftverket Nesjavellir på Island
Bergvärme i Sverige : En värmepump koncentrerar den lilla värme som finns i
Berggrunden till användbara temperaturer (Ett omvänt kylskåp)
Direkt Solenergi
Solceller - producerar el
Solfångare - varmvatten,
lagras i ackumulatortank
Vindenergi gammalt och nytt
Biomassa
Trä som byggmaterial, bränsle eller pappersmassa
Avverkning av regnskog på Borneo
Matjord – Topsoil, den tunna hinna av jord som ska
förse oss med mat.
Miljarder ton med jord förloras årligen och hamnar
på havsbotten genom vatten och vinderosion.
Ett annat hot : Försaltning
Några metoder som syftar till att minska jordförluster
och upprätthålla jordens produktionsförmåga:
Plöjningsfritt jordbruk (No till farming)
Bio-kol (Bio char) Terra preta
Organisk odling – Biodynamiskt
Permakultur
Konturplöjning
Koldioxid från jordbruket – nedhuggning av skogar och läckage från oxiderad matjord
(Ruddiman 2003)
Metaller
Järnmalm : Hematit (Blodstensmalm) , Magnetit
Banded Iron Ore
Bildads när syrehalten steg
pg av fotosyntesen för
ca 2,5 mdr år sedan
Jordskorpans kemiska sammansättning
Mineraljakten
Samer kräver stopp för gruvplanerna i Kallak
Publicerat: lördag 3 augusti kl 12:45 , Ekot
Sällsynta jordartsmetaller (REE) t.ex.cerium, lantan, europium, neodym och dysprosium
används bland annat i datorchips, LCD-skärmar, batterier och mobiltelefoner
Sällsynta jordartsmetaller gör att Kina har en strategisk hållhake på resten av världen
då landet står för 95 procent av all den globala produktionen av Rare Earth Metals
Download