Vatten och luft

advertisement
Vatten och luft
Åk 4 2016
Olika sorters vatten
Saltvatten
• Det finns mest saltvatten på
vår jord.
• Saltvatten finns i våra stora
hav.
•
•
•
•
•
Sötvatten
Sötvatten finns i sjöar, åar,
bäckar och myrar.
Vi dricker sötvatten.
Sötvatten finns även i
inlandsisen som finns vid
våra poler.
Grundvatten som finns
under marken är också
sötvatten.
Sedan finns det vattenånga i
luften också.
Varför är vattnet viktigt?
• Utan vatten kan det inte finnas något liv!
• Allt som lever är beroende av vatten på
något sätt och allt liv börjar i vatten.
• Både växter och djur är beroende av
vatten.
Människan och vatten
• Innan du föddes låg
du i din mammas
mage i fostervatten.
• Du består av ca 70
procent vatten.
• När vi andas ut, så
andas vi även ut
vattenånga.
Koll på NO s. 64
Atom och molekyl
• Allt som finns är
uppbyggt av små,
små, små byggstenar
som kallas atomer.
• De är så små att vi
inte kan se dem med
förstoringsglas eller
med ögat.
• Vi har många olika
sorters atomer.
• Molekyl är när minst
två atomer sitter
ihop.
Vattenmolekyl
• Vattenmolekylen består av
tre atomer som sitter ihop.
Då kallas de för en molekyl.
• För att det ska bli en
vattenmolekyl kan det inte
vara vilka atomer som helst.
• Det är en syreatom (O) och
två väteatomer (H).
• På kemispråk heter vatten
H2O.
• Koll på NO s. 65
Vattnets tre former
smältning
stelning/frysning
Koll på NO s. 66-67
avdunstning
kondensering
Filmer om vatten
• http://www.ne.se/play/ur/program/160050
Kemi nästa vatten
http://www.ne.se/play/ur/program/194810
Gigantiska experiment
Koll på NO s. 68-69
Vatten som lösningsmedel
Experiment ”Vatten som
lösningsmedel”
Vatten som lösningsmedel
• Socker och salt löser sig i vatten. Man ser inte det
när man har rört om i vattnet, men om man
skulle smaka på det vet man att det finns där.
• Skulle man däremot röra ner rapsolja i vattnet
skulle detta inte lösa sig i vattnet.
• Avgaser från fabriker och bilar m.m. löser sig i
vattnet i våra regnmoln. Sedan åker detta
förorenat vatten ner i våra sjöar och vattendrag
som inte mår bra av detta.
• Koll på NO s. 70-71
3
2
4
5
1
6
Vattnets väg
1. Vattentäkt är där vi får vårt vatten ifrån t.ex. sjö
eller grundvatten m.m.
2. Vattenverk: Här renas vattnet från skräp och
smuts. Man tillsätter ofta klor för att ta bort
skadliga bakterier.
3. Vattentornet är ofta placerat på en höjd. När
vattentornet ligger på denna höjd blir det ett
tryck i vattenledningarna som gör att vattnet kan
komma ut till de flesta husen utan att behöva
pumpas dit.
Vattnets väg fortsättning
4. Nu kommer vattnet till vårt hus och vi kan
använda det när vi duschar, badar, dricker,
diskar, tvättar m.m.
5. När vi har använt vattnet kommer det via
avloppet till reningsverket. Här renas det enligt
nästa bild.
6. Efter reningsverket är vattnet rent och kan
släppas ut i naturen igen t.ex. i en sjö.
Reningsverk
1. Mekanisk rening: Den mekaniska reningen
består av ett rensningsgaller där skräp som
aldrig borde ha spolats ner i avloppet fastnar.
Efter rensningsgallret kommer vattnet till en
bassäng som kallas för sandfånget. Här sjunker
sand till botten och kan tas bort från vattnet.
Sanden återanvänds till att sanda gator när det
är halt. I nästa bassäng skiljs vattnet från fett
och andra partiklar.
Reningsverk fortsättning
2. Biologisk rening: Bakterier i den biologiska
reningsbassängen renar vattnet från partiklar
och ämnen i bajs, kiss och miljömärkta
tvättmedel. I avloppsvattnet finns även kväve
som är skadligt för hav och sjöar om för mycket
släpps ut. Bakterierna kan omvandla kvävet i
vattnet till luftkväve som är en gas vi andas. Om
vi häller ner giftiga och farliga kemikalier, eller
använder tvättmedel som inte är miljömärkt, blir
bakterierna sjuka och kan dö.
Reningsverk fortsättning
3. Kemisk rening : I nästa bassäng tillsätter de
som jobbar på reningsverket en kemikalie. Den
fungerar som en magnet och drar åt sig fosforn i
vattnet. Fosfor finns bland annat i kiss, bajs och
tvättmedel. Kemikalien bildar klumpar med
fosfor och sjunker till botten i bassängen. Om för
stora mängder fosfor kommer ut i sjöar och hav
kan det leda till övergödning och algblomning.
Experiment
• Vi gör vårt eget reningsverk!
Vatten och avlopp
• http://www.ne.se/play/filmnavet/program/e
m1040
• http://www.ne.se/play/ur/program/165662
• Koll på NO s. 72-73
Vad är luft?
• Luft syns inte och luktar inte
• Men vi vet att den finns när det blåser för det
är luft som rör sig.
• Du vet att luft finns när du blåser upp en
ballong.
• Luft är egentligen många olika slags gaser t.ex.
kvävgas, syre och koldioxid.
Våra viktiga gaser
• Kvävgas: Den vanligaste gasen i vår atmosfär.
• Syre: Våra gröna växter tillverkar denna gas
som vi andas in.
• Koldioxid: Vi andas ut denna och träden
behöver det i fotosyntesen.
• Växthusgaser: metangas och koldioxid. Dessa
håller kvar solens värme på jorden.
• Koll på NO s. 74-75
Atmosfär
Atmosfär: luften som finns runt jorden.
Atmosfären gör så att vi kan andas, håller lagom
temperatur på jorden och skyddar oss från den
farliga strålningen från solen.
Filmer om luft
• http://www.ne.se/play/ur/program/164838
Gnomens guide om luft
• http://www.ne.se/play/ur/program/160051
Kemi nästa luft
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards