Kemi - Materia
BEGREPP INOM KEMIN
Atomer Molekyl
 Atom - Minsta byggstenen
 Grundämne – en sorts atomer, eget kemiskt tecken i
periodiska systemet.
 Molekyl – flera atomer i en grupp, samma sorts
atomer/olika sorters atomer.
 Jon – laddad atom/molekyl
 Kemisk förening – flera olika atomer i molekyl.
Grundämnen
Metaller
 Metallglans
 Leder ström
 Leder värme
 Magnetiska – järn,
nickel.
 Icke-metaller
Olika former
 Fast form: Atomerna sitter ihop.
 Smältpunkt: temperatur för övergång mellan fast
och flytande form.
 Flytande form: Atomerna är lite mer löst ihop.
 Kokpunkt: temperatur för övergång mellan flytande
och gas form.
 Gasform: Atomerna sitter inte ihop, utan är långt
från varann.
Kemisk förändring – Fysikalisk förändring
 Två eller flera ämnen
 Ett och samma ämne
reagerar och ett helt nytt
ämne bildas.
 Reaktionen kan inte gå
tillbaka.
byter form mellan
fast/flytande/gasform.
 Förändringen kan gå
tillbaka.
Vatten - lösningsmedel
 Kemisk förening:
Väte, H Syre,O
 H2O Diväteoxid
 Kretslopp: Solen värmer
hav  Ånga Moln 
Regn
Sjö/å/bäck/grundvatte
n Hav
 Ytspänning: håller ihop
vatten till droppar/hinna
(beror på elektriska
krafter)
Blandning - Två eller flera ämnen som blandas
Heterogen blandning –
slamning: grumlig,
beståndsdelarna är synliga
och faller till botten/stiger
upp till ytan.
Emulsion: slamning av
vätskor som inte löser sig.
Homogen blandning –
lösning: klar,
genomskinlig,
beståndsdelarna är
osynliga och svävar runt.
 Liten mängd – utspädd
 Stor mängd –
koncentrerad
 Osynliga beståndsdelar –
omättad
 Synliga beståndsdelar på
botten - mättad
Lösning/Slamning/Emulsion
Separationsmetoder – skiljer beståndsdelar
 Sedimentering – olösta partiklar sjunker till botten.
 Filtrering – slamning hälls igenom filterpapper som
släpper igenom vätska, men behåller partiklar.
 (Destillering) – lösningen kokas upp och vätskan
ångar bort.
 (Indunstning) – vattnet avdunstar och kvar blir
kristaller.