Atomer och kemiska reaktioner

advertisement
http://www.flashcardmachine.com/atomer-och-kemiskareaktioner.html
ATOMER OCH KEMISKA
REAKTIONER
1.
 Vad menas med ett ämnes egenskaper?
1.
 Egenskaper beskriver hur ett ämne uppför
sig i olika situationer. Om det brinner,
luktar eller vilken färg det har. Om det är
fast, flytande eller en gas. Allt som är
speciellt för just det ämnet.
2.
 Vilka egenskaper är likadana för salt och
socker? Vilka är olika?
2.
 Båda är vita, består av kristaller och är
lösliga i vatten. Men smaken och vissa
andra egenskaper är olika.
3.
 Vad är en atom?
3.
 En atom är en liten partikel, en byggsten.
Alla ämnen runtomkring oss är byggda av
atomer.
4.
 Ungefär hur många olika atomslag finns
det?
4.
 Det finns ungefär 100 olika atomslag.
5.
 Vilka är de fem vanligaste atomslagen i din
kropp?
5.
 De vanligaste atomerna i din kropp är
syreatomer, kolatomer, väteatomer,
kväveatomer och kalciumatomer.
6.
 Vem bevisade att atomerna finns?
6.
 Den engelske kemisten John Dalton
bevisade att atomerna finns.
7.
 Vad är en molekylmodell?
7.
 Det är en modell som visar hur atomer är
sammankopplade i en molekyl.
8.
 Vad är ett grundämne?
8.
 Ett grundämne är ett ämne som består av
en enda sorts atomer
9.
 Förklara kort vad periodiska systemet är.
9.
 Periodiska systemet är en tabell över alla
atomslag och grundämnen.
10.
 Vad är en kemisk förening?
10.
 En kemisk förening är ett ämne där varje
molekyl innehåller minst två olika slags
atomer.
11.
 Grundämnena kan delas in i två grupper.
Vilka?
11.
 Grundämnena kan delas in i metaller och
icke-metaller
12.
 Beskriv några viktiga egenskaper hos
metaller.
12.
 Metaller leder ström och värme och har
metallglans.
13.
 Vad menas med en kemisk reaktion?
13.
 En kemisk reaktion är en ”förvandling” där
det bildas nya molekyler, och därmed nya
ämnen.
14.
 Om du tänder eld på ett papper brinner det
upp nästan helt och hållet. Vad tror du
händer med atomerna som finns i pappret?
14.
 Atomerna i pappret bildar nya molekyler
tillsammans med syret i luften. Det blir då
nya ämnen som inte fanns före reaktionen,
till exempel gasen koldioxid.
15.
 Vad är en molekylformel?
15.
 En molekylformel är en beskrivning av en
molekyl med hjälp av kemiska tecken.
Molekylformeln visar vilka atomer som
sitter ihop i molekyle
16.
 Vad betyder siffran två i molekylformeln för
vätgas, H2?
16.
 Siffran två visar att det finns två
väteatomer i vätemolekylen.
17.
 Vad betyder siffran tre i 3 H2O?
17.
 Siffran tre visar att man har tre
vattenmolekyler.
18.
 Skriv molekylformlerna för vätgas, syrgas
och kvävgas.
18.
 Vätgas - H2, syrgas - O2 och kvävgas - N2.
19.
 Vad är en reaktionsformel?
19.
 En reaktionsformel visar vilka ämnen som
deltar i reaktionen och vilka ämnen som
bildas.
20.
 Hur ser reaktionsformeln ut när syrgas och
vätgas bildar vatten? Förklara de olika
delarna av formeln.
20.
 2 H2 + O2 -> 2 H2O. Två molekyler vätgas
reagerar med en molekyl syrgas och bildar
två molekyler vatten.
21.
 Svavel kan brinna och bilda svaveldioxid,
SO2. Hur bör reaktionsformeln se ut?
21.
 När svavel regerar med syre sker
reaktionen S + O2 ->SO2
22.
 Vilka är de tre former som nästan alla
ämnen kan ha?
22.
 De tre formerna är fast, flytande och gas.
23.
 Vad menas med att ett ämne kondenserar?.
23.
 Kondensering är när ett ämne övergår från
gasform till vätska.
24.
 Vad menas med att ett ämne förångas?
24.
 Förångning är när ett ämne går från vätska
till gas.
25.
 Vad menas med fysikaliska omvandlingar?
25.
 En fysikalisk omvandling innebär att ämnet
endast ändrar form, till exempel när is
smälter till vatten. Men det är fortfarande
samma molekyler; det sker alltså ingen
kemisk förvandling.
26.
 Vad är värme för någonting?
26.
 Värme är när byggstenarna – atomerna och
molekylerna – i ett ämne rör sig. Snabbare
rörelse mäter vi som högre temperatur.
27.
 Förklara vad som händer med molekylerna
när is värms från –10 °C till +110 °C
27.
 Vid –10 °C ligger vattenmolekylerna nästan
helt stilla i ett speciellt mönster. De darrar
lite fram och tillbaka. Vid 0 °C börjar de röra
sig lite mer och glida runt varandra – isen
övergår till en vätska. Molekylernas rörelser
ökar mer och mer upp till 100 °C. Då får de
en sådan fart att de kan ta sig loss och
lämna vattnet och bilda vattenånga.
Download