Baskemi år 7 1. Vilka är de fem vanligaste atomslagen i din kropp

advertisement
Baskemi år 7
1. Vilka är de fem vanligaste atomslagen i din kropp?
Syre, Väte, Kol, Kväve och Kalcium
2. Vad är det för skillnad mellan en atom och en molekyl?
En molekyl består av flera atomer som ”sitter ihop”. Det kan vara av samma eller
olika sorts atomslag.
3. Vad är ett grundämne?
Ett ämne som består av endast en sorts atomslag.
4. Vad är en kemisk förening?
Kemiska föreningar består av atomer från olika ämnen som är bundna till
varandra. En kemisk förening har andra egenskaper än de ämnen som ingår.
5. Grundämnena kan delas in i två grupper. Vilka?
Metaller och icke metaller
6. Nämn ett ämne som är en kemisk förening.
Vatten
7. Vilka är de kemiska tecknen för väte, syre, kväve och kol?
H, O, N, C
8. Vad menas med en kemisk reaktion?
Vid en kemisk reaktion tas molekylerna isär och sätts ihop till nya molekyler. Så
bildas nya ämnen.
9. Vad är en molekylformel?
En kortfattad beskrivning av en molekyl. Den beskriver hur många atomer det
finns av varje sort. Tex H2O beskriver att det finns två väte och en syreatom.
10. Vad betyder siffran två i molekylformeln för vätgas, H2?
Att det är två väteatomer.
11. Skriv molekylformlerna för vätgas, syrgas och kvävgas.
H2 O2
N2
12. Vilket är vanligast, rena ämnen eller blandningar?
Blandningar
Micke Sundström
13. Vad är molekylformeln för vatten?
H2O
14. Vilka partiklar är en atom byggda av och var i atomen finns de?
Protoner och neutroner i kärnan samt elektroner som ”kretsar” utanför kring
kärnan.
15. Vilka elektriska laddningar har partiklarna i en atom?
Protoner är plusladdade, Elektroner är negativa och protoner är neutrala
16. Varför är en atom oladdad?
Det finns lika många protoner som elektroner
17. Vad vet man om atomen om man känner till atomnumret?
Hur många protoner, elektroner och neutroner atomen har
18. Hur namnges elektronskalen?
K, L, M, N, osv.
19. Alla ämnen kan finnas i tre olika ”tillstånd” (faser), vilka?
Fast, flytande och gas
Micke Sundström
Download