Tivedstorps missionshus

advertisement
Tivedstorps missionshus
Tivedstorp 2:31, Tiveds socken, Laxå kommun, Västergötland
Åtgärder på kamin och rökrör, år 2006
Charlott Hansen
Örebro läns museum
Rapport 2006:8
_________________________________________________________
Översiktlig beskrivning
Tivedstorp hette tidigare Hindrikstorp och byn har sitt ursprung i det tidiga 1600talet. År 1870 fanns omkring 100 invånare fördelat på byns 22 gårdar och några
hantverkstorp.
Bönehuset i Tivedstorp uppfördes av två eller tre bröder omkring år 1880. Pengar till
byggnationen hade de tjänat ihop genom kolning och byggmaterialet skänktes av
byn. Det var det första bönehuset i Tiveden och 80 av hushållen var vid bönehusets
invigning, år 1880, medlemmar. Runt byn har det därefter byggts sex andra
missionshus.
Missionshuset har fungerat som samlingslokal för svenska missionskyrkan, EFS och
frälsningsarmén. I dag ägs missionshuset av Tiveds historiska intresseförening.
Byggnaden är mycket välbevarad och är sedan hösten år 2005 klassat som
byggnadsminne.
Under sommaren år 2006 har missionshusets kamin renoverats och tillhörande
rökrör har nytillverkats. Arbetena har skett med hjälp av statliga medel i form av
byggnadsvårdsbidrag och följts av antikvarisk kontrollant. Slutbesiktning
genomfördes 060912 då det kunde konstateras att arbetena genomförts på ett
antikvariskt godkänt sätt.
Administrativa uppgifter
Fastighetsbeteckning:
Fastighetsägare:
Bidrag:
Byggentreprenör:
Antikvarisk kontroll:
Utförandeperiod:
Tivedstorp 2:31
Tiveds historiska intresseförening
28 600 kr motsvarande 90 % av den totala kostnaden
Brosundets Spis & Bygg
Örebro läns museum
Charlott Hansen, år 2006
sommaren år 2006
Länsmuseets handlingar i ärendet
Diarienummer:
2004.220.265
- beslut från Länsstyrelsen ang. bidrag för omläggning av
tegeltak, 041221
- minnesanteckningar från besiktning, 050329
- beslut från Länsstyrelsen ang. tilläggsbidrag
- antikvarisk rapport ang. omläggning av tegeltak, 051128
-beslut från Länsstyrelsen ang. bidrag för skorstensrör,
061023
Registrerade bilder: OLM_2006_18_1-13
Omslagsfoto: Nytt rökrör exteriört samt kamin med nytt rökrör, Charlott Hansen, OLM_2006_18_9; 6, år
2006
2
Utförda åtgärder
Kamin
Före åtgärd: Kaminen bestod av en låg gjutjärnskamin på ben, av modell
Norrahammar nr. 21. Kaminen hade till viss del börjat rosta och saknade
eldfast tegel samt glas i eldningsluckan. Den var placerad direkt på
trägolvet utan skyddsplåt mot eventuell glöd som kunde trilla ner.
Rökröret bestod av ett svartmålat rör tillverkat i plåt med falsade skarvar
och skarpa vinklar, böjt i två steg. Röret var fäst i taket och passerade ut
genom väggen via ett runt uppsågat hål. Mellan röret och timmerstommen fanns ett tunt isolerande lager av blålera. Hålet täcktes med en plåt
som interiört målats in i samma kulörer som omgivande vägg. Över
plåten löpte den bröstningslist som horisontellt delar av väggfältet i två
delar.
Exteriört saknades rökrör helt.
Efter åtgärd: Kaminen flyttades ca en meter närmare gavelväggen för att
erhålla ett kortare horisontellt rökrör, detta på fastighetsägarens och
entreprenörens önskan och med Länsstyrelsens godkännande. Kaminen
rengjordes genom blästring. Och behandlades sedan med ugnssvärta.
Eldfast tegel sattes in i kaminen vilket fogades med eldfast bruk. Luckan
kompletterades med en ruta av ett mineral, glimmer. Rutan är tunnare än
1 mm. Anledningen till att ett mineral användes i stället för glas var att
det inte spricker vid stark värme som glas kan göra. Under kaminen
placerades en rund galvaniserad plåt med diametern 1200 mm. Plåten
ligger löst på golvet och hålls på plats av kaminens tyngd. Kanten har
bockats ner genom att den profilerats.
Rökröret nytillverkades interiört och tillverkades i tunn rostfri plåt. På
fastighetsägarnas önskemål för att förhindra rostbildning. Det
utformades med skarpa vinklar och falsade skarvar. Inför åtgärderna var
tanken att rökröret skulle vinklas i 90º till skillnad från ursprungligt
utförande där röret böjdes i två steg. Anledningen var att det skulle
monteras en sotningslucka i vinkeln som möjliggjorde sotning av röret
horisontellt, på ett bra sätt. Vid slutbesiktningen visade det sig att en
sotlucka endast monterats på rökröret exteriört. Vinkeln på 90º hade
dock bibehållits interiört. Önskvärt hade varit att vinkla röret i två steg
lika det ursprungliga. Röret blästrades och sprutmålades i en gråsvart
kulör med en värmebeständig färg som tål upp till 500ºC. Önskvärt hade
varit att penselmåla röret. Röret fästes i taket med ett nytillverkat fäste i
bandjärn som målats i samma kulör som rökröret. Öppningen varigenom
rökröret passerar ut genom väggen har gjorts större och isolerats med
Rockwool för att minska brandrisken. Hålet täcktes såväl exteriört som
interiört av en galvaniserad plåt, lika befintliga. Bröstningslisten som
3
löpte över plåten enligt tidigare utformning togs bort, för att minska
brandrisken.
Exteriört tillverkades ett nytt rökrör i rostfritt stål. Från Sydnärkesotaren
ställdes krav på att röret skulle ha 6 cm isolering för att förhindra tjärbildning vilket kan uppstå då den varma röken kondenserar mot det
kalla röret. Efter samtal med Länsstyrelsen godtog Sydnärkesotaren en
isolering på 3 cm då det eldas mycket sällan i kaminen. Liksom interiört
var den ursprungliga tanken att röret skulle få en 90º vinkel med en
sotningslucka placerad i vinkeln för att kunna sota röret horisontellt. Vid
slutbesiktningen kunde det konstateras att röret vinklats i två steg i
stället. Detta för att möjliggöra sotning både horisontellt och vertikalt.
Luckan tillverkades så att den utgjorde hela partiet mellan de båda
vinklarna och hölls på plats av två vingmuttrar. Den utformades med
vinklade kanter för att ge sken av falsade skarvar. Med tanke på att röret
interiört ursprungligen vinklats i två steg är det troligt att så skett även
exteriört. Sotningsluckan har utformats med gott resultat. Röret har fästs
med ett nytillverkat fäste av samma modell som fästet interiört. Röret har
även fästs i vindskivan med ett enklare fäste. Röret kröns av en liten
”kineshatt” för att förhindra att det regnar ner i röret. Röret blästrades
och sprutmålades i en svart kulör med en färg som tål ca 150ºC. Önskvärt
hade varit att penselmåla röret.
Antikvariska kommentarer
När rökrören i framtiden behöver målas om bör de penselmålas med svart färg, med
fördel linoljefärg om den fäster på det rostfria materialet. Om ett nytt rökrör
tillverkas interiört bör det utformas lika det ursprungliga, där varje vinkel sker i två
steg.
Plåten som täcker rökhålet, interiört, bör om ett antal år när galven försvunnit målas
in i samma kulörer som omgivande vägg.
Vis slutbesiktningen kunde det konstateras att plåtar och rörfästen fästs med skruv
med sexkantigt spår. Interiört ska skruven som håller plåten runt rökröret på plats
bytas ut mot trådspik. De skruvar som håller rörfästena på plats ska ersättas med
spårskruv, inte tillverkade i mässing.
4
Bildbilaga
Före åtgärd
Foto: Charlott Hansen, Örebro läns museum OLM_2006_19_ 1-13
5
Efter åtgärd
Foto: Charlott Hansen, Örebro läns museum OLM_2006_19_ 1-13
6
7
8
Fotoprotokoll
Acc. nr: OLM_2006_19_1-13
Plats (Gårds- by- och tätortsnamn): Tivedstorps missionshus, Tivedstorp
Socken (eller församling): Tiveds socken
Gata/kvarter/fastighet: Tivedstorp 2:31
Kommun: Laxå kommun
Län: T
År: 2005, 2006
Motiv: Åtgärder på kamin med tillhörande rökrör, Tivedstorps missionshus,
Tivedstorp 2:31
Bild 1-3: Kamin med tillhörande rökrör innan åtgärder, år 2005.
Bild 4-6: Kamin med tillhörande rökrör efter åtgärder
Bild 7: Plåt runt rökröret där röret passerar ut genom väggen
Bild 8: Röret fästs i taket med nytillverkade fästen
Bild 9-10: Rökröret, exteriört efter åtgärder
Bild 11: Sotningslucka
Bild 12: Rökröret, exteriört efter åtgärder
Bild 13: Del av stommen som sågats ut för att göra hålet där rökröret passerar
ut genom väggen större.
Fotograf: Hansen, Charlott
Övrigt: diarienummer: 2004.220.265
9
Download