Pressmeddelande från Göteborgs universitet i samband med

Pressmeddelande från Göteborgs universitet i samband med undersökningar i
Sannäsfjorden 11-13 september 2012
SANNÄSPROJEKTET
Fritidsbåtar hotar skärgården
Antalet fritidsbåtar utmed Västkusten har ökat explosionsartat de senaste 20 åren med
följd att innerskärgårdarna riskerar att förstöras. Det visar ny forskning från
Göteborgs universitet.
I Sannäsfjorden, norr om Grebbestad i Bohuslän, har forskare från Göteborgs universitet
studerat havsmiljön i innerskärgården och byggt en reningsanläggning för spolvatten från tvätt
av bottenmålade båtar i samband med höstupptagningen. Forskarna har även gett kurser till
båtupptagare och till hamn- och miljöansvariga i kustkommunerna.
Såväl antalet fritidsbåtar som båttrafiken har kraftigt ökat under de senaste decennierna med
tydliga negativa följder för miljön. Bara i norra Bohuslän finns idag runt 25 000 båtplatser.
Forskarna anser därför att det är mycket viktigt att tänka om, kraftigt bromsa den utvecklingen
och begränsa utsläppen från fritidsbåtar i våra känsligaste fjordar och skärgårdar.
-
Båtarnas giftiga och självpolerande bottenfärger släpper ut både tungmetaller och
giftiga ämnen som skall förhindra påväxt på båtarna. Motorbåtarna släpper dessutom
ut stora mängder av hälsofarliga kolväten och försurande ämnen i vattnet genom sina
avgaser, vilka ökat i takt med att båtarna blivit fler och utrustats med allt kraftigare
och mer bränsleslukande motorer, säger Kjell Nordberg som är professor vid
Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet och som leder projektet.
Fjordar och skyddade innerskärgårdar fungerar som sedimentationsbassänger eller
sedimentfällor, där både tungmetaller och organiska miljögifter sedimenterar och blir kvar på
bottnarna inne i fjordarna.
Oroande utveckling
Problemen med föroreningar i våra innerskärgårdar och fjordar är speciellt stora i Sverige
jämfört med många andra europeiska länder, där kraftigt tidvatten sköljer in nytt friskt
havsvatten varje dag.
-
Utvecklingen är oroande med tanke på att båtparken hela tiden ökar och blir allt
motorstarkare och mer bensinslukande. Läget idag redan är mycket ansträngt, säger
Kjell Nordberg.
När maringeologen Kjell Nordberg undersökte olika bottenlager i Sannäsfjorden i Tanum
upptäckte han, förutom att halterna av polyaromatiska kolväten och tungmetaller var höga, att
det är syrebrist på bottnarna under sommaren i nästan hela fjorden, även på grunt vatten.
-
Att detta pågått sedan 1990-talet kunde man se i de ibland svarta sedimenten. Här är
det inte mycket som lever på sommaren, säger Kjell Nordberg.
Fisken försvinner
Syrebristen började redan i slutet av 80-talet, samtidigt som trafiken med fritidsbåtar
exploderade. Det kan ha bidragit till att det idag nästan inte finns någon bottenlevande fisk
kvar i innerskärgården.
-
Jag tror inte många båtägare tänker på sambanden mellan utsläppen av avgaser och
miljöförstöringen av havet. Bara för att man idag har fler fyrtaktsmotorer så verkar de
flesta av oss båtägare tro att allt är lugnt, men så är det inte alls, säger Kjell Nordberg.
Nya sätt att ha båt
Forskarna efterlyser nya sätt att ha båt, som att införa båtpooler och sjösättningsmöjligheter
som ligger längre ut i kustbandet, så att inte alla båtägare börjar sin båtflykt med en lång
nedsmutsande transportsträcka genom innerskärgården. En annan möjlighet är båthotell och
förvaringsplatser på land där båtarna kan ”parkeras” utan giftig bottenfärg när de inte
används.
Sannäsprojektet, som pågått i 4 år, är ett samarbete mellan bland annat Göteborgs universitet,
Västra Götalandsregionen och Tanums kommun. Reningsanläggningen för spolvatten från
båttvätt har också fungerat som en demonstrations- och undervisningsanläggning. Projektet
inleddes med undersökningar av sedimenten längs hela fjorden vilket nu skall upprepas fyra
år senare för att kunna jämföra miljöstatus efter att rening införts vid båtupptagningsplatsen i
Sannäs.
Tisdagen den 11 september finns möjlighet för media att åka ut med forskarna på
Sannäsfjorden och få veta mer om de aktuella forskningsresultaten. Samlingen sker klockan
11.00 vid bryggan i Sannäs.
Kontakt:
Kjell Nordberg, professor, Inst. för geovetenskaper, Göteborgs universitet
Telefon: 031- 786 28 61, 0706-37 05 96,
[email protected]