LOVA Lokala Vattenvårdsprojekt Sofie Palmquist

advertisement
LOVA
Lokala Vattenvårdsprojekt
Statligt bidrag till lokala
åtgärder för att förbättra
havsmiljön
Sofie Palmquist
Syfte med LOVA
Förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala
vattenvårdsprojekt
• I första hand åtgärder för att minska mängderna fosforoch kväveföreningar i Östersjön och Västerhavet för
att minska övergödningen
• Satsa på konkreta åtgärder med potential att nå
relativt snabba förbättringar
• Stimulera kreativa och kostnadseffektiva åtgärder på
lokal nivå
Stöd får ges till vattenvårdsprojekt för
åtgärder som avser
• Framtagande av planer för och genomförande av kostnadseffektiva åtgärder som bidrar till minskade mängder av fosfor
eller kväve i Östersjön eller Västerhavet.
• Installation i kustområdena av anläggningar för mottagande av
toalettavfall från fritidsbåtar.
• Installation av anläggningar för tvätt av bottnar på fritidsbåtar.
• Uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder
Vem kan söka LOVA-bidrag?
• Kommuner
• Ideella sammanslutningar
• Kommuner och ideella sammanslutningar i
samverkan
• utan vinstsyfte
LOVA-bidraget
• Bidrag får ges för högst 50 procent av kostnaden för
projektets stödberättigade åtgärder
• Ca 100 miljoner kronor per år för åtgärder i hela
Sverige
8,2 miljoner kronor till Östergötlands län
• Från och med 2010 och troligen tre, fyra år framåt
• Söks hos länsstyrelsen
Begränsningar för LOVA-bidrag
• Åtgärder som har påbörjats kan inte få bidrag
• Åtgärder som följer av skyldighet i lag eller annan
författning kan inte få stöd
• Åtgärder som fått stöd enligt någon annan
författning kan inte beviljas LOVA-bidrag
Ansökan om LOVA-bidrag
• Ansökan för 2011 års pengar ska lämnas senast
den 31 december 2010
• Ansökan ska ske på särskild blankett som finns på
Naturvårdsverkets webbplats
http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-mednaturvard/Satsning-pa-havsmiljo/LOVA---bidrag-forhavsmiljon-i-Osterjon/
• På Naturvårdsverkets webbplats finns också vägledning
för stöd till lokala vattenvårdsprojekt
Bedömningsgrunder för LOVA-bidrag
• Kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning
• I andra hand hänsyn till
- längre uppehållstid för vattnet i vattensystemen
- minskade utsläpp av växthusgaser
- förbättrade förutsättningar för biologisk mångfald
• Installation av anläggningar för mottagande av
toalettavfall från fritidsbåtar
• Installation av anläggningar för tvätt av bottnar på
fritidsbåtar
• Beslut om stöd får förenas med villkor
Beslut om LOVA-bidrag
•
•
•
•
•
•
Länsstyrelsen fattar beslut om bidrag
Länsstyrelsens beslut kan inte överklagas
Högst 75 procent av bidraget kan betalas ut i förväg
För flerårsprojekt kan bidraget fördelas över åren
Sökande kan bli återbetalningsskyldig
Skyldighet att återrapportera
Beviljade projekt 2009
• Tre dammar för rening av dagvatten från Österbymo Ydre kommun
• Reningsverk för Koppartorps samfällighetsförening Koppartorp
Reningsverk Samfällighetsförening
Våtmarksanläggning Norrköpings kommun
•
• Affärsmodell för eko-effektivt vattenbruk, musselodlingar Energikontoret
Östra Götaland
• Åtgärder kring Skenaån Mjölby Skänninge bevattningsföretag
• Förstudie för våtmarksanläggning Norrköpings kommun
• Pilotprojekt, minska N- och P-tillförsel till Östersjön, från intensiv
jordbruksmark Ideell sammanslutning
• Tömningsanläggning för fritidsbåtar i Arkösund Norrköpings kommun
• Projektet Ekängens våtmarker Linköpings kommun
• Frökärret Linköpings kommun
• Effekten av att minska belastningen från enskilda avlopp Söderköpings
kommun
Beviljade projekt 2010, bild 1
• Dagvattenanläggning vid Herstadberg Norrköpings kommun
• Dagvattenhantering Valdemarsviks kommun
Valdemarsviks kommun
• Överföringsledning i Strålsnäs Boxholms kommun
• Utbyggnad av kommunalt VA-ledningsnät till Viby kyrkby
Mjölby kommun
• Utbyggnad av kommunalt VA-ledningsnät till Veta kyrkby
Mjölby kommun
• Rening av avlopp - Karlebo, Bankekind
Karlebo Samfällighetsförening
• Aspöja vattenvård - installation av minireningsverk
Aspöja Byalag
Beviljade projekt 2010, bild 2
• VA-plan Boxholms kommun Boxholms kommun
• VA-plan Mjölby kommun Mjölby kommun
• Inventering av enskilda avlopp i Norrköpings kommun som
påverkar havet mest Norrköpings kommun
• Byggnation av spolplatta Motala Båtklubb Tegelviken
• Provfiske Roxen Fiskevårdsområdesförening
• Strukturkalkning i Vindåns vattenrådsområde - Ett projekt
för att minska övergödningen Vindån vattenråd
• Vattenprovtagning Ensjön Norrköpings kommun
Mer information
• Länsstyrelsens webbplats,
www.lansstyrelsen.se/ostergotland
sök under ”Vatten”, se högerbox om LOVA
• Naturvårdsverkets webbplats,
www.naturvardsverket.se
• Regeringens webbplats,
www.regeringen.se
Download