Coboats – ett skräddarsytt system för båtsamverkan

advertisement
Coboats – ett skräddarsytt system för båtsamverkan
Ensvenskutveckladkommunikationsplattformfullmatadmedsmartaochanvändarvänliga
funktioner.Coboatsbidrartilleffektivarebåtsamverkan,ökadtrygghetochminskadbrottslighet.
Framtagetisamrådmedbåtägare,båtklubbar,båtföreningar,försäkringsbolag,polisenochkommun.
MedCoboatskandu:
• Snabbtaktiveraochorganiseraengrupppersoner.
• Enkeltkommuniceramedenellerflerapersonerutanatthaderaskontaktuppgifter.
• Underlättadetadministrativaarbetetmedbåtsamverkanomduäransvarigförenbåtklubb,
båtförening,marinaetc.
• Skickameddelandeomakuthjälp;brottpågår,manöverbord,sjukellerbrand
• Rapporteraomenmisstänkthändelse,stöld,inbrott,skadegörelse,läckage,naturskadaetc.
• Skapaenkalenderhändelsesomutvaldapersonerkanseisinakalendrar;båt-iläggningoch
upptagning,städdag,reparationer,avstängtvatten,klubb-,förenings-ellerstyrelsemöteetc.
• Fåensnabböverblickavbrottsrelateradehändelseridinaintresseområden
• Tadelavsamhällsviktiginformation(efterlysningar,brottsrelateradevarningar,
naturkatastrofer,trafikproblemetc.)frånpolis,räddningstjänstochdinlokalakommun
• Skapachecklistor-Ex.vadskafixasinnanmanskautpåhavet,vinterupptagningetc.
• Ökaeffektenaveneventuelllarminstallation/båttrackergenomattiCoboats,medettpar
knapptryck,snabbtinformeraenellerfleraförvaldagrupperomattlarmetharaktiverats.
Komigångpå5minuter:
CoboatsärbyggtiHTML5vilketgörattsystemetserlikadantutpåallaenheter,dvs.smartphones,
läsplattor,PCellerMac.Attskapaengruppochbjudainpersonerviae-postellerSMStarendastett
parminuter.NärniärklarasåkanniläggaeragamlaExcellistoråtsidandåkommunikationeni
Coboatsfungeraroavsettomnågonigruppenbytertelefonnummerellere-postadress.
Coboatsärgratisattladdanedochattanvända!Läsmerpåvårhemsidawww.coboats.se.
GrannkompanietAB,08-40940020,[email protected]
Traditionellakommunikationssättgörattbåtsamverkansällanfungeraroptimalt
Enförutsättningförattbåtsamverkanskafungerabraärattkommunikationenmellanhamnledning
ochbåtägaresamtmellanbåtägarnasjälvakanskepåettenkeltochsäkertsätt.Detfinnsdockendel
problemkoppladetilldekommunikationsalternativsomidaganvändsdådeinteäroptimeradeför
båtsamverkan:
• Båtägarebytere-postadresserochtelefonnummerutanattuppdateraomgivningen.
• Tidskrävandearbetemedadresslistorommanärmediflerabåtsamverkansgrupperellerom
mantillhöradministrationenförenbåtklubb,båtförening,marinaetc.
• Adresslistornafinnsintealltidtillhandsnärmanbehöverdemiettakutläge.
• Fåpersonerläsersinamailkvällar,nätterochpåhelger.
• Båtsamverkanviasocialamedierkanledatillattviktiginformationhamnarifelhänder.
• Bristpåbraochlättillgängligagemensammakalendrar.
Coboatsärlösningenpåproblemet!Framtagenavbåtsamverkareförbåtsamverkare!
EnligtstatistikfrånSvenskaStöldskyddsföreningenharantaletstulnabåtmotorersenasteåren
uppgåtttillca2500omåretochsettöverenlängretidhardeökatstadigt.Detvanligasteäratt
motorernastjälsnärbåtarnaliggerihamn.Vartredjeutombordaresomsäljsidagären
ersättningsmotorförenstulenmotor.Statistikenvisarävenattantaletbåtrelateradestölder
(navigationsutrustning,bränsle,gastuberm.m.)uppgicktillöver7000styckenperår.
Utvecklingenharväcktettbehovhosbåtklubbarochbåtägareatthanterasäkerhetsfrågor.Många
båthamnarharsenasteårengjortstorainvesteringarinyagrindar,lås,larm,belysning,
kameraövervakningetc.EnskildabåtägareharsatsatpåDNA-ochstöldmärkning,startspärrar,låsoch
kättingar.Alladessabrottsförebyggandeåtgärderärbramentyvärrblirdekriminellaalltduktigare
påatthittametoderförattkringgådessasäkerhetsåtgärder.Mångabåtklubbar,båtföreningaroch
marinorhardärförävensatsatpåbåtsamverkansometteffektivtkomplementförattminska
brottsligheten.Idehamnardärdetfinnsmänsklignärvaroiformavnyfiknaochengagerade
båtägaresomsamverkarskerdetfärrebrottäniandrahamnar.Metoden,somärbilligochlättatt
implementera,bidraräventillenbättrehamngemenskap.
SamarbetemedTryggareSverige
StiftelsenTryggareSverigeochGrannkompanietABarbetartillsammansförattutvecklaarbetetmed
grannsamverkan,båtsamverkanochföretagssamverkan.Denopolitiskastiftelsenssyfteäratt
förbättrahjälpentillbrottsdrabbadeochattfrämjautvecklingeninomdetbrottsförebyggande
området.Arbetetärinriktatpåatterbjudanyaidéer,nyasamverkansformerochnyalösningar
genomattförainnäringslivetochmodernteknikitrygghetsarbetet.
Tekniskfaktaomsystemet:
• ByggdiHTML5vilketgörattplattformenfungerarpåallaenhetermedInternet,dvs.PC,Mac,
läsplattor,”smartphones”medflera.ApparfinnsattladdanedförAndroidochiiOS.
• PlattformenärTLS-krypterad(https:)vilketgerhögsäkerhet.
• Allkommunikationskerislutnagrupper(obegränsatantal)medenellerfleraadministratör
• Kommunikationviapushnotiser,valfrikopiapåallameddelandenviae-post.
• Skickaävenenkeltkopiapåmeddelanden,tilldesomvill,viaSMS.
• Polis,räddningstjänstochkommunkanenkeltkommuniceramedinvånaregenomett
administrationsverktygpålokalbasis.
• Multipel-loginmöjliggörinloggningisystemetpåfleraolikaplattformarsamtidigt.
Installationsanvisning-mobiltelefon/läsplatta(AndroidochiOS):
1.Laddanedappen,sökefterCoboatsiGooglePlayförAndroidelleriAppStoreföriOS.
2.Öppnaappenochklickapå”Nyanvändare”ochfylliallauppgifter.
EventuellpartnerkodfyllsiomDuharfåttenspecifikkodavdensombjuditindig.
3.Bekräftadärefterdine-postadressidetmeddelandesomskickatstilldenangivnae-postadressen.
KLART!
Installationsanvisning-PC,MacochWindowstelefoner:
1.Öppnaenwebbläsareochgåtillapp.coboats.se
2.Klickapå”Nyanvändare”ochfylliallauppgifter.
EventuellpartnerkodfyllsiomDuharfåttenspecifikkodavdensombjuditindig.
3.Bekräftadärefterdine-postadressidetmeddelandesomskickatstilldenangivnae-postadressen.
KLART!
Support: GrannkompanietAB,08-40940020,[email protected],www.coboats.se
Huvudmeny
AochOialltypavsamverkanärattallaskakunnavaramedochkommunicera,tadelavinformation
ochkunnapåkallahjälpnärdetbehövs.Detskaintespelanågonrollvilkenhårdvaramananvänder,
vilketoperativsystemmananvänderellerommanärmerellermindrebrapåattanvändatekniken.
CoboatsplattformärbyggdiHTML5vilketgörattgränssnittetalltidärdetsammaoavsetthårdvara
elleroperativsystem.DetgårsåledesattanvändaCoboatspåallaenhetersomhartillgångtill
Internet,varesigdetärenPC,Mac,läsplatta,smartphoneetc.
Coboatsharettanvändarvänligtochtydligtgränssnittförattundvikamissförståndochkomplicerade
manövrar.Systemetärenkeltuppbyggt,framåtochbakåtärdetendamanbehöverhakollpå!
Huvudmenyninnehållerfunktionerna:
• Grupper
• Meddelanden
• PolisRSS/Larmtjänst
• Aktivitetskarta
• Erbjudanden
• Kalender
• Checklista
• Akutmeddelande
Grupper
Ledningenförenmarina,båthamn,båtklubbellerbåtföreningkanenkeltskapaolikagrupperför
olikatyperavkommunikation.Detkantillexempelvaraengruppförledningen,enförallabåtägarei
hamnen,enförvästrabrygganochenföröstrabryggan.Gruppmedlemmarnakanskickaett
meddelandetillallaigruppen,ettfåtalmedlemmarellertillenendagruppmedlem.Påsåsättkan
kommunikationenskräddarsystillenspecifikbåtägareellerbåtplatsalternativthelabåtbrygganeller
båtklubben.
Coboatsgördetävenmöjligtattsnabbthittakontaktuppgiftertillmedlemmarnaiengruppman
tillhör.Medlemmarnakansorteraspåbåtplatsalternativtnamn.
Rekommenderatärävenattnågontarinitiativetochskaparengruppdärminstenpersonfrånvarje
hamnledningiettstörreområdeingår.Påsåsättkanviktiginformationommisstänktahändelseroch
iakttagelsersamtrapporterombegångnabrottsnabbtspridasmellanhamnledningarnaföratt
förebyggabrottiandrahamnar.
Somskapareochadministratöravengruppsåkanmanbjudainochtabortmedlemmar,döpa
gruppentillvalfrittnamn,styrahurkommunikationenskaskesamtgörinläggidenförgruppen
specifikakalendern.Mankanävenbjudainfleradministratörertillgruppenellerlämnaöver
administrationsansvarettillnågonannan.
Sommedlemiengruppkanmankommuniceramedhelagruppenellerenskildamedlemmar.Man
kanäventadelavgruppensgemensammakalender.Engruppmedlemkannärsomhelstgåuren
grupp.Enanvändarekanäven”tipsa”ompersonertilladministratörensomanvändarentyckerborde
varamedigruppen.
FörattskyddaanvändarnaavCoboatsärallagrupperiplattformenslutna.Medandraordkaningen
sevilken/vilkagrupperenanvändareärmediomdeintesjälvaärmedisammagrupp.
Detfinnssituationernärengruppadministratörvillgöraengrupptillfälligtsökbar.Personersomdå
sökerpågruppnamnetkommerattkunnaskickaenförfrågantillgruppadministratörenomattfågå
medigruppen.Ansökanbeviljasförstefterattgruppadministratörengodkäntansökan.
Omenanvändarevillkunnablikontaktadviatelefonkananvändarensjälvväljavilkagruppersomska
harättenattfåseanvändarenstelefonnummer.
Akut
OBS!TrotsattförfarandetattpåkallahjälpiCoboatsgårväldigtsnabbtskamanalltidvidnödfall
förstkontaktaSOSAlarmvia112.
Envälfungerandebåtsamverkan,sombevisligenförebyggerbrott,kanmedmodernteknikävenöka
trygghetenisamhälletgenomattsammanlänkapersoner.Vidpågåendebrott,närmanärrädd,sjuk
ellernärbranduppstårkandettalångtidinnanpolis,ambulansellerbrandkårkommertill
undsättning.Dåkansnabbhjälpfrånpersonerinärhetenvaraavgörande.
Funktionen”Akut”görattanvändaren,genomettparknapptryckningar,snabbtochenkeltkan
påkallahjälpfrånenförbestämdgrupppersoner.Isystemetgårdetattsevilkasomharläst
meddelandetellerinte.
Mottagarenavettakutmeddelandefårinformationomvemmeddelandetkommerfrån,vaddet
gällersamtenpositionpåenkarta.Meddelandetgårframävenomapplikationenäravstängd,så
längemanärinloggadisystemet.
Meddelanden
Hjälpandrabåtägaregenomattinformeraominbrottibåt,misstänkthändelse,skadapågrundav
väderochvind,skadegörelse,lösförtöjning,borttappadfenderetc.MedCoboatsgårdetatt
kommuniceramedellerflerabåtägareutanattbehövakrånglamedtelefonnummerellerepostadresser.
Konceptet"Båtsamverkan"handlaromattpersonermedanknytningtillenbåthamnhjälpervarandra
genomatthållauppsiktöverbåtarnaihamnen,varaallmäntuppmärksammasamtrapportera/
informeraomalltsomäronormaltellerverkarkonstigt.Detärdärförviktigtattkommunikationen
fungerarpåettsmidigtsätt.
TeknikenbakomCoboatsmöjliggörsnabbochenkelkommunikationgenompush-meddelanden.
Detinnebärattavsändarenvarkenbehövermottagarenstelefonnummerellere-postadressvilketär
viktigtdådessaiblandbytsut.
Dåvaletavmottagareberorpåbudskap,händelseochplatskanmanimeddelandefunktionenkelt
väljamottagare.Detkanvaraenspecifikperson,flerapersonerellerenhelgrupp.Samtliga
mottagareavettmeddelandekanseeventuellasvarochsjälvsvarapåmeddelandet.Detgårävenatt
fåenkopiapåallkorrespondensautomatiskttillangivene-postadress.
ICoboatsmeddelandefunktiongårdetävenattbifogabilder/filmer(BMP,JPEG,PNG,TIFF,GIF,AVI,
MOV,MP4,QuickTime)samtdokument(PDF,Word,Excel,Powerpoint,PagesochNumbers)
(GrannkompanietABharingenmöjlighetattpåverkaellertadelavdenfrivilligatextellerde
fotografiersomskickasinomgrupperna.Manfårinteskrivakränkandeinformationellerpekauten
vissperson.Beskrivhändelseniallmännatermerochkontaktaiförekommandefallpolisenom
eventuellidentitetellersignalement.)
Aktivitetskarta
Hurstårdettilliochomkringhamnen?
Närenanvändareinformeraromenhändelsetillengruppkandenneävenväljaatt”rapportera”till
Aktivitetskartan.Användarenläggerdåtillplatsenförhändelsensamtväljerenfördefinieradrubrik.
Rubrikernaärexempelvis”Inbrottibåt”,”Misstänkthändelse”,”Stulenmotor”och”Föråtgärd”.
ValetavplatsochrubrikgerCoboatsdatabasuppgiftersomliggertillgrundförfunktionen
Aktivitetskartan.
AllagruppersomskapasiCoboatsärknutnatillengeografiskposition.Platsenparassedanihopmed
andrarapporterinom5kilometerfrångruppensgeografiskaposition,ävendesomkommerfrån
gruppermaninteärmediellerharnågonvetskapom.Uppgifternapresenterasgenomenjusterbar
cirkelkringgruppensgeografiskapunkt.Cirkelnsradiegårattjusterafrån0,5till5kilometer.Färgen
skiftarfrångrönttillgulttillröttberoendepåhurmycketaktivitetdetharvaritiområdetunderen
visstidsperiod.
DentydligagrafikeniAktivitetskartangeranvändarendirektbeskedomhurstårtilliområdet.
Ommanärmedifleragrupperkanmanenkeltbytatillrespektivegruppsaktivitetskarta.
Förattskyddaallaanvändaresintegritetlagrasendastinformationenomdefördefinierade
rubrikernasamtområde.Medandraordvisasinteavsändarensnamnellerexaktplatsför
händelsen.
RSS-nyheterfrånPolisen
NyhetsfunktionengerCoboatsanvändaretillgångtilldesenasteRSS-nyheternafrånpolisenpå
länsnivå.
EftersomallagruppersomskapasiCoboatsärknutnatillenunikgeografiskpositionvetsystemet
vilkanyhetersomskapresenterasförenanvändare.Omenanvändareärmedifleragrupperoch
därmedärknutentillflerageografiskapunktersåkananvändarenenkeltsorteranyheternaeftervalt
områdeellerväljaattseallanyheteriettendaflöde.
RSSärenförkortningavRealSimpleSyndication.
InformationomstulnaobjektfrånStöldtipset/LarmtjänstAB
ICoboatsnyafunktionLarmtjänstkanmansökaefterefterlystaobjekt,bådenationelltochidetlän
manharengrupp.
InformationenuppdateraskontinuerligtfrånLarmtjänstAB.
Larmtjänstärenbranschgemensamorganisationfördesvenskasakförsäkringsbolagenmedsyftetatt
bekämpaförsäkringsrelateradbrottslighetochåterfinnastulenförsäkradegendom.Larmtjänst
bedriverenkontaktskapandeverksamhetochutgörförsäkringsbolagenskontaktorganmot
myndigheterochandrabranschorgan,bådenationelltsominternationellt.Godsåterfinnandeären
viktigdelavverksamhetenochLarmtjänstarbetarmedattsöka,identifieraochåterfinnamisstänkte
stöldgods.Källa:Wikipedia
FörattlämnatipstillLarmtjänstvänligenring020-325325.
Kalender
Coboatskalenderfunktiongördetmöjligtattsnabbtochenkeltläggainaktivitetersomkandelas
medpersonerienellerfleraslutnagrupper.
VarjegruppiCoboatsharenegenkalenderochallagruppmedlemmarkanlättöverskådligtsedeolika
kalenderhändelserna.Gruppadministratörenbestämmeromallaigruppenskakunnagöra
kalenderinläggellerendastadministratören.
Förenbåtklubbsledning,ansvarigförenmarina,vakt-ochronderingsansvarigärkalenderfunktionen
särskiltvärdefull.Allahålltidersåsomstäddagar,iläggningar,upptagningar,vaktschemaeller
klubbmötennårsnabbtochsmidigtuttillrättpersoner.
Detfinnstvåvyerikalendern;klassiskalmanackasamtkommandehändelsersomvisaralla
kommandehändelserilistformat.
Automatisktronderingsschema
Undervåren2016kommerviattpresenteraettverktygsomautomatisktskaparett
ronderingsschemautifrånengruppiCoboats.Detärsedanenkeltförenskildabåtägareattbyta
ronderingstidmedvarandra,hakollpånärmanskagånattvaktochvemsomskagåkommandehelg.
Checklista
Allaharvivaritmedomattdetärmycketatttänkapånärmanskautpåhavet,närmankommer
tillbakatillhamnenefter2veckorssemester,närbåtenplockasframeftervinterförvaringenochnär
densedanskafixasiordninginförnästavinter.
Förattinteglömmanågotsågesanvändarenmöjlighetattfrånenlistamedförslaggöraenegen
skräddarsydd”Checklista”alternativtskapaegnaåtgärdspunktersomsparasilistan.Listornakan
redigeras,sparasochtasbort.
Exempelpååtgärder;stängaavvattnet,stängaavgasen,kopplapålandströmsåattbatterierna
laddas,stängaventiler,tömmatoaletten,stängaavhuvudströmmen,inventeraproviantförrådetetc.
Närallapunkterpålistanäråtgärdadeochärdetbaraattnollställalistanochgesigivägmedgott
samvete!
Informationsutskickfrånlokalasamhällsaktörer
Polis,räddningstjänstochkommunhartillgångtillenspeciellfunktioniCoboatssomgerdem
möjlighetatt,påregionalnivå,informeraomviktigsamhällsnyttiginformation.
Detkanexempelvisvaravarningarochinformationomolyckor,översvämningar,elavbrott,
brottrelateradehändelserellervädjaomhjälpfrånallmänhetenatthittaförsvunnapersoner,objekt
etc.
Denspecialanpassadefunktionenvisarinteföravsändarenvemsomärmottagareavmeddelandet,
endasthurmångaCoboatsanvändaresomnåsiettavgränsatgeografisktområde.
Mottagarnaavettinformationsutskickfårettpushmeddelandedirektitelefonen.Meddelandetgår
ävenattläsaunderfunktionenMeddelanden.Detgårinteattsvarapådessameddelanden.
GrannkompanietAB
Telefon08-40940020
[email protected]
www.coboats.se
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards