Anvisningar om hur man skickar meddelanden

Anvisningar om hur man skickar
meddelanden
Allmänna anvisningar om hur e-tjänsten fungerar
Genom funktionen Skicka meddelande eller bilaga kan du till FPA skicka elektroniskt meddelanden
och bilagor som hänför sig till dina ansökningar*. I så fall behöver du inte skicka bilagor i
pappersform. Du kan skicka elektroniskt bilagor till alla slag av ansökningar med undantag av det
underhållsavtal eller domstolsbeslut som behövs för en ansökan om underhållsstöd. Spara ändå alla
bilagor i original i tre (3) år från det att du skickat in dem. Det kan hända att vi ber om bilagorna
senare för en eventuell kontroll. Vi svarar dig vid behov i samband med handläggningen av din
ansökan. De målsatta handläggningstiderna för olika ansökningar kan du se på sidan
Handläggningstider och förfrågningar. Vid brådskande ärenden kontakta vår telefontjänst.
Om du vill ge respons eller har allmänna frågor som gäller t.ex. förmåns- eller ersättningsärenden,
våra kundtjänster eller e-tjänster eller har frågor om FPA ska du använda formulären för frågor och
respons. Kontakta vår tekniska kundsupport om du har tekniska problem.
* Obs! Det går inte att skicka in meddelanden och bilagor för en annan persons räkning, t.ex.
sådana som gäller ens eget barns ansökan. Handlingar, förfrågningar eller frågor som hänför sig till
sökande av ändring kan inte heller skickas som meddelande eller bilaga via e-tjänsten. Se på sidan
Överklagande hur man skriver en besvärsskrift som hänför sig till sökande av ändring.
Datasäkerhet
Då du börjar använda e-tjänsten etableras en säker förbindelse. Logga alltid ut när du lämnar etjänsten för att säkra att förbindelsen bryts och att uppgifterna inte längre är åtkomliga utan ny
identifiering. Om du är inloggad på flera sidor ska du komma ihåg att avsluta varje session separat.
Om du besöker e-tjänsten från en allmän dator som används av många, töm webbläsarens
cacheminne och stäng webbläsarfönstret då du avslutar programmet.
Skicka meddelanden och bilagor
1. Välj det ämne som meddelandet eller bilagan gäller.
2. Lägg till bilagorna och skriv vid behov ett meddelande.
3. Välj om du vill att FPA skickar dig sms- eller e-postaviseringar om något som gäller dina
ärenden.
4. Klicka på Sänd för att skicka meddelandet och bilagorna.
5. När meddelandet har sänts öppnas sidan Meddelanden. Uppe till höger på sidan hittar du
uppgift om att sändningen av meddelandet lyckades. Dessutom ser du ditt meddelande
överst på listan över meddelanden.
6. Om du har valt att få sms- eller e-postaviseringar skickas till din mobil eller e-post uppgift
om att meddelandet har tagits emot.
Läsa nytt svar
Meddelanden om att det finns nya svar läggs ut på e-tjänstens förstasida. När du på förstasidan ser
meddelandet "Du har fått ett nytt meddelande" (antalet kan variera) ska du klicka på länken i
meddelandet. Via länken öppnas sidan Meddelanden. På den sidan ska du klicka på ämnet för det
svar som du vill läsa. När du läst svaret går du tillbaka till sidan Meddelanden genom att klicka på
länken Tillbaka, eller på Meddelanden i menyn till vänster. Rubrikerna på olästa svar markeras med
fetstil.
Läsa tidigare meddelanden
Du kan läsa tidigare meddelanden om du går till Meddelanden som finns till vänster på e-tjänstens
förstasida. På sidan Meddelanden listas de meddelanden som du har skickat in under innevarande år
och de två föregående åren samt de svar som du fått. Klicka på rubriken för det meddelande som du
vill läsa. Den som skickat meddelandet är FPA, arbetsplatskassan eller studiestödsnämnden. Den fil
som du fogat till meddelandet ser du under punkten Bilagor. Genom att klicka på filens namn kan
du ladda ner den till din egen dator.
Svara
Under det svar som du fått finns de funktioner som behövs för att kunna svara. När man svarar sker
det på samma sätt som när man skickar meddelanden och bilagor. När du svarar kan du dock inte
välja ämne. Om du vill skicka ett meddelande om något annat ämne ska du använda funktionen
Skicka meddelande eller bilaga.
1. Lägg till bilagorna och skriv vid behov en tilläggsutredning.
2. Välj om du vill att FPA skickar dig sms- eller e-postaviseringar om något som gäller dina
ärenden.
3. Klicka på Sänd för att skicka meddelandet och bilagorna.
4. När meddelandet har sänts öppnas sidan Meddelanden. Uppe till höger på sidan hittar du
uppgift om att sändningen av meddelandet lyckades. Dessutom ser du ditt meddelande
överst på listan över meddelanden.
5. Om du har valt att få sms- eller e-postaviseringar skickas till din mobil eller e-post uppgift
om att meddelandet har tagits emot.
Ämne
Ämnena är indelade i olika ämnesområden. Välj först ämnesområde (t.ex. Stöd för boende) och av
de givna ämnesalternativen det ämne som bäst motsvarar det meddelande eller den bilaga som du
skickar in (t.ex. Allmänt bostadsbidrag). Obs! JavaScript måste vara aktiverat i din webbläsare.
Bilagor
För att lägga till bilagor ska du klicka på rutan för nedladdning av filer eller på knappen ("Bläddra",
"Selaa", "Öppna", "Valitse tiedosto" eller motsvarande). Vad knappen heter varierar beroende på
vilken webbläsare du använder och vilket språk du har i den. I vissa webbläsare finns bara en ruta
eller en knapp. Välj i det fönster som öppnas den fil i din dator som du vill skicka. Klicka på
knappen för godkännande (beroende på vilket operativsystem du använder står det Öppna, OK,
Avaa, Bifoga eller något annat). Du kan också dubbelklicka på filen. Klicka sedan på Lägg till
bilaga. Upprepa detta tills du har lagt till alla de bilagor som du vill bifoga. Du kan bifoga högst 6
filer på samma gång. Den högsta tillåtna storleken för en bifogad fil är 5 megabyte (MB). Bilagan
får omfatta högst 50 sidor. Kom ihåg att kontrollera att uppgifterna är läsbara innan du lägger till en
fil.
Bilagorna kan vara av följande tillåtna format:




PDF-filer (.pdf), version 1.0 eller senare (*
Textfiler (.rtf)
JPG-bildfiler (.jpg, .jpeg)
TIFF-bildfiler (.tiff)
(* Om PDF-versionen av en fil är föråldrad är det ofta skannerns programvara som är orsaken till
detta. Man kan ändra PDF-versionen genom att spara filen och ge den nytt namn bl.a. med den
senaste versionen av visningsprogrammet Adobe Reader. Du kan kontrollera filens PDF-version
t.ex. via Dokumentegenskaper under Arkiv i Adobe Reader.
Den bifogade filen måste ha ett namn. Namnet får vara högst 80 tecken långt utan filändelse. Filens
namn får inte innehålla följande tecken: < > : " / \ | ? *
De bifogade filerna får inte vara lösenordsskyddade.
Det finns en gräns för hur många element (bilder, tabeller och andra komprimerade filer) de
bifogade filerna maximalt får innehålla. Om du får ett felmeddelade där det står att den bifogade
filen har för komplicerad struktur kan du försöka minska antalet element i filen eller ta kontakt med
den tekniska supporten. I de flesta fall uppkommer inga sådana problem då man skapar ett
dokument genom att skriva ut en handling och sedan skanna eller fotografera den.
Hur länge det tar att ladda ner bilagorna beror på hur snabb din nätanslutning är. I allmänhet är
anslutningshastigheten från din egen dator till webbtjänster långsammare än från webbtjänster till
din dator. Det kan därför ta betydligt längre tid att ladda en fil från din dator till webbtjänsten än att
ladda ner en fil av samma storlek från webbtjänsten till din egen dator.
Med tanke på en eventuell kontroll ska du alltid spara den ursprungliga pappersbilagan i tre (3) år
från det att du skickat in den.
Meddelande
Skriv ett kort meddelande i fältet Meddelande. Om du skickar in bilagor kan du lämna
meddelandefältet tomt. Om du skriver ett meddelande ska längden vara 5–3 500 tecken. Observera,
att kontakten till FPA avbryts efter 30 minuter. Text som det tar lång tid att skriva lönar det sig att
skriva i ett textbehandlingsprogram. Den färdiga texten kan sedan kopieras och klistras in i
meddelandefältet eller skickas som bifogad fil.
I ett meddelande är tillåtna bl.a. bokstäver, siffor och skiljetecken:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö



ÀÁÂÃÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕØÙÚÛÜÝÞÿß
àáâãæçèéêëìíîïðñòóôõøùúûüýþÿß
1234567890
.,?!:;
%€£$@§&#/()=+-*{}|_" '´`^°º
Förbjudna tecken är bl.a typografiska citattecken ( ” ) och apostrofer ( ’ ) samt tankstreck ( – ).
Sms- och e-postmeddelanden
Om du har gett FPA tillåtelse att ta kontakt genom att skicka meddelanden till dig (se sidan Egna
uppgifter) måste du också ge oss tillåtelse att skicka sms- eller e-postaviseringar. I annat fall kan du
ge FPA tillåtelse att skicka aviseringar till dig, om du så vill. Gör du det får du t.ex. en avisering om
att ett meddelande från dig har tagits emot, samt vid behov att FPA har skickat ett svar till dig.
Det val som du gör sparas i dina uppgifter på sidan Egna uppgifter. Du behöver alltså inte göra
något nästa gång, förutsatt att du inte vill ändra ditt val. Om du vill kan du ändra ditt val när du
skickar ett nytt meddelande, eller på sidan Egna uppgifter under punkten Ändring av
personuppgifter.
I telefonnummer är följande tecken tillåtna:




siffror
plustecken
bindestreck
bågparenteser
Knappen Sänd
När du är klar skickar du meddelandet och bilagan genom att klicka på Sänd.
Knappen Avbryt
Om du inte vill skicka något meddelande eller någon bilaga, klicka på Avbryt. Om du avbryter
sändningen av ett meddelande eller en bilaga sparas inte de ändringar som du gjort och inga
meddelanden eller bilagor skickas då till FPA.