hallsberg, vår kommun

advertisement
Vår kommun
Instuderingsfrågor till läroboken. Läs först igenom texten i läroboken. Svara i anteckningsboken!
1
Hur många kommuner finns det i Sverige?
2
Vad betyder ordet kommun?
3
Vilka fördelar och nackdelar finns det med att bo i en stor
kommun?
4
Vilka är kommunens lagstadgade uppgifter?
5
Vilka är de övriga uppgifterna?
6
Vilka får rösta vid kommunalval?
7
8
Vilka ser till att det som beslutats också blir gjort?
Vad är kommunstyrelsens viktigaste uppgifter?
9
Räkna upp de olika nämnder och styrelser som måste finnas i en
kommun!
10 Vad har de olika nämnderna för uppgifter?
11 Vad menas med offentlighetsprincipen?
12 Försök att beskriva ett ärendes gång, genom att t. ex. tänka er
1. hur boll- och ishallen kom till!
13 Förklara följande ord: Motion, utredning, bevilja, förtroendevald, kommunalråd.
14 Vilka olika sätt finns det att påverka dem som styr i en kommun? (Tänk själv, och kom med
förslag!)
15 Varifrån får kommunen sina pengar?
16 Vilka är kommunens största utgiftsposter?
17 Vad är budgetarbete för något?
18 Varför har vi landstingskommuner?
19 Vilka uppgifter sköter landstinget?
20 Förklara hur landstingets styrelsesätt är ordnat?
Download