Marks Gymnasium
Mattias Larsson
Institutionen för samhällskunskap och humaniora
Torsdagen den 13 april 2006
Instuderingsfrågor till läroboken: Relief B-kurs, Att analysera och förstå religion
Att Studera Religion, s. 6-15
1. Vad skiljer J.B Pratts religionsdefinition från Rudolf Ottos, Paul Tillichs och
Fredrik Schleiermachers?
2. Varför måste vi vara medvetna om våra egna uppfattningar när vi studerar
religion?
3. Vad bygger ämnet religionsvetenskap på?
4. Hur bedrivs religionsvetenskaplig forskning och vad är dess uppgift?
5. Ge exempel på områden och delvetenskaper inom religionsvetenskapen?
6. Vilka områden innehåller läroboken; Relief B-kurs, Att analysera och förstå
religion? Fundera på vilka två områden som du skulle vilja arbeta med!
7. På vilket sätt riskerar religionsvetenskapen att bli tendentiös?
8. En faktabok kan vara subjektiv trots att den bara innehåller fakta. På vilket
sätt?
9. Vilken betydelse kan massmedierna ha när det gäller religionsvetenskapligt
arbete?
Marks Gymnasium
Mattias Larsson
Institutionen för samhällskunskap och humaniora
Torsdagen den 13 april 2006
Instuderingsfrågor till läroboken: Relief B-kurs, Att analysera och förstå religion
Att läsa och tolka de heliga skrifterna, s.16-31
1. På vilket sätt kan det vara svårt att åberopa de heliga skrifterna som
auktoritet?
2. Vad menas med begreppet kanon?
3. Vilka är de fem världsreligionernas kanoniska skrifter? (Kommer du ihåg vad
sikhernas heliga skrift heter?)
4. På vilket sätt hävdar världsreligionerna deras heliga skrifters auktoritet och
gudomlighet?
5. Vilket problem uppkomma för en troende när deras heliga skrifts utveckling
betonas?
6. Vilka olika typer av innehåll kan en helig text innehålla?
7. Vad menas med en bokstavlig respektive symbolisk/bildlig tolkning av en text?
8. På vilket sätt är det en förenkling att sätta ovanstående sätt att tolka en text
mot varandra?
9. Vad är det för skillnad på bokstavlig och liberal tolkning av en helig skrift?
10. Hur tänker en bokstavstroende kring berättelsen om larven inom hinduismen
eller berättelsen om den barmhärtige samariern inom kristendomen?
11. Återge Johann Arndts allegoriska tolkning av den barmhärtige samariern.
12. Varför är det problematiskt att översätta koranen?
13. Vad står det i Koranens tredje sura?
14. Vilken funktion har myten?
15. Vad är en profetia?
16. Vad hävdar Michael Drosnin i sin bok Bibelkoden?
17. Redogör för skillnaden mellan en individuell tolkning och en kollektiv tolkning
av en text.
18. Vad har troende ofta gemensamt när det gäller heliga texter?
Välj att göra två av följande rekommenderade fördjupningsuppgifter på s.
30: I, J, K, L, M.
Marks Gymnasium
Mattias Larsson
Institutionen för samhällskunskap och humaniora
Torsdagen den 13 april 2006
Instuderingsfrågor till läroboken: Relief B-kurs, Att analysera och förstå religion
Religionernas symbolik, s. 32-52
1. Vad betyder ordet symbol?
2. Vad innebär begreppet symbolisk? Ge exempel som belyser innebörden från
arkitektur, bildkonst eller musik.
3. Viss arkitektur, bildkonst eller musik kallas för sakral. Vad skiljer den sakrala
konsten från den profana?
4. Vilka krav ställs på religiösa byggnader?
5. Vad betyder ordet synagoga?
6. Vad betyder ordet kyrka?
7. Beskriv den gotiska kyrkostilen?
8. Vad ligger bakom den gotiska stilen?
9. Vad betyder ordet moské?
10. Varför tar en moskébesökare av sig skorna?
11. Hur såg Muhammed på byggnation av heliga byggnader?
12. Beskriv helgedomen Kaba.
13. I vad ligger främst symboliken i ett hinduiskt tempel?
14. Vad betyder ordet stupa?
15. Beskriv symboliken i trädgårdsblommorna ros, lilja och viol.
16. Vilken filosofi ligger bakom den kinesiska trädgårdskonsten?
17. Vilken funktion har den religiösa bildkonsten?
18. Vad kallas vetskapen om motiven?
19. Vad är skillnaden på en bild och en symbol?
20. Vad är skillnaden på en ikonisk och en icke-ikonisk symbol?
21. Vad är viktigt att ta hänsyn till när det gäller symbolisk konst?
22. Berätta om judendomens konstföremåls symbolik.
23. Vad bygger enligt traditionen ikonmåleriet i den östra kristenheten på?
24. Vad står bokstäverna i det grekiska ordet för fisk för?
25. Vilken symbolik har månen inom Islam?
26. Följande fråga; utgår inte från boken, utan från en artikel i tidskriften Populär
historia nr: 4/2006
Fråga: Stämmer det verkligen att Koranen förbjuder avbildningar av profeten
Muhammed? Var har denna tradition kommit från?
Svar: Nej, Koranen innehåller inget bildförbud. Däremot kan vissa hadither –
normerade utsagor innehålla uttalanden som kan tolkas som ett förbud. Enligt en hadith ska
bildskapare på domens dag uppmanas att ”blåsa liv i vad de har skapat”, om dem misslyckas skall
de straffas. Tanken tycks vara att människan inte skall tävla med Gud. En annan hadith förklarar:
”Änglarna går inte in i ett hus som innehåller bilder”.
Bildförbudet infördes i mitten av 700-talet e.kr, alltså över hundra år efter profeten
Muhammeds död. Och förbudet rör inte bara avbildningar av Muhammed utan bilder
överhuvudtaget.
Av allt att döma kom inspirationen från kristet håll. Under Islams expansion erövrades
delar av bysantinska riket, där det vid den här tiden pågick en intensiv bildstrid. Målade bilder
(ikoner) och mosaiker hade blivit allt vanligare i kyrkorna. Där man tände ljus och tillbad.
Mot detta reagerade Kejsar Leo III i Konstantinopel . Han hänvisade till det judiska
förbudet i första mosebok: ”Du skal inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting i himlen
eller nere på jorden eller i vattnet under jorden.” I enlighet med detta förbjöd han bilder.
Oenigheten var dock stor och bildstriden bröt ut 726 e.kr.
Islam påverkades av bildförbudet och gjorde det till en del av tron. Inom kristendomen
övergav det under 800-talet. (Det dök dock upp inom kalvinismen efter reformationen.)
Marks Gymnasium
Mattias Larsson
Institutionen för samhällskunskap och humaniora
Torsdagen den 13 april 2006
Instuderingsfrågor till läroboken: Relief B-kurs, Att analysera och förstå religion
Men graden av förbud har varierat inom Islam. Inom Sunni, har det i regel tillämpat
strikt. Avgörande för vissa uttolkare har varit om bilderna föreställt levande ting eller växter, om de
varit gjorda på platt underlag, eller ”kastat en skugga”.
Inom Shia finns inget bildförbud. Tvärtom här är bilderna viktiga. Orsakerna är
martyrkulten, och martyrer måste kunna avbildas. I ett land som Iran är bilder på kalifen Ali och
hans son imamen Husayn vanliga. Husayn mördades 680 e.kr vid Karbela, som är en viktig
vallfärdsort för shia. Bilder på Muhammed är också vanliga. Intentionen med bilderna är också
viktig. Därför accepterar inte heller shiiter de danska karikatyrerna av Muhammed.
Artikel av Sören Wibeck.
a) Vilket ursprung har bildförbudet inom Islam?
b) Redogör för skillnader i synen mellan sunni- och shiamuslimer.
27. Vilken parallell drar läroboken mellan religiösa och ideologiska skiften när det
gäller bilder?
28. Vad betyder ikonoklasm?
29. Varför anser vissa kristna att det är möjligt att avbilda Gud?
30. Gör en jämförelse om vilken funktion musiken har inom de olika
världsreligionerna?
Välj att göra två av följande rekommenderade fördjupningsuppgifter på s.
56: K, L, M, N, P, Q, R + S.
Marks Gymnasium
Mattias Larsson
Institutionen för samhällskunskap och humaniora
Torsdagen den 13 april 2006
Instuderingsfrågor till läroboken: Relief B-kurs, Att analysera och förstå religion
Religion och tradition, s.58
1. Anser du att din stundande studentfest kan liknas vid en fest som markerar det
definitiva inträdet i vuxenvärlden?
2. Vad betyder ordet tradition?
3. Vilken är traditionens funktion i religionen?
4. På vilket sätt kan tradition både uppfattas som något positivt och negativt?
5. Anser du att bokens beskrivning om att man idag betonar likheter med
främmande kulturer stämmer?
6. Varför betonar man enligt boken idag likheter?
7. Vad menas med synkretism?
8. Vilken funktion har riten?
9. Vilka riter anser boken kan uppfattas som obehagliga och kränkande?
10. Vad går senare års debatt kring äktenskapet ut på?
11. Vad ger boken enligt boken uttryck för?
12. Hur ser romersk-katolska kyrkan på äktenskapet?
13. Hur ser Islam på äktenskapet?
14. På vilket sätt försöker man idag neutralisera den kristna tideräkningen?
15. Skall man slopa jullov och andra ledigheter i samband med kristna helgdagar
och istället låta varje religionsbekännare ha rätt att valfritt ta ut ett visst antal
dagar så att var och en har möjlighet att fira sina speciella högtidsdagar?
16. Vad vill humanisterna?
17. Vilka skäl kan ligga bakom en fasta?
18. När fastar judar, muslimer och kristna?
19. Vad är otillåtet att äta inom islam, Judendom, hinduism och buddhism?
20. Vad är en alba, stola och mässhake? (slå upp i ordbok)
21. På vilka sätt kan man tolka muslimska kvinnas val att bära slöja?
22. Får man bära vilka kläder man vill i Sverige?
23. Vad innebär den franska lag som genomfördes 2004 angående religiös
klädsel?
24. Vad är syftet med nunnedok?
25. Diskutera vilka olika problem som kan uppstå i samband med eventuella
förbud mot klädsel med religiös symbolisk anknytning?
26. Förklara begreppet folkreligion?
Välj att göra två av följande rekommenderade fördjupningsuppgifter på s.75
H, I, J, K, M
Marks Gymnasium
Mattias Larsson
Institutionen för samhällskunskap och humaniora
Torsdagen den 13 april 2006
Instuderingsfrågor till läroboken: Relief B-kurs, Att analysera och förstå religion
Religion och vetenskap, s. 78
1. Vilka frågor funderar både religion och vetenskap över?
2. Vilka frågor behandlas under begreppet metafysik?
3. Är empirismen den enda vägen till vetenskap?
4. Vad sysslar parapsykologin med?
5. Vad är pseudovetenskap?
6. Vad betyder ordet metafysik? Och vad handlar denna fysik om?
7. Vad är en ontologisk fråga?
8. När möts vetenskap och religion?
9. Redogör för teorierna om universum har en början eller ett slut?
10. Redogör för filosofen David Humes uppfattning om orsak.
11. På vilket sätt kan naturlagarna som de beskrivs av vetenskapen också ge stöd
för en religiös uppfattning?
12. Redogör för religionens och vetenskapens syn och funderingar kring den
lagbundna ordningen.
13. Vad kännetecknar den materialistiska världsuppfattningen?
14. Vilken världsuppfattning hade Platon? Beskriv hur han tänkte sig världen.
15. Vilka substanser erkände René Descartes?
16. Hur såg Gottfried Wilhelm von Leibniz på världen?
17. Vad är antimateria?
18. Beskriv strängteorin.
19. Beskriv det ontologiska gudsbeviset.
20. Beskriv Tomas av Aquinos gudsbevis.
21. Hur försökte René Descartes bevisa Guds existens?
22. Vad betyder parapsykologi?
23. Ge exempel på vad boken kalla utomsinnlig varseblivning eller ESP (extrasensory perception).
24. Redovisa några parapsykologins tankar om livet efter döden.
25. Hur fungerar spiritisternas seanser
26. Vad menas med ”ut ur kroppen fenomen”?
27. Hur anses psykokinesi fungera och healing fungera enligt utövarna?
28. Hur ser traditionell vetenskap på parapsykologi?
29. Hur ansåg Protagoras respektive Xenofanes om möjligheten att det skulle
kunna finnas en Gud?
30. Förklara filosofen Epikuros materialistiska syn på tillvaron.
31. Vad gick vetenskapsmännen Kopernikus och Galilei ut på?
32. Vad skriver boken angående Kabbala och fysikoteologin?
33. Hur ställer sig Islam till den moderna vetenskapen?
34. Beskriv hinduismen och buddhismens syn på vetenskap
Välj att göra två av följande rekommenderade fördjupningsuppgifter på s.
102; K, L, M, N, O
Marks Gymnasium
Mattias Larsson
Institutionen för samhällskunskap och humaniora
Torsdagen den 13 april 2006
Instuderingsfrågor till läroboken: Relief B-kurs, Att analysera och förstå religion
Religion, makt och auktoriteter, s. 108
1. Boken menar att människans förhållande till en högre makt ofta genom ett
samfund eller en religiös ledare leder fram till frågor, vilka?
2. Vad betecknade ordet religion i romarriket? (Jämför med hinduismens
Dharma).
3. Hur skall en kristen förhålla sig statsmakten enligt Paulus Romarbrev,
respektive texterna i Matteusevangeliet?
4. Hur ser Augustinus på relationen guds stat och den världsliga staten i sin bok
”Guds stat”?
5. Hur motiverar den romersk-katolska kyrkan påvemakten?
6. Vad var prästernas roll under enväldet i Sverige?
7. Återge Koranens sura 5:s syn på staten kontra den religiösa auktoriteten.
8. Vilken roll hade kalifen för i tiden?
9. Återge den skiftande synen inom judendomen angående synen på staten
Israel.
10. Vad kallas den religiösa judiska lagen?
11. Vilka lände har enligt boken buddhismens som statsreligion?
12. Vad reglerar den kanoniska rätten?
13. Vad omfattar reglerna som finns i Mishna?
14. Vilken betydelse har sharialagarna idag i de muslimska länderna?
15. Ge exempel på de frågor som demokratiska sekulära stater måste hantera
angående religionsfrihet.
16. Vilka aktioner ligger ”The New Christian Right” bakom?
17. Vad är budskapet i Koranens suror 3 och 42?
18. Hur har kristna enligt boken genom tiderna sett på krig?
19. Återge Islams något motstridiga bild om vad som väntar den som använder
självmordets väg inom Jihad.
20. Vilka sätt att utföra Jihad är att föredra enligt koranuttolkarna?
21. Vilka två synsätt på våld/krig finns inom hinduismen?
22. Vem var Asoka och vad ledde hans gärning till inom buddhismen?
23. Hur vill feminister skapa nya religiösa traditioner? Vad anser du själv om
detta?
24. Redogör för den daoistiska tanken om yin och yang.
25. Vad är en auktoritet enligt den tyske sociologen Max Weber? Vilka typer av
auktoriteter skiljer Weber på?
26. Vilken funktion har präster och mästare haft genom historien?
27. Vilka är leviterna inom judendomen
28. Jämför synen på prästens roll inom den katolska-, ortodoxa och den lutherska
kyrkan.
29. Vad betyder ordet imam?
30. Vilken roll har brahmanerna inom hinduismen
31. Vilken roll har munkarna inom buddhismen?
32. Vad går ”mind-control” ut på?
33. Resonera om gränsdragningar mellan s.k hjärntvätt och vanlig påverkan?
34. Vad skiljer enligt religionsvetenskapen en sekt från ett vanligt samfund?
Välj att göra två av följande rekommenderade fördjupningsuppgifter på
s.142; L, M, N, O, P, Q, R, S, S1&2, U
Marks Gymnasium
Mattias Larsson
Institutionen för samhällskunskap och humaniora
Torsdagen den 13 april 2006
Instuderingsfrågor till läroboken: Relief B-kurs, Att analysera och förstå religion