Riktlinjer för projekt - Eslövs kommuns webbdiarium

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV ESLÖVS KOMMUNS SOCIALA INVESTERINGSBUDGET
Riktlinjer för hantering av Eslövs kommuns
sociala investeringsbudget
En god folkhälsa är en viktig förutsättning för tillväxt, utveckling och välfärd. En
utgångspunkt för att få till stånd ett framgångsrikt folkhälsoarbete är att ha god
kännedom om befolkningens livsvillkor samt om hur olika verksamheter påverkar
invånarnas hälsa och välbefinnande. Välfärdsbokslutet visar att det förekommer
tydliga skillnader i hälsa mellan olika grupper. För att inte förstärka dessa skillnader
är det av stor vikt att insatser som sätts in når ut till dem som behöver det mest. Då
kan de sociala klyftorna minskas. (Välfärdsbokslut 2013, Eslövs kommun)
Att ge barn och unga möjlighet att växa, lära, utvecklas och må bra är samhällets
viktigaste uppgift. Kunskapen om risk- och skyddsfaktorer och om hur barn och
ungas levnadsförhållanden påverkar utvecklingen i vuxen ålder är idag omfattande.
Trots denna kunskap sätts åtgärder ofta in i ett sent skede med omfattande
konsekvenser för individ och samhället som följd.
Insatser behöver präglas mer av långsiktighet och helhetssyn. Sociala investeringar
kan vara en väg att gå för att skapa förutsättningar för bättre resurshållning och
effektivitet. Kostnaden för en insats idag bör sättas i relation till en förväntad vinst i
framtiden. Ambitionen med Eslövs kommuns sociala investeringsbudget är att
förbättra levnadsförhållandena för utsatta grupper. Avsikten är att främja
verksamhetsutveckling, ta till vara goda idéer i verksamheterna samt uppmuntra
förvaltningsövergripande samarbeten och arbetsmetoder.
Dokumentet Document1 är antaget av [antagande organ] den [åååå-mm-dd]. Det
riktar sig till [målgrupp/er]. Ses över för revidering senast [mån, år]. Kontaktperson:
[funktion, enhet].
1 (3)
Syfte
Syftet med den sociala investeringsbudgeten är att skapa möjligheter för främjande
och förebyggande arbete som ska bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede
för grupper av kommuninvånare. På sikt ska detta arbete minska risken för ett
långvarigt utanförskap och ge minskade kommunala kostnader. Utgångspunkten är
därför att identifiera individer/grupper som riskerar utanförskap. Medel ur den
sociala investeringsbudgeten ska inte finansiera befintlig verksamhet. Beviljade
satsningar ska planeras och genomföras i linje med kommunens övergripande mål.
Målgrupp
Insatser som finansieras med medel ur den sociala investeringsbudgeten ska ha som
målsättning att stärka och förbättra livsvillkoren för barn och unga i åldern 0–25 år,
bosatta i Eslövs kommun. Detta innebär inte att insatserna behöver riktas direkt till
barn och unga.
Verksamhetsöverskridande arbete
Insatser som beviljas medel ska genomföras med ett tvärsektoriellt perspektiv och
inkludera samverkan mellan minst två förvaltningar. Samverkan kan utöver detta
omfatta externa aktörer.
Uppföljning
Det ska finnas en plan för löpande uppföljning av insatsen och för hur resultatet ska
utvärderas. I planen ska det framgå hur resultatet ska mätas eller följas upp och vid
vilka tidpunkter det ska redovisas. Arbetssättet för insatserna ska dokumenteras och
spridas och på så sätt skapa förutsättningar för fortsatta och mer långsiktiga effekter
på verksamheten. Den sociala investeringsbudgeten följs upp årligen i ett
välfärdsbokslut eller i annan form.
Ekonomisk uppföljning
Sedan 2013 avsätts medel årligen för välfärdsprojekt via kommunstyrelsen.
Kontering av kostnader för insatser som beviljas stöd bokförs under projektägande
förvaltnings ansvar, baskonto och verksamhetskod i enlighet med gällande
kontoplan. Varje projekt får ett unikt projektnummer. Uttag från den sociala
investeringsbudgeten följs regelbundet upp och rapporteras i enlighet med
ekonomistyrningsreglementet. Den ekonomiska redovisningen granskas i samband
med del- och slutrapport.
2 (3)
Ansökningsförfarande
Som stöd för ansökan har en skiss över ansökningsprocessen (bilaga 1) och två
mallar tagits fram, Idéprövningsblankett (bilaga två) och Projektplan (bilaga tre).
Samtliga välfärdsprojekt ska godkännas av berörda förvaltningschefer. Varje projekt
ska ha en aktiv projektägare, styrgrupp och projektledare. Berörda förvaltningar
ansvarar gemensamt för ansökan.
Ansökningar behandlas en gång per år. Folkhälsostrategen stöttar författarna i
ansökningsförfarandet. Välfärdsgruppen bereder inkomna projektförslag till
kommunens ledningsgrupp, som i sin tur är beredande organ till kommunstyrelsen
som beslutar om tilldelning av medel.
Riktlinjer för projekt
Projekt som beviljas medel ska vara utformade i enlighet med Eslövs kommuns
riktlinjer för projekt. Dessa finns att ladda ner på kommunens intranät. Projekt som
beviljas medel ur den sociala investeringsbudgeten benämns välfärdsprojekt.
3 (3)