Patienten och läkemedlet i vårdflödet

advertisement
Läkemedelshantering inom Region Örebro län, 2017-06-05
8 PATIENTEN OCH LÄKEMEDLET I
VÅRDFLÖDET
Patientens
rättigheter
Vid all hälso- och sjukvård ska patienten informeras om sitt
hälsotillstånd, tillgängliga metoder för och förväntat förlopp av
undersökning, vård och behandling samt väsentliga risker för
komplikationer och biverkningar. Likaså ska patientens rätt till
självbestämmande och integritet respekteras och vården genomföras i
samråd med patienten. (Patientlag 2014:821)
Vårdkedjan
I patientens vårdkedja kan många vårdnivåer/vårdinrättningar och
personer (utöver patientens närstående) vara involverade:

Läkare och sjuksköterskor från olika vårdverksamheter i
regionen

Vårdpersonalen i det särskilda boendet (kommunen) eller
hemsjukvården

Apoteket, som förser patienten med läkemedel oberoende var
patienten befinner sig i vårdkedjan.
62
Läkemedelshantering inom Region Örebro län, 2017-06-05
För att undvika behandlingsavbrott och upprätthålla kontinuitet och
kvalitet i läkemedelsbehandlingen vid övergång mellan olika vårdformer
har varje vårdverksamhet, där patienten vårdas, ansvar för att den
mottagande vårdenheten får korrekt och adekvat information.
8.1 Informationsöverföring och vårdplanering
Fel i patienternas läkemedelsanvändning är en vanligt förekommande
och allvarlig bakomliggande orsak till vårdskador. Vanligt är att det blir
felaktigheter i patientens läkemedelsbehandling i samband med
inläggning och utskrivning på sjukhus.
Risk för
läkemedelsfel
vid övergångar
Rutiner för övergångar mellan olika vårdgivare/vårdnivåer/vårdenheter
ska därför kontinuerligt ses över och dokumenteras skriftligt.
Rutiner för
övergångar
Landstingen och kommunerna skall i samråd utarbeta rutiner för
vårdplanering inför utskrivning av patienter och för överföring av
information, som t.ex. befintliga planer, mellan vård och omsorgsgivare
i samband med in- och utskrivning av patienter från sluten vård till
öppen vård och socialtjänst.
Informationsöverföring
kommuner och
landsting
SOSFS 2005:27, 2 kap, 3 §
Rutiner för vårdplanering och informationsöverföring mellan kommuner
och landsting finns utarbetade inom Örebro län och återfinns på
hemsidan ”Samverkansportal kommuner och landsting i Örebro län”.
Informationsöverföring och dokumentation av vårdplanering sker i det
gemensamma IT-stödet MEDDIX.
Region Örebro län har en gemensam läkemedelslista. Med en gemensam
läkemedelslista avses en elektronisk översikt över
läkemedelsordinationer i öppen vård som lagrar ordinationer och
ordinationshistorik från både primärvård och sjukhuskliniker. En
landstingsövergripande rutin finns för hur denna lista ska hanteras. Vid
vårdkontakt ska en genomgång av listan göras med patienten:

vilka läkemedel patienten är ordinerad och varför,

vilka av dessa läkemedel patienten använder samt

finns det läkemedel som patienten tar men som inte finns med
på läkemedelslistan?
Resultatet av denna genomgång ska dokumenteras i läkemedelslistan
och journalen tillsammans med källan till uppgifterna, t.ex. patienten
själv, dess anhöriga eller läkemedelslista, se vidare ”Ansvar och
riktlinjer för hantering av patientens samlade läkemedelslista i Region
Örebro län” (Platina)
63
Gemensam
läkemedelslista
Läkemedelshantering inom Region Örebro län, 2017-06-05
Nationell
Patientöversikt,
NPÖ
Läkemedelsgenomgång
Nationell Patientöversikt, NPÖ, är en IT-lösning som ger behörig
vårdpersonal direkt åtkomst till patientinformation, under förutsättning
att patienten godkänner detta och ger sitt samtycke.
Patientöversikten ersätter inte sjukvårdens patientjournaler, men den gör
viss information från dessa tillgänglig för fler vårdgivare. I NPÖ finns
bl.a. information om:

Ordinerade och utlämnade läkemedel

Diagnoser

Vårdkontakter

Labbsvar och journalanteckningar
Regionen ska i sina verksamheter erbjuda läkemedelsgenomgångar
(enkel och fördjupad) enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2000:1,
kap 3 a med ändringar. Läkemedelsgenomgångar kan genomföras vid
olika vårdnivåer/vårdinrättningar, t.ex. vid:

besök hos läkare i öppen vård

inskrivning i sluten vård

påbörjad hemsjukvård
Enkel läkemedelsgenomgång

Ska erbjudas patienter, som är 75 år eller äldre med minst 5
ordinerade läkemedel.

Ska även erbjudas övriga patienter med läkemedelsrelaterade
problem eller med misstanke om sådana problem.
Fördjupad läkemedelsgenomgång

Den patient, som efter en enkel läkemedelsgenomgång har
kvarstående läkemedelsrelaterade problem eller där det finns
misstanke om sådana problem, ska erbjudas en fördjupad
läkemedelsgenomgång.
8.2 Inskrivning i slutenvården
Läkemedelsanamnes
Vid inskrivning i sluten vård tar ansvarig läkare upp en läkemedelsanamnes grundad på patientens samlade läkemedelslista samt
information från patienten och/eller anhörig, se kap 1.5 Läkarens ansvar.
Det är viktigt att även fråga efter om patienten intar receptfria
läkemedel, växtbaserade läkemedel och/eller naturläkemedel. För
information om dessa se Läkemedelsverkets hemsida.
64
Läkemedelshantering inom Region Örebro län, 2017-06-05
Läkemedelsordinationerna i sluten vård dokumenteras i läkemedelsmodulens ordinationslista, som ska ge en samlad bild över patientens
totala läkemedelsterapi. Ordinationshandlingen är även det underlag
som sjuksköterskan använder vid genomförandet av
läkemedelsbehandlingen. Iordningställande och administrering signeras
av sjuksköterska i ”utdelningslistan” i läkemedelsmodulen.
Ordinationslista
Förskrivningar av elektroniska recept i Läkemedelslistan utgör en grund
för ordinationer i slutenvård. Recepten ”lånas in” som ordinationer i
ordinationslistan vid inskrivning i slutenvården. För riktlinjer och
användardokument angående ordinationslistan se Riktlinjer & rutiner Vård och tandvård - Läkemedel (intranät)
8.3 Utlokaliserad patient
Utlokaliserad patient definieras av Socialstyrelsen som inskriven patient
som vårdas på en annan vårdenhet än den som har specifik kompetens
och medicinskt ansvar för patienten.
För utlokaliserade patienter (”satellitpatienter”) kvarstår det medicinska
ansvaret hos den klinik där patienten är inskriven, alltså inte den klinik
som patienten utlokaliserats till. Följaktligen ligger ansvaret för
patientens ronder och ordinationer kvar på den behandlingsansvariga
kliniken. Generella ordinationer gäller inte för utlokaliserade patienter.
Medicinskt ansvar
All dokumentation i den utlokaliserade patientens journal, inklusive
läkemedelslista ska göras på dokumenttyper/mallar som tillhör den
behandlingsansvariga kliniken.
Så snart en vårdplats finns på behandlande klinik bör patienten flyttas
tillbaka. Vid behov av fortsatt utlokalisering ska man regelbundet under
vårdtiden ompröva om det medicinska ansvaret kan överföras till den
klinik dit patienten är utlokaliserad.
Fortsatt
utlokalisering
8.4 Utskrivning från slutenvården
Då en patient ska skrivas ut från ett vårdtillfälle ska ordinationslistan
avslutas:

Recept som ”lånats in” till ordination ska återinsättas eller
förnyas om ordinationen via recept ska fortsätta. Detta för att
ordinationslistan återigen skall bli tillgänglig för vårdgivare
inom primärvården.

Nya ordinationer som patienten ska fortsätta med efter
vårdtillfället görs om till recept och skickas elektroniskt till
apotek.

Ordinationer som inte ska fortsätta efter utskrivningen sätts ut.
65
Avsluta
ordinationslistan
Läkemedelshantering inom Region Örebro län, 2017-06-05

Om patienten är dospatient sätts alla läkemedel ut. Patientens
recept finns i Pascal Ordinationsverktyg. Eventuella ändringar i
patientens läkemedelslista ska göras via Pascal Ordinationsverktyg, se även kap 8.5.1 Maskinell dosdispensering från
dosleverantör.
Då utskrivningen verkställs, blir läkemedelslistan återställd med
gällande ordinationer. För riktlinjer och användardokument angående
ordinationslistan se Riktlinjer & rutiner - Vård och tandvård Läkemedel (intranät)
Vårdsamanfattning
med läkemedelsberättelse
Ansvarig läkare ska vid utskrivning från sjukhuset skriva en
vårdsammanfattning med läkemedelsberättelse. Denna ska ges till
patienten tillsammans med den uppdaterade gemensamma läkemedelslistan (SOSFS 2000:1 med ändringar, kap 3a 17§), se även
”Vårdsammanfattning med Läkemedelsberättelse till alla patienter som
vårdats inom slutenvården i Region Örebro län” (Platina)
Information till patienten
Vid utskrivningen ska patienten få:
Patientinformation

Vårdsammanfattning med läkemedelsberättelsen

Uppdaterad gemensam läkemedelslista
Denna information ska också innehålla målen för
läkemedelsbehandlingen, när uppföljningen av behandlingen ska göras
och vilken vårdgivare eller vårdenhet som ska ansvara för
uppföljningen, enligt föreskrifter i SOSFS 2000:1 med ändringar, kap 3a
16-17§.
I god tid före utskrivningen bör läkare eller sjuksköterska tillsammans
med patienten/närstående gå igenom den fortsatta läkemedelsbehandlingen. Speciell tonvikt bör läggas vid indikationen för varje
läkemedel, vilket också anges på receptet. Detta är en förutsättning för
säker läkemedelsanvändning. Undersökningar har visat, att patienternas
största läkemedelsrelaterade problem är att inte känna till varför de tar
läkemedlet. Patienten ska informeras om läkemedlets ev. biverkningar.
Patientundervisning
Innan utskrivning ska patienten få information om och tillfälle att själv
träna på exempelvis inhalationsläkemedel, ögonläkemedel och injektion
av läkemedel.
Information till primärvård och kommunal hälso- och sjukvård alt.
annan vårdgivare
Information till
annan vårdgivare
Om en patient efter utskrivningen ska få vård hos en annan vårdgivare
eller vårdenhet, ska följande information överföras senast samma dag
som patienten skrivs ut:

Vårdsammanfattning med läkemedelsberättelsen
66
Läkemedelshantering inom Region Örebro län, 2017-06-05

Uppdaterad gemensam läkemedelslista
Denna information ska också innehålla målen för läkemedelsbehandlingen, när uppföljningen av behandlingen ska göras och vilken
vårdgivare eller vårdenhet som ska ansvara för uppföljningen, enligt
föreskrifter i SOSFS 2000:1 med ändringar, kap 3a 16-17§.
För vissa läkemedel, särskilt läkemedel för klinisk prövning, licenspreparat och extempore, behöver kontroll ske att de finns tillgängliga på
apotek för att undvika avbrott i behandlingen. Eventuellt behöver
läkemedel skickas med patienten från avdelningen, så kallade jourdoser,
se nedan.
Kontroll av
tillgänglighet på
apotek
För vårdplanering och informationsöverföring mellan länets kommuner,
sjukhus och vårdcentraler hänvisas till hemsidan ”Samverkansportal
kommuner och landsting i Örebro län”.
Undvik behandlingsavbrott
Utskrivande/förskrivande läkare har ett ansvar för att patienten kan
erhålla sina läkemedel från apotek utan att behandlingsavbrott inträffar.
För att undvika behandlingsavbrott kan patienten få med sig läkemedel
hem/till särskilt boende så att det räcker tills patienten kan erhålla sina
läkemedel från apotek, så kallade jourdoser. Jourdoser av läkemedel får
inte överlämnas i större mängd än som är nödvändigt. Läkemedlen
förvaras i en dospåse, som förses med patientens namn och födelsedata,
läkemedlets namn och styrka, doseringsanvisning, ordinerandes namn,
datum för överlämnandet samt signatur av den som iordningställt.
Undvik
behandlingsavbrott
Utlämning av jourdoser ska dokumenteras i patientens journal.
Kontrolläkemedel
Kontrolläkemedel som skickas med patient till annan vårdande enhet,
exempelvis kommun, annan vårdavdelning eller liknande, läggs i
läkemedelspåse. Denna försluts med häftklammer eller liknande. Påsen
märks med patientuppgifter och antal tabletter.
Kontrolläkemedel
När en person inte själv kan sköta sina läkemedel
Läkaren ska bedöma om patienten själv kan sköta sin läkemedelsbehandling (egenvård), SOSFS 2009:6. Om så uppenbart inte är fallet,
eller om läkaren är tveksam, ska kontakt tas med ansvarig sjuksköterska
i den kommunala hälso- och sjukvården. Dessa patienter kan erbjudas
dosdispenserade läkemedel, se kap 8.5 Dosdispensering.
Ställningstagande om läkemedelshanteringen är att betrakta som hälsooch sjukvård och ska dokumenteras i patientens journal.
67
Ingen förmåga att
sköta sina läkemedel
Läkemedelshantering inom Region Örebro län, 2017-06-05
8.5 Receptförskrivning på mottagning/vid
utskrivning
LVFS 2009:13
Receptskrivningsregler finns utförligt beskrivna i Läkemedelsboken
(LB). Lagtexten till dessa återfinns i ”Läkemedelsverkets föreskrifter om
förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit” HSLF-FS
2016:34). Här ska därför endast några få kommentarer ges:
e-recept
Elektronisk förskrivning är det vanligaste sättet att kommunicera en
förskrivning. E-recept kan sändas genom ett journalsystem som har ereceptmodul eller genom ett ”elektroniskt receptblock” på internet.
E-recept finns tillgängliga på alla apotek i Sverige.
Pappers- och
telefonrecept
Pappersrecept och telefonrecept är en reservrutin och ska användas
mycket restriktivt.
Dosrecept
Dosrecept se kap 8.5 Dosdispensering.
Särskilda läkemedel
Med ”Särskilda läkemedel” avses exempelvis narkotika, anabola
steroider och androgener, dvs läkemedel där det finns risk för
receptförfalskning, se bilaga 8 i HSLF-FS 2016:34
För särskilda läkemedel finns det speciella krav på förskrivningen om
den inte överförs elektroniskt. Dessa ska skrivas på blankett för särskilda
läkemedel.
Licensläkemedel
Förskrivar- och
arbetsplatskod
Receptuppgifter
Läkemedel, som inte är registrerat som godkänt läkemedel, kan fås på
licens efter ansökan från ett apotek till Läkemedelsverket (LVFS
2012:21), under förutsättning att förskrivaren har skickat in en
licensmotivering till Läkemedelsverket via det elektroniska
licenshanteringssystemet KLAS. Vanligen söks enskild licens, som
gäller för en namngiven patient. Generell licens kan endast beviljas för
sjukvårdens behov av läkemedelsförsörjning via rekvisition.
Receptförskrivning är således ej längre möjlig på generell licens. Mer
information om licenser finns på Läkemedelsverkets hemsida.
Förskrivarkoden måste anges för att receptet ska kunna expedieras. För
att patienten ska ha rätt till läkemedelsförmån (högkostnadsskydd) krävs
även arbetsplatskod.
Recept ska fyllas i fullständigt och så tydligt att risk för feltolkning
undviks. Svenska uttryck för sjukdomar och symptom m.m. ska
eftersträvas. Förkortningar ska undvikas. Anvisningar beträffande
dosering, användning, ändamål och behandlingstid ska lämnas på
receptet så att patienten kan använda läkemedlet på rätt sätt.
68
Läkemedelshantering inom Region Örebro län, 2017-06-05
Om läkemedlet förskrivs i större dos än vad som rekommenderas som
högsta dos vid aktuell indikation ska detta markeras med ordet ”obs” på
receptet (i doseringsrutan). Detta är ett förtydligande för expedierande
farmaceut att förskrivaren gör ett avsteg från vad som är godkänt i
produktresumén. Därmed kan förskrivningen expedieras utan kontakt
med förskrivaren.
Enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. är apoteken
skyldiga att byta det förskrivna läkemedlet mot det billigaste likvärdiga
läkemedel som finns tillgängligt. Denna utbytbarhet gäller endast
läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen.
Notering om
avvikande dosering
Generiskt utbyte
Läkemedelsverket beslutar på produktnivå vilka läkemedel som är
utbytbara och en lista över dessa finns på Läkemedelsverkets hemsida.
Beslut om vilket läkemedel som är det billigaste tillgängliga av varje
förpackningsstorlek fattas av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket
(TLV). Se TLV:s hemsida för mer information om det generiska utbytet.
Förskrivaren kan på medicinska grunder motsätta sig ett utbyte genom
att ange detta vid förskrivningen.
Utbyte av läkemedel - Merkostnad för patienten?
Byte till billigaste
läkemedel
Ingen merkostnad. Hela
kostnaden ingår i
högkostnadsskyddet
Förskrivaren motsätter
sig byte
Merkostnad ingår i förmånen.
Hela kostnaden ingår i
högkostnadsskyddet
Patienten motsätter sig
byte
Merkostnad ingår INTE i
förmånen. Patienten betalar
merkostnaden själv
Patienten vill byta till
annan än periodens
vara
Kostnaden ingår INTE i
förmånen. Patienten betalar
HELA kostnaden själv
Den 1 juli 2005 infördes i Sverige ett nytt register över uthämtade
läkemedel på recept (läkemedelsförteckningen; Lagen om
läkemedelsförteckning 2005:258).
Läkemedelsförteckningen innehåller uppgift om:

Patientens namn och personnummer

Datum för uttag av läkemedlen, namnet på läkemedlen som
hämtats ut samt mängd och dosering

Namnet på den person som skrivit ut läkemedlet, yrke,
specialitet och arbetsplats.
69
Läkemedelsförteckning
Läkemedelshantering inom Region Örebro län, 2017-06-05
Samtycke från
patienten
Nödåtkomst
Förteckningen visar alla uppgifter 15 månader tillbaka i tiden. Åtkomst
till dessa uppgifter förutsätter ett uttryckligt och informerat samtycke
från patienten (behöver inte vara skriftligt) till en viss förskrivare eller
farmaceut. Undantag är vid s.k. nödåtkomst, då patienten är oförmögen
att lämna sitt samtycke, ex vid medvetslöshet och behovet av vård är
absolut nödvändigt. Samtliga förskrivare med personlig förskrivarkod
kommer åt läkemedelsförteckningen via NPÖ.
Läkemedelsförteckningen för såväl dos- som icke dospatienter kan även
nås genom Pascal. Detta oavsett om patienten är dospatient eller inte.
8.6 Dosdispensering
Maskinell
dispensering
Dosdispensering innebär uttag ur tillverkarens originalförpackning och
iordningställande av läkemedel för varje intagningstillfälle för minst en
veckas förbrukning till enskild patient. Här avses främst maskinell
dispensering som utförs av en dosleverantör.
Manuell
dispensering
Ett annat alternativ är att använda en dosett för dispensering av tabletter/
kapslar. Nackdel är att facken är små och bara kan rymma lösa
tabletter/kapslar, som då är svåra att identifiera i samband med
administreringen.
Läkemedel får dosdispenseras under förutsättning att de kan förvaras
utanför originalförpackningen, vid rumstemperatur under den
förbrukningstid dosdispenseringen omfattar. Läkemedelsverket beviljar
brytningstillstånd. Läkemedel som inte kan dosförpackas expedieras i
helförpackning (originalförpackning). Exempel på läkemedel som inte
får dispenseras utan måste expedieras i helförpackning är läkemedel ej
avsedda att sväljas hela, t.ex. tuggtabletter och munlösliga tabletter.
8.6.1 Maskinell dosdispensering från dosleverantör
Syfte
Syftet med dosdispensering är att öka säkerheten, underlätta
läkemedelshanteringen och minska kassationen. Doserna levereras i
påsar tydligt märkta med patientens namn, personnummer, innehåll och
tidpunkt för dosering. Leveransen omfattar 1 eller 2 veckors
förbrukning. Läkemedel som inte får dispenseras i dospåsar expedieras i
helförpackning (originalförpackning).
Foto: Apotekstjänst AB
70
Läkemedelshantering inom Region Örebro län, 2017-06-05
Riktlinjer dosdispensering
Riktlinjer för dosdispensering i Örebro län finns på Läkemedelscentrums hemsida. Dessa riktlinjer är gemensamma med landstingen
Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland och Västmanland
(7-klövern). Vid behov anpassas riktlinjerna i den lokala instruktionen.
Riktlinjer
dosdispensering
Dosleverantör
Marknaden för dosförpackade läkemedel har avreglerats och samtliga
landsting måste nu upphandla dostjänsten. Region Örebro län har
tillsammans med övriga landsting i 7-klövern upphandlat dostjänsten
och avtal har tecknats med Apotekstjänst. Se informationsmaterial om
dosförpackade läkemedel på Läkemedelscentrums hemsida.
Dosleverantör
Förutsättningar för dosdispensering är:

Patienten har en stabil och regelbunden läkemedelsbehandling.

Att annat stöd för att klara läkemedelshanteringen har
prövats/övervägts.

Att ansvarig läkare bedömer att patienten behöver hjälp med
läkemedelshanteringen.
Förutsättningar
Beslut om dosdispenserade läkemedel ska ske i samråd mellan
kontaktperson/patient och patientens huvudansvarige läkare (vanligen en
läkare inom primärvården).
Patienten betalar för sina läkemedel i efterskott via faktura eller kontant
på apoteket/avhämtningsstället. Ingen kostnad debiteras patienten för att
få läkemedlen dispenserade.
Pascal/Ordinationshandling/Förteckning recept
Ordinationer inkl. ändringar av ordinationer, oavsett om de kan
dosdispenseras eller inte, ska ordineras i ordinationsverktyget Pascal. I
Pascal finns dospatientens läkemedelsinformation samlad på ett och
samma ställe och patientens ordinerade läkemedel sammanställs för
vården i en ordinationshandling (kan skrivas ut från Pascal) samt för
patienten på en sammanställning, ”förteckning recept”. Samma
information finns i läkemedelslistan i journalen, se kap 2.4
Ordinationshandlingar – Läkemedelsmodulen. Listan ”förteckning
recept” är inte att jämställa med ett recept utan är endast en samlad lista
för patienten.
Dosapoteket skickar ut påminnelser om förlängning av ordinationerna
som finns i ordinationshandlingen/på listan förteckning recept.
Ett observandum är dock att alla ordinationer inte ordineras i Pascal och
därmed inte finns med på ordinationshandlingen eller patientens
förteckning recept. Läkemedel som tas från kommunernas akut- och
buffertförråd vid akuta behov, exempelvis antibiotika och smärtstillande
medel, ordineras inte via Pascal. Dessa ordinationer återfinns enbart i
kommunens dokumentation.
71
Pascal/Ordinationshandling/
Förteckning recept
Läkemedelshantering inom Region Örebro län, 2017-06-05
Hjälpavsnitt
Dossortiment
Licensläkemedel
För riktlinjer och användardokument angående Pascal, se Riktlinjer &
rutiner - Vård och tandvård - Läkemedel (intranät). I Pascal finns även
ett utförligt hjälpavsnitt. Detta nås genom att man klickar på
boksymbolen (markerad i rött på bilden nedan).
Dossortimentet följer i möjligaste mån Rekommenderade läkemedel
inom Region Örebro län. Förutsättningen är att läkemedlet är godkänt
för dosdispensering. Aktuellt dispenserbart sortiment framgår av Pascal
vid förskrivning samt finns sökbart på dosleverantörens hemsida.
Vid ordination av licensläkemedel till patient med dosexpedition ska
licensläkemedlet sökas fram i Pascal, samt (om godkänd licens saknas)
en licensmotivering skickas in elektroniskt via KLAS, se även
”Licensläkemedel” i kap 8.4. I Pascal finns en genväg direkt till KLAS,
via texten ”skapa licensmotivering”, här nedan markerad i rött.
72
Läkemedelshantering inom Region Örebro län, 2017-06-05
Dospatient på sjukhus
Inskrivning:
Aktuell ordinationshandling finns i Pascal. Vid längre tids
sjukhusvistelse ansvarar sjuksköterskan på vårdande avdelning/enhet på
sjukhuset för att pausa patienten i Pascal, se nedan.
Dospatient på
sjukhus
Utskrivning:
Utskrivande läkare ansvarar för att aktivera dosdispensering (se nedan)
och att alla ordinationsändringar förskrivs via Pascal, samt att patienten
förses med en aktuell läkemedelslista. Meddela dosapoteket om byte av
vårdenhet/boende via Pascal eller i undantagsfall via fax. Patienten ska
förses med läkemedel från vårdenhet så att det räcker till nästa
dosleverans.
Om akutproduktion markeras i Pascal för en ordinationsändring gör
dosapoteket en ny dosrulle (vid enbart nyinsättning som en tilläggspåse
och vid ändring eller samtidig utsättning som ersättningsrulle), som
gäller fram till nästa ordinarie leverans. Om ordinationen akutmarkeras
före kl. 13.00 dag 1 levereras den nya rullen till
boendet/utlämningsstället dag 2 och med första dostillfälle dag 3.
Pausa och/eller aktivera dosdispensering:
Om patientens dosförsändelser ska vara vilande anges det i Pascal under
fliken patientinformation. Välj ”expedieringen är pågående”, ändra till
”pausad” och spara. På motsvarande sätt aktiveras patientens
dosdispensering vid utskrivning. Om akutproduktion önskas efter
aktivering krävs att en ordinationsändring görs, annars kommer nästa
dosrulle enligt ordinarie leverans.
Avvikelser
Det är viktigt att kvaliteten i dostjänsten följs upp, därför är det av stort
värde att avvikelser rapporteras enligt följande:
1. Rapportera avvikelsen i Platina (intranät)
2. Skicka en kopia på avvikelserapporten till Läkemedelscentrum
[email protected] eller via formulär.
Rapportera till Apotekstjänst i de fall avvikelsen beror på produktion
eller leverans, via det elektroniska formuläret på deras hemsida.
73
Avvikelser
Download