LPP Bild Ansiktsmask-uttryck, År 6 Beskrivning av arbetet: Under

LPP Bild Ansiktsmask-uttryck, År 6
Beskrivning av arbetet:
Under några veckor av vårterminen arbetar eleverna med arbetsområdet ”Uttryck – Gipsmask” i
ämnet bild.
Förmågor inom Bild:
Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Du ska få möjlighet att utveckla:
Kunskaper om tredimensionell form och materialet gips.
Din förmåga att skapa med olika verktyg och material samt benämna dessa.
Kunskapskrav Bild
Kunskapskrav i slutet på årskurs 6
E
C
A
Eleven kan framställa några
olika typer av berättande och
informativa bilder som
kommunicerar erfarenheter,
åsikter och upplevelser med ett
enkelt bildspråk och delvis
genomarbetade uttrycksformer
så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några
olika typer av berättande och
informativa bilder som
kommunicerar erfarenheter,
åsikter och upplevelser med ett
utvecklat bildspråk och relativt
väl genomarbetade
uttrycksformer så att
budskapet framgår.
Eleven kan framställa några
olika typer av berättande och
informativa bilder som
kommunicerar erfarenheter,
åsikter och upplevelser med ett
välutvecklat bildspråk och väl
genomarbetade uttrycksformer
så att budskapet framgår.
I arbetet kan eleven använda
några olika tekniker, verktyg
och material på ett i huvudsak
fungerande sätt för att skapa
olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda
I arbetet kan eleven använda
några olika tekniker, verktyg
några olika tekniker, verktyg
och material på ett väl
och material på ett relativt väl fungerande, varierat och
fungerande och varierat sätt
idérikt sätt för att skapa olika
får att skapa olika uttryck.
uttryck.
Dessutom kombinerar eleven
några olika bildelement på ett i Dessutom kombinerar eleven
huvudsak fungerande sätt.
några olika bildelement på ett
relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven
några olika bildelement på ett
väl fungerande sätt.
Eleven kan i det bildskapande
arbetet bidra till att utveckla
idéer inom några olika
ämnesområden genom att
återanvända samtida eller
historiska bilder och bearbeta
andra uppslag och
inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande
arbetet utveckla delvis egna
idéer inom några olika
ämnesområden genom att
återanvända samtida eller
historiska bilder och bearbeta
andra uppslag och
inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande
arbetet utveckla egna idéer
inom några olika
ämnesområden genom att
återanvända samtida eller
historiska bilder och bearbeta
andra uppslag och
inspirationsmaterial.
Under arbetsprocessen bidrar
eleven till att formulera och
välja handlingsalternativ som
leder framåt.
Under arbetsprocessen
formulerar och väljer eleven
handlingsalternativ som med
någon bearbetning leder
framåt.
Under arbetsprocessen
formulerar och väljer eleven
handlingsalternativ som leder
framåt.
Dessutom kan eleven
presentera sina bilder med viss Dessutom kan eleven
anpassning till syfte och
presentera sina bilder med
sammanhang.
relativt god anpassning till
syfte och sammanhang.
Eleven kan också ge enkla
omdömen om arbetsprocessen Eleven kan också ge utvecklade
och kvaliteten i bildarbetet.
omdömen om arbetsprocessen
och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan föra enkla och till
viss del underbyggda
Eleven kan föra utvecklade och
resonemang om uttryck,
relativt väl underbyggda
innehåll och funktion i bilder
resonemang om uttryck,
från olika tider och kulturer och innehåll och funktion i bilder
gör kopplingar till egna
från olika tider och kulturer och
erfarenheter, andra bilder och gör kopplingar till egna
företeelser i omvärlden.
erfarenheter, andra bilder och
företeelser i omvärlden.
Dessutom kan eleven
presentera sina bilder med god
anpassning till syfte och
sammanhang.
Eleven kan också ge
välutvecklade omdömen om
arbetsprocessen och kvaliteten
i bildarbetet.
Eleven kan föra utvecklade och
väl underbyggda resonemang
om uttryck, innehåll och
funktion i bilder från olika tider
och kulturer och gör kopplingar
till egna erfarenheter, andra
bilder och företeelser i
omvärlden.
Förenklad version av kunskapskraven vi tränar på:
Du kan skapa bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker.
Du gör budskapet i dina bilder tydligt.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement i dina bilder.
Du kan hjälpa till att utveckla idéer inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och
nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan hjälpa till med att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att
skapa bilder går framåt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation.
Du kan ge omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan diskutera uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu och från olika
kulturer. Du beskriver hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder och händelser
i omvärlden.
Så här arbetar vi
Först går vi tillsammans igenom förmågor och kunskapskrav. Vi pratar om att på kinesiska
operor har man en lång tradition av ansiktsmålning och att även idag använder de
fortfarande mönster och färg när de spelar operateater för att förstärka rollerna de spelar.
Färgerna på masken berättar för publiken vilken personlighet karaktären i teatern har. Vi
lägger sen gipsmasker på varandra för att sedan måla maskerna. Som avslutning skriver vi en
kort berättelse om sin karaktär i sin teater. Vi beskriver hur hon/han ser ut och är till sättet
samt vad personen gör i pjäsen. Vi gör även en självbedömning på arbetet.
Tydliggöra målen för elever och vårdnadshavare
En LPP presenteras på hemsidan. Pedagogen går igenom förmågor och mål både muntligt
och skriftligt för eleverna.
Detta ska bedömas
Att eleven kan uttrycka budskap genom den tredimensionella operamasken och använda
några olika tekniker, delta i diskussioner kring olika uttryck, Bedömningen sker genom
observationer självbedömning och arbetet eleverna skapar.
Helena Karlsson