1
Författningsförslag
2
Endast nytt och ändringar
3
Förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857).
4
Härigenom föreskrivs i fråga om ellagen (1997:857)
5
dels att, det i lagen införs fem nya paragrafer, 3 kap. 24 §, 8 kap. 11 c, 14, 14 a och 15 §§.
6
dels att, 11 kap. 4 § ändras samt
7
närmast före de nya paragraferna 3 kap. 24 §, 8 kap. 11 c, 14, 14 a och 15 §§, införs nya rubriker
av följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
Kommunikation mellan
nätkoncessionshavare och elleverantör
och kommunikation med elanvändare och
allmänheten
3 kap. 24 §
I kommunikationen mellan nätkoncessionshavare
och elleverantör och bör det framgå tydligt vilken
roll och vilket ansvar respektive aktör har.
I kommunikationen från nätkoncessionshavare
och företag som bedriver produktion av eller handel
med el till enskilda elanvändare eller allmänheten
ska det framgå tydligt vilken roll och vilket ansvar
respektive aktör har.
Regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, nätmyndigheten får meddela
närmare föreskrifter om kommunikationen, till
enskilda elanvändare eller allmänheten.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
Uppsägning av avtal i samband med flytt
8 kap 11 c §
En elleverantör som upphör med elleverans i
en elanvändarens uttagspunkt i samband med
flytt ska meddela befintlig
nätkoncessionshavare detta.
Ett meddelande från elandvändaren till
elleverantören om flytt ska anses som att
avtalet mellan elanvändaren och
nätkoncessionshavaren sägs upp
Gemensam fakturering
Faktura
8 kap. 14 §
Elnät och elhandel ska faktureras gemensamt
av elleverantören till kunden.
Av fakturan ska det framgå vad som är
kostnaden för elnät respektive för elhandel.
Regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, nätmyndigheten får meddela
närmare föreskrifter om vilka uppgifter som
ska ingå i fakturan.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
-
Faktureringsunderlag samt elleverantörs
vidarebefordran av kundens betalning för
nättariff
8 kap. 14 § a
Nätkoncessionshavaren ska lämna
faktureringsunderlag baserad på kundens
förbrukning till elleverantören månadsvis,
senast den tredje dagen i varje påbörjad
månad. När faktureringsunderlaget har
överlämnats får nätkoncessionshavaren en
fordran gentemot elleverantören motsvarande
nättariffen.
Elleverantören ska vidarebefordra kundens
betalning för nättariffen till
nätkoncessionshavaren månadsvis, om inte
annat avtalas.
Regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, nätmyndigheten får meddela
närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska
ingå i faktureringsunderlaget.
Avbrytande av överföring av el på grund
av elleverantören inte vidarebefordrar
kundens betalning för nättariff i enlighet
med 8 kap 14 a §
8 kap 15 §
Elleverantörens överföring av el i kundens
uttagspunkt får avbrytas om elleverantören
inte vidarebefordrar kundens betalning för
nättariff i enlighet med 8 kap 14 § a.
Innan överföringen av el avbryts ska
elleverantören uppmanas att vidta rättelse
inom en skälig tid och underrättas om att
överföringen annars kan avbrytas.
Sker inte rättelse ska nätkoncessionshavaren
meddela kunden så att denne ges tillfälle att
välja nytt elavtal. Ett meddelande om
avbrytande av elleverantörens leverans av el
ska samtidigt lämnas till nätmyndigheten.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
Avbrytande av överföring av el på grund
av konsumentens avtalsbrott
Avbrytande av överföring av el på grund
av konsumentens avtalsbrott
11 kap. 4 §
11 kap. 4 §
Om avtalsbrottet består i att
konsumenten försummat att betala för
överföring eller leverans av el gäller,
utöver vad som anges i 3 §, att
konsumenten sedan tiden för rättelse gått
ut skall uppmanas att betala inom tre
veckor från det att han har delgetts
uppmaningen och en underrättelse om att
överföringen annars kan avbrytas. Ett
meddelande om den uteblivna
betalningen skall samtidigt lämnas till
socialnämnden i den kommun där
konsumenten får el överförd.
Sker betalning eller är fordringen tvistig
får överföringen inte avbrytas.
Överföringen får inte heller avbrytas om
socialnämnden inom den tid som anges i
första stycket skriftligen har meddelat den
som lämnat underrättelsen att nämnden
tar på sig betalningsansvaret för skulden.
Om avtalsbrottet består i att
konsumenten försummat att betala för
överföring eller leverans av el i enlighet
med bestämmelsen i 8 kap. 14 § gäller, utöver
vad som anges i 3 §, att konsumenten
sedan tiden för rättelse gått ut skall
uppmanas att betala inom tre veckor från
det att han har delgetts uppmaningen och
en underrättelse om att överföringen
annars kan avbrytas. Ett meddelande om
den uteblivna betalningen skall samtidigt
lämnas till socialnämnden i den kommun
där konsumenten får el överförd.
Sker betalning eller är fordringen tvistig
får överföringen inte avbrytas.
Överföringen får inte heller avbrytas om
socialnämnden inom den tid som anges i
första stycket skriftligen har meddelat den
som lämnat underrättelsen att nämnden
tar på sig betalningsansvaret för skulden.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
Förslag
Behovet av regelförändringar
I syftet att skapa en gemensam och mer harmoniserad elmarknad i Norden finns behov av
regelförändringar. Ei förklarar här närmare de förändringar som behövs på nationell nivå i Sverige
och varför. Regelförändringarna syftar till att förenkla för elkunden och att stärka konkurrensen på
elmarknaden genom att införa en modell som innebär att elhandlaren blir den centrala
kontaktpunkten för elkunden.
I de delar som Ei anser att mer detaljreglering behövs föreslås att regeringen eller nätmyndigheten
efter regeringens bemyndigande närmare i föreskrifter får ange vad som ska gälla.
Kommunikation
Förslag: I ellagen införs en ny bestämmelse som reglerar kommunikationen mellan
elnätskoncessionshavare och elleverantör och kommunikationen, från nätkoncessionshavare och
företag som bedriver produktion av eller handel med el, gentemot enskilda elanvändare eller
allmänheten.
Kommunikationen ett viktigt verktyg
Kommunikationen mellan parterna på den gemensamma nordiska slutkundsmarkanden bedöms vara
ett viktigt verktyg för att marknaden ska fungera. För att undvika otydlighet i roller och ansvar och att
kunderna därigenom får kommunicera med flera aktörer när det inte behövs anser Ei att roller och
ansvar måste förtydligas.
Tydliga roller och ansvar
Otydlighet om var kunderna ska vända sig när det är elhandlaren som ska vara den centrala
kontaktpunkten kommer att innebära merarbete för nätföretag och elhandelsföretag men också
irritation hos kunder som måste hänvisas vidare. Därför bör det ställas krav på att det tydligt ska
framgå vilken roll och vilket ansvar nätföretag och elhandelsföretag har mellan varandra, samt ska det
framgå tydligt vilken roll och vilket ansvar nätföretag och företag som bedriver produktion av eller
handel med el har gentemot enskilda elanvändare eller allmänheten.
Bemyndigande att få utfärda föreskrifter
Här föreslås att regeringen eller nätmyndigheten efter regeringens bemyndigande i föreskrifter
närmare ska få ange om kommunikationen till enskilda elanvändare eller allmänheten.
Lagförslaget
Förslaget föranleder en helt ny bestämmelse 3 kap. 23 §.
Uppsägning av avtal i samband med flytt
Förslag: I ellagen införs en bestämmelse om att när en elleverantör upphör med elleverans till en
elanvändare i samband med flytt så ska elleverantören meddela detta till nätkoncessionshavaren. Ett
sådant meddelande innebär att avtalet mellan elanvändaren och nätkoncessionshavaren sägs upp.
Kundens kontaktpunkt vid flytt är elleverantören
Bestämmelsen avser att förenkla för de kunder som flyttar och inte längre ska ha elleverans i den
uttagspunkt som är på den anläggningsadress varifrån kunden flyttar. Den enda kontaktpunkten för
kunden är här elleverantören som i sin tur meddelar nätkoncessionshavaren att kunden flyttat. I och
med att elleverantören har meddelat nätkoncessionshavaren att kunden flyttat så upphör kundens
avtal med nätkoncessionshavaren från tidpunkten för flyttningen.
Lagförslaget
Förslaget föranleder en helt ny bestämmelse 8 kap. 11 c §.
Gemensam fakturering
Förslag: Ellagen kompletteras med ett krav på gemensam fakturering för elnät och elhandel som ska
faktureras av elleverantören. Alla kunder både de som är näringsidkare eller konsumenter får därmed
en gemensam faktura.
I syftet att skapa en gemensam och mer harmoniserad elmarknad i Norden är det viktigt att kunderna
ska kunna få en gemensam, begriplig faktura där både elnätsavgiften och elpriset framgår.
Inte något gränssnitt näringsidkare och konsumenter omfattas
Genom att såväl näringsidkare som konsumenter, i förhållandet till elhandels- och elnätsföretagen,
kommer att omfattas avgemensam faktura, kan behovet av parallella system begränsas, och
därigenom kan företagen undvika onödiga fördyringar för kunderna.
Bemyndigande att få utfärda föreskrifter
Här föreslås att regeringen eller nätmyndigheten efter regeringens bemyndigande i föreskrifter
närmare ska få ange vad som ska ingår i fakturan.
Lagförslaget
Förslaget föranleder en helt ny bestämmelse 8 kap. 14 §.
Faktureringsunderlag och vidarebefordran av kundens betalning för nättariff
Förslag: För att uppfylla det nya kravet på gemensam fakturering för elnät och elhandel, som ska
faktureras av elleverantören, införs en bestämmelse i ellagen om
underlaget till fakturan, samt krav på att elleverantörer ska vidarebefordra kundens betalning för
nättariffen.
Nätkoncessionshavarens förpliktelse att översända information
Bestämmelsen är tvingande för elnätskoncessionshavaren som måste lämna underlag för
faktureringen baserat på kundens förbrukning i uttagspunkten. Utan detta underlag kan inte fakturan
sammanställas. Det kommer att ligga i nätkoncessionshavarens eget intresse att översända relevant
information för att få in betalningen för elnätstariffen. Att elnätskoncessionshavare medvetet inte
skulle översända underlag till fakturan bedöms därför osannolikt men i och med att bestämmelsen i
denna del är tvingande kan nätmyndigeten utfärda föreläggande om så skulle behövas.
Elleverantörens förpliktelse att vidarebefordra kundens betalning
I den stund som elleverantören tagit emot fakturaunderlaget uppstår en fordran från
elnätskoncessionshavaren gentemot elleverantören som motsvarar den skuld som kunden har till
elnätskoncessionshavaren. Nätkoncessionshavaren överlåter härmed rätten att ta emot prestation från
kunden till elleverantören vars ansvar blir att sammanställa fakturan baserat på fakturaunderlaget och
därefter ta betalt för både elhandel och elnät. Elleverantören får en förpliktelse gentemot
elnätskoncessionshavaren som motsvarar den del av fakturan som avser elnätstavgiften.
Elleverantören ska vidarebefordra kundens betalning av fakturan avseende nättariffen till
elnätskoncessionshavaren.
Kunden är förpliktigad att betala fakturan
Kunden är förpliktigad att betala fakturan innehållande kostnaden för både elnät och elhandel.
Kunden är förpliktigad att betala till elleverantören och har fullgjort sin förpliktelse när prestationen
de facto har fullgjorts. Kunden har fullgjort sin förpliktelse med befriande verkan när kunden har
betalat och betalningen har bokförts dvs. kundens rådighet över pengarna som betalat fakturan har
upphört.
När kunden inte betalar
Om en kund inte betalar rätt belopp eller i rätt tid, inträder ofta påföljder av olika slag, förutom att
förpliktelsen kvarstår. Med rätt belopp avses här hela fakturan.
I de situationer kunden inte betalar drabbas både elleverantören och elnätskoncessionshavaren i och
med att betalningen gäller en faktura. Elleverantören ska här inte stå i extra skuld till
elnätskoncessionshavaren pga. att inte kunden betalar. Här blir det viktigt med information från
elleverantören till elnätskoncessionshavaren om att en sådan situation uppstått. Kontaktpunkten
gentemot kunden är elleverantören. Här gäller de idag aktuella reglerna som finns för dessa
situationer i ellagen och de allmänna avtalsvillkoren gentemot kunden. Skillnaden är att det med de
nya reglerna finns en gemensam faktura och både elleverantören och elnätskoncessionshavaren har en
fordran och har intresse av att kunden gör rätt för sig och betalar. Så länge som kunden inte har
betalat finns det inte några pengar för elleverantören att vidarebefordra till nätkloncessionshavaren.
Elleverantören har kvar sin förpliktelse gentemot elnätskoncessionshavaren som motsvarar den del av
fakturan som avser elnätstavgiften, elnätskoncessionshavarens fordran gentemot elhandlaren, och
därtill kopplad moms och energiskatt etc. fram till dess at elleverantören har fått fakturan betald av
kunden, och därefter fullgjort sin förpliktelse och vidarebefordrat, betalat med befriande verkan till
elnätkoncessionshavaren.
Till bestämmelsen införs tid för elleverantörens prestation vilket avser att kundens betalning för elnät
och elhandel som huvudregel ska vidarebefordras månadsvis med möjlighet till att i stället avtala om
detta på annat vis.
Bemyndigande att få utfärda föreskrifter
Här föreslås slutligen att regeringen eller efter regeringens bemyndigande nätmyndigheten ska
närmare få utfärda föreskrifter om vilka uppgifter som ska ingå i fakturaunderlaget.
Lagförslaget
Förslaget föranleder en helt ny bestämmelse 8 kap. 14 a §.
Avbrytande av elleverantörens överföring av el
Förslag: I de fall elleverantören inte vidarebefordrar kundens betalning för nättariff i enlighet med 8
kap 14 a § har nätkoncessionshavaren rätt att avbryta elleverantörens möjlighet till leverans av el.
Regeln föreslås tas in i ellagen och ska kunna användas endast i de fall när en elleverantör gjort sig
skyldig till att inte vidarebefordra pengarna för betald nättariff till nätkoncessionshavaren.
När elleverantören inte vidarebefordrar pengar till nätkoncessionshavaren
Bestämmelsen är ett skydd för de elnätskoncessionshavare som inte får de pengar av elleverantören
som kunden med befriande verkan har betalt till elleverantören.
Förutsättning för att använda denna bestämmelse är just att elleverantören har kvar sin förpliktelse
gentemot elnätskoncessionshavaren, som motsvarar den del av fakturan som avser elnätstavgiften,
pga. att elleverantören håller kvar de pengar som kunden betalt för elnätstjänsten.
Denna åtgärd är ingripande och betungande gentemot elleverantören men vägs här upp mot det
förhållandet att elleverantören undanhåller otillbörligt pengar som nätkoncessionshavaren har rätt till
dvs. betalning för kostnader som nätkoncessionshavaren haft för elnätsverksamheten i den aktuella
anläggningsadressen för den aktuella kunden.
Elleverantören ska ges skälig tid, 7 dagar räknat från anmaning, att betala innan frånkoppling får ske.
Sker inte rättelse genom betalning av elleverantören får frånkoppling ske.
Sker inte rättelse ska nätkoncessionshavaren enligt den nya bestämmelsen meddela kunden så att
denne ges tillfälle att välja nytt elavtal och ny elleverantör innan frånkopplingen genomförs. Väljer
inte kunden själv någon nytt elavtal och ny elleverantör anvisar nätkoncessionshavaren enligt
gällande anvisningsregler i 8 kap 8 § ellagen kunden ett elhandelsföretag.
Lagförslaget
Förslaget föranleder en helt ny bestämmelse 8 kap. 15 §.
Avbrytande av överföring av el på grund av konsumentens avtalsbrott
Förslag: Förslaget innebär en ändring av den nu gällande bestämmelsen i
11 kap. 4 § första stycket ellagen. Bestämmelsen kopplas ihop med den nya föreslagna bestämmelsen i
8 kap. 14 § där elleverantören är den centrala kontaktpunkten för kunden. Ändringen innebär att det
endast är elleverantören som har rätt att avbryta överföringen av el när konsumenten försummat att
betala för överföring eller leverans av el.
Ändring av gällande bestämmelse med anledning av gemensam fakturering
Förslaget innebär en ändring av den nu gällande bestämmelsen i 11 kap. 4 § första stycket med
anledning av införandet en modell med en gemensam fakturering av elnät och elhandel där
elhandlaren blir den centrala kontaktpunkten för elkunden.
Bestämmelsen kopplas ihop med den nya föreslagna bestämmelsen i 8 kap. 14 § som innebär ett krav
på gemensam fakturering för elnät och elhandel som ska faktureras av elhandlaren.
Om avtalsbrottet består i att konsumenten försummat att betala för överföring eller leverans av el i
enlighet med bestämmelsen i 8 kap. 14 § gäller, utöver vad som anges i 3 §, att konsumenten sedan tiden
för rättelse gått ut skall uppmanas att betala inom tre veckor från det att han har delgetts
uppmaningen och en underrättelse om att överföringen annars kan avbrytas.
Ei inte finner anledning att föreslå någon ändring av det förhållandet som råder för näringsidkare
idag dvs. att reglering i lag saknas och är lämnat åt civilrättens område. I dag regleras frånkoppling av
näringsidkare i de allmänna avtalsvillkoren som dock kommer att behöva ses över för att främja
modellen med att elleverantören ska vara den centrala kontaktpunkten för alla kunder. Att se över de
allmänna avtalsvillkoren är hänvisat åt de frivilliga och etablerade former som brukar tillämpas för
det arbetet.
Efter ändring med hänvisning till den nya bestämmelsen i 8 kap. 14 § innebär det enligt 11 kap. 4 § att
det endast är elleverantören som har rätt att avbryta överföringen av el när konsumenten försummat
att betala för överföring eller leverans av el. Detta under förutsättning att som bestämmelsen anger att
tiden för rättelse har gått ut och betalning inte har erlagts.
Lagförslaget
Förslaget föranleder en ändring av bestämmelse 11 kap. 4 § första stycket.
Författningskommentarer
Förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857)
Kommunikation mellan nätkoncessionshavare och elleverantör och kommunikation med elanvändare
och allmänheten
3 kap. 24 §
I kommunikationen mellan nätkoncessionshavare och elleverantör och bör det framgå tydligt vilken roll och
vilket ansvar respektive aktör har.
I kommunikationen från nätkoncessionshavare och företag som bedriver produktion av eller handel med el till
enskilda elanvändare eller allmänheten ska det framgå tydligt vilken roll och vilket ansvar respektive aktör har.
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om
kommunikationen, till enskilda elanvändare eller allmänheten.
Paragrafen är ny.
Kommunikationen mellan aktuella parter på den gemensamma nordiska slutkundsmarkanden
bedöms vara ett viktigt verktyg för att marknaden ska fungera. För att undvika otydlighet i roller och
ansvar och att kunderna därigenom får kommunicera med flera aktörer när det inte behövs anser Ei
att roller och ansvar måste förtydligas.
Första stycket riktar in sig på kommunikationen mellan nätkoncessionshavare och elleverantör det
kan t.ex. röra sig om nätkoncessionshavarens förpliktelse att översända underlag till elleverantören
men också t.ex. elleverantörens ansvar att informera nätkoncessionshavaren i de fall inte kunden
betalar och det inte finns några pengar att vidarebefordra.
Andra stycket är en tvingande regel som anger att nätkoncessionshavare och företag som bedriver
produktion av eller handel med el till enskilda elanvändare eller allmänheten i sin kommunikation
med enskilda elanvändare eller allmänheten ska vara tydliga med vilken roll och vilket ansvar
respektive aktör har.
Tredje stycket anger ett bemyndigande för regeringen eller efter regeringens bemyndigande
nätmyndigheten att närmare få utfärda föreskrifter om kommunikationen till enskilda elanvändare
eller allmänheten.
Uppsägning av avtal i samband med flytt
8 kap 11 c §
En elleverantör som upphör med elleverans i en elanvändarens uttagspunkt i samband med flytt ska meddela befintlig
nätkoncessionshavare detta.
Ett meddelande från elandvändaren till elleverantören om flytt ska anses innebär också att avtalet mellan elanvändaren
och nätkoncessionshavaren sägs upp.
Paragrafen är ny.
I första stycket anges att elleverantör som upphör med elleverans i en elanvändarens uttagspunkt i
samband med flytt ska meddela befintlig nätkoncessionshavare detta.
Av andra stycket följer att meddelandet enligt första stycket innebär att avtalet mellan elanvändaren
och nätkoncessionshavaren sägs upp.
Den enda kontaktpunkten för kunden är här elleverantören som meddelar nätkoncessionshavaren att
kunden flyttat.
Gemensam fakturering
8 kap. 14 §
Elnät och elhandel ska faktureras gemensamt av elleverantören.
Av fakturan ska det framgå vad som är kostnaden för elnät respektive för elhandel.
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vilka
uppgifter som ska ingå i fakturan.
Paragrafen är ny.
I första stycket anges att elnät och elhandel ska faktureras gemensamt.
Av andra stycket följer att det av fakturan ska framgå vad som är kostnaden för elnät respektive
elhandel.
Tredje stycket anger ett bemyndigande för regeringen eller efter regeringens bemyndigande
nätmyndigheten att närmare utfärda föreskrifter om vilka uppgifter som ska ingå i fakturan.
Faktureringsunderlag samt elleverantörs vidarebefordran av kundens betalning för nättariff
8 kap. 14 § a
Nätkoncessionshavaren ska lämna faktureringsunderlag baserad på kundens förbrukning till elleverantören
månadsvis, senast den tredje dagen i varje påbörjad månad. När faktureringsunderlaget har överlämnats får
nätkoncessionshavaren en fordran gentemot elleverantören motsvarande nättariffen.
Elleverantören ska vidarebefordra kundens betalning för nättariffen till nätkoncessionshavaren månadsvis, om
inte annat avtalas.
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vilka
uppgifter som ska ingå i faktureringsunderlaget.
Paragrafen är ny.
I första stycket anges att nätkoncessionshavaren ska lämna faktureringsunderlag baserad på kundens
förbrukning till elleverantören månadsvis, senast den tredje dagen i varje påbörjad månad. När
faktureringsunderlaget har överlämnats får nätkoncessionshavaren en fordran gentemot
elleverantören motsvarande nättariffen.
Bestämmelsen i första stycket är tvingande gentemot elnätskoncessionshavaren som måste lämna
underlag för faktureringen baserat på kundens förbrukning i uttagspunkten. I och med att
bestämmelsen i denna del är tvingande kan nätmyndigeten utfärda föreläggande om så skulle
behövas. I första stycket anges att när elhandlaren tagit emot fakturaunderlaget uppstår en fordran
från elnätskoncessionshavaren. Elhandlaren får en förpliktelse gentemot elnätskoncessionshavaren
som motsvarar den del av fakturan som avser elnätstavgiften.
Andra stycket anger att elleverantören ska vidarebefordra kundens betalning för nättariffen till
nätkoncessionshavaren månadsvis, om inte annat avtalas.
Kunden är förpliktigad att betala till elhandlaren för både elnät och elhandel och har fullgjort sin
förpliktelse när kunden har betalat och kundens rådighet över pengarna som betalat fakturan har
upphört. Elhandlaren har kvar sin förpliktelse gentemot elnätskoncessionshavaren som motsvarar
den del av fakturan som avser elnätsavgiften till dess att elhandlaren har fullgjort sin förpliktelse och
vidarebefordrat, betalat med friande verkan till elnätkoncessionshavaren.
Kundens betalning för elnät och elhandel ska som huvudregel vidarebefordras månadsvis med
möjlighet till att i stället avtala om detta på annat vis.
I de situationer kunden inte betalar drabbas både elleverantören och elnätskoncessionshavaren i och
med att betalningen gäller en faktura. Här blir det viktigt med information från elleverantören till
elnätskoncessionshavaren om att en sådan situation uppstått. Så länge som kunden inte har betalat
finns det inte några pengar för elleverantören att vidarebefordra till nätkoncessionshavaren.
Tredje stycket anger ett bemyndigande för regeringen eller efter regeringens bemyndigande
nätmyndigheten att närmare utfärda föreskrifter om vilka uppgifter som ska ingå i
faktureringsunderlaget.
Avbrytande av elleverantörens överföring av el
8 kap 15 §
Elleverantörens överföring av el i kundens uttagspunkt får avbrytas om elleverantören inte vidarebefordrar
kundens betalning för nättariff i enlighet med 8 kap 14 § a.
Innan överföringen av el avbryts ska elleverantören uppmanas att vidta rättelse inom en skälig tid och
underrättas om att överföringen annars kan avbrytas.
Sker inte rättelse ska nätkoncessionshavaren meddela kunden så att denne ges tillfälle att välja nytt elavtal. Ett
meddelande om avbrytande av elleverantörens leverans av el ska samtidigt lämnas till nätmyndigheten.
Paragrafen är ny.
I första stycket anges att i de fall en elleverantör inte vidarebefordrar en kunds betalning för nättariff i
enlighet med 8 kap 14 a § har nätkoncessionshavaren rätt att avbryta elleverantörens möjlighet till
leverans av el. Förutsättning för att använda denna bestämmelse är just att elleverantören har kvar sin
förpliktelse gentemot elnätskoncessionshavaren, som motsvarar den del av fakturan som avser
elnätstavgiften, pga. att elleverantören håller kvar de pengar som kunden betalt för elnätstjänsten.
Bestämmelsen är ett skydd för de elnätskoncessionshavare som inte får de pengar av elleverantören
som kunden har betalt för elnätstjänsten enligt elnätstariffen.
Elnätsleverantören ska enligt andra stycket ges skälig tid att betala innan frånkoppling får ske, vilket
av nätmyndigheten rekommenderas till 7 dagar räknat från anmaning.
Sker inte rättelse ska nätkoncessionshavaren enligt tredje stycket inför frånkopplingen meddela
kunden så att denne ges tillfälle att välja nytt elavtal och ny elleverantör innan frånkopplingen
genomförs. Väljer inte kunden själv någon nytt elavtal och ny elleverantör anvisar
nätkoncessionshavaren enligt gällande anvisningsregler i 8 kap 8 § ellagen kunden ett
elhandelsföretag.
I de situationer det är kunden som inte betalar drabbas både elleverantören och
elnätskoncessionshavaren i och med att betalningen gäller en faktura. Elleverantören ska i dessa
situationer inte stå i extra skuld till elnätskoncessionshavaren pga. att inte kunden betalar. Här blir det
viktigt med information från elleverantören till elnätskoncessionshavaren om att en sådan situation
uppstått. Kontaktpunkten gentemot kunden är elleverantören. Här gäller de idag aktuella reglerna
som finns för dessa situationer i ellagen och de allmänna avtalsvillkoren gentemot kunden. Några nya
regler i dessa delar behövs inte.
Avbrytande av överföring av el på grund av konsumentens avtalsbrott
11 kap. 4 §
Om avtalsbrottet består i att konsumenten försummat att betala för överföring eller leverans av el i enlighet med
bestämmelsen i 8 kap. 14 § gäller, utöver vad som anges i 3 §, att konsumenten sedan tiden för rättelse gått ut skall
uppmanas att betala inom tre veckor från det att han har delgetts uppmaningen och en underrättelse om att
överföringen annars kan avbrytas. Ett meddelande om den uteblivna betalningen skall samtidigt lämnas till
socialnämnden i den kommun där konsumenten får el överförd.
Sker betalning eller är fordringen tvistig får överföringen inte avbrytas. Överföringen får inte heller avbrytas
om socialnämnden inom den tid som anges i första stycket skriftligen har meddelat den som lämnat
underrättelsen att nämnden tar på sig betalningsansvaret för skulden.
Detta är en ändring av den gällande bestämmelsen i dess första stycke.
Bestämmelsen kopplas ihop med den nya föreslagna bestämmelsen i 8 kap. 14 § som innebär ett krav
på gemensam fakturering för elnät och elhandel som ska faktureras av elhandlaren. Efter ändring med
hänvisning till den nya bestämmelsen i 8 kap. 14 § innebär det enligt 11 kap. 4 § att det endast är
elleverantören som har rätt att avbryta överföringen av el när konsumenten försummat att betala för
överföring eller leverans av el. Detta under förutsättning att som bestämmelsen anger att tiden för
rättelse har gått ut och betalning inte har erlagts.
Eftersom det är elleverantören som fakturerar och tar betalt, samt ska vidarebefordra de pengar som
konsumenten betalar för elnätstariffen, är det en logisk ordning att elleverantören också i denna del,
ensamt, ska ha rätten att avbryta överföringen av el till konsumenten när förutsättningarna för
avbrytandet är uppfyllda enligt 11 kap. 4 §.