Remissvar på Beskattning av mikroproducerad el

SVENSK ENERGI
Produktion
Inge Pierre
+46 8 677 28 05, +46 70 539 54 26
[email protected]
BREV
Datum
2013-10-08
Finansdepartementet
103 33 Stockholm
Kopia Ulf Olovsson
R e m i s s v a r på Beskattning av mikroproducerad el m.m.,
Dnr F i 2 0 1 3 / 2 3 8 1
Svensk Energi har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerat förslag.
Sammanfattning
Svensk Energi tillstyrker förslaget att ge mikroproducenter en skattereduktion
för förnybar elproduktion och att förslaget omfattar såväl fysiska som
juridiska personer.
Frågan om det är elbandelsföretagen, såsom idag, eller elnätsföretagen som ska
vara skattskyldiga för elskatt är komplicerad och en förändring bör inte beslutas
innan det står klart hur regelverket för den nordiska slutkundsmarknaden kommer att
utformas. Om det regelverket resulterar i en elhandlarcentrisk modell anser Svensk
Energi att skattskyldigheten inte bör flyttas till elnätsföretagen.
När det gäller egenförbrukning av förnybar el anser Svensk Energi att de olika
kraftslagen bör hanteras konkurrensneutralt. Förslaget att ta bort den särskilda
skattebefrielsen för egenförbrukningen av vindkraftproducerad el bör genomföras.
Svensk Energi anser att ingen förändring i utformningen av skattesystemet för frikraft
bör ske.
Skattereduktionen för mikroproducerad el
Utredningen hade i uppgift att framlägga ett förslag på ett system för
nettodebitering av el eller ett alternativt system med någon form av
skattelättnader.
Utredningen konstaterar, med hänvisning till ett förhandsavgörande från EUdomstolen (mål C-219/12 Tomas Fuchs) som meddelades i juni 2013 att
nettodebitering strider mot EU:s momsdirektiv.
Svensk Energi tillstyrker därför utredningens förslag med en skattereduktion
för mikroproducenter av förnybar el som en väg att ge finansiellt stöd till
denna form av elproduktion. Svensk Energi har för övrigt länge efterfrågat ett
S v e n s k Energi
101 53 Stockholm
Besöksadress
Olof Palmes gata 31
Tel
Fax
08-677 25 00
08-677 25 06
Org.nr
802000-7590
Säte Stockholm
kontaktaoss®
svenskenergi.se
www.svenskenergi.se
S^FNSKFNFr^Of
regelverk för mikroproducenter som förenklar för dem att fa betalt för
eventuell överskottsproduktlon. v^l noterar också att skattereduktionen
omfattar både fysiska och juridiska personer vilket vi anser vara rimligt.
Storleken på skattereduktionen kan givetvis alltid diskuteras ooh om
föreslagna nivån p å 2 g å n g e r energiskatten på el (2,5 g å n g e r l
Norrlandskommunerna^är optimal eller ej är svårt att a v g ö r a . O m
målsättningen är att hamna på ungefär samma nivå som vid en
nettodebitering förefaller den l l g g a l e t t rimligt härad.motsvarande gäller
förslaget att begränsa skattereduktionen till högst 10000 kWh Inmatad elkraft
(dock ma^ uttagen (köpt^ kvantitets. För en normal villaägare räcker detta.
Svensk Fnergi noterar dock a t t l d e t nyligen framlagda budgetförslaget nämns
siffran 20 000 kWh som en högsta gräns. För att kunna utnyttja denna
möjlighet fullt ut måste flera hundra kvadratmeter solceller Installeras varför
detta av praktiska skäl huvudsakligen är av Intresse för företag, lantbrukare
och flerbostadshus. Om höjningen av energigränsen skall ha någon påtaglig
Inverkan på Installation av solpaneler måste även effektgränsen höjas.
^dmm^trativa kostnader oen elcertifikat
klanteringen av skattereduktionen ger naturligtvis upphov till en del ny
administration hos såväl mikroproduoenten som elnätsföretaget. Oärtill
tillkommer en del anpassningar av IT system ooh ekonomisystem. Svensk
Energi vill naturligtvis framhålla vikten av att all denna tillkommande
administration ooh dess kostnader hålls nere till ett minimum så att det inte
upplevs som ett hinder för att investeraimikroproduktion ooh ger
elnätsföretagen onödiga kostnader. Föreningen tillstyrker att hanteringen sker
på årsbasis ooh ser positivt på att d e t i d e flesta tall är redan insamlad
information som ska hanteras, vilket begränsar merarbetet.
Utredningen föreslår att det elhandelsföretag kunden köper el av ska ha
mottagningsplikt för kundens överskottsproduktion om kunden inte säljer
överskottet till annan part. Oet kommer krävas nya meddelanderutiner för
elnätsföretagets meddelanden till kunden ooh kundens elhandelsföretag
avseende mottagningsplikten. Flur detta informationsutbyte mellan
elnätsföretag, kund ooh elhandelsföretag ska hanteras behöver därför
klargöras. Oet ä r v i d a r e viktigt att rimlig tid ges för implementering av de nya
meddelanderutinerna.
Oet finns redan ett eloertifikatsystem som är tänkt att ge en betydande
stimulans till förnybar e l p r o d u k t i o n . I p r a k t i k e n är dock systemet av liten
betydelse för mikroproduoenter eftersom administration ooh avgifter gör att
nyttan med systemet för denna kategori av elproducenter är starkt
begränsad. Svensk Energi skulle därför välkomna en förenklad administration
ooh lägre avgifter för mikroproduoenter så att även deras förnybara
elproduktion kan ingåieloertifikatsystemet.
2
SVENSK ENERGI
Skatteupnnörd
Inuvarandesystemliggerskattskyldigbetenförenergiskattenpåelbos
elbandelsföretagen m e n i u t r e d n i n g e n föreslås att denna skatteuppbörd
överflyttas till elnätsföretagen från d e n l j a n u a r i 2015.
S v e n s k E n e r g i a n s e r a t t u t r e d n i n g e n i n t e i t i l l r ä o k l i g omfattning beaktat det
omfattande arbete som pågår runt en nordisk slutkundsmarknad. Svensk
Energi efterlyser exempelvis en närmare analys av den ökade riskexponering
som elnätsföretagen skulle bli utsatta för om de ska sköta skatteuppbörden
via en m e l l a n b a n d i f o r m av elbandelsföretagenien eventuell kommande
elbandlaroentrisk nordisk slutkundsmarknad. Svensk Energi anser att det vore
fel att ändra på dagens system innan det står klart bur regelverket för en
nordisk slutkundsmarknad kommer att utformas. Oet vore fel att till stora
kostnader oob administrativt krångel genomföra en förändring nu som kanske
måste göras om i g e n i n o m kort.
avskaffande a^^kattefrlnet för vindkraften
Utredningen föreslår att de särskilda skatteregler för egenproduoerad
vindkraftsel oavsett effektstorlek som ger undantag från energiskatten på el
ska tas bort.
Svensk Energi anser att lika regler bör gälla för de olika kraftslagen. Oagens
regelverk ger en snedvriden konkurrens på marknaden både mellan olika
typer av vindkraftsproduoenter oob mellan vindkraft oob andra kraftslag. ^Bi
anser därför att förslaget bör genomföras.
Skatteunnnörd för frikraft
Svensk Energi anser att ingen f ö r ä n d r i n g i u t f o r m n i n g e n av skattesystemet
för frikraft bör ske. Svensk Energi välkomnar därför att undantaget för frikraft
med lägre effekt än 50 kW blir kvar.
Såvitt avser frikraft med en effekt om 50 kW eller bögre utgör förslaget dook
en ändring som riskerar att medföra att elnätsföretagen(dvsiförlängningen
d e s s a f ö r e t a g s k u n d k o l l e k t i v ^ f å r b ä r a kostnaden för energiskatten på el för
denna f r i k r a f t . ^ t t driva in denna skatt från mottagarna av frikraften t o r d e i
praktiken knappast vara möjligt mot bakgrund av burfrikraftsavtal vanligen
är utformade. Svensk Energi anser inte att detta är en rimlig ordning,
mottagarna av frikraft med en effekt om 50 kW eller bögre bör liksom tidigare
själva vara skattskyldiga för energiskatt på el för den frikraft de använder.
ivrigt
S v e n s k E n e r g i b e g ä r d e i j u n i 2012 att Einansdepartementet skulle bereda ett
förslag om införande av ett försäkranssystem vid inköp av el med nedsatt
skattesats, Bilaga. Oärefter uppkom fråga om Svensk Energis begäran skulle
banteras inom ramen för nettodebiteringsutredningen. Så skedde dook inte.
Svensk Energi hemställer därför åter att förslaget så snart som möjligt bereds
av Einansdepartementet.
3
SVENSK ENERGI
Stockholm som ovan
Svensk Energi
Verkställande Direktör
1 (6)
BREV
SVENSK ENERGI
Helena Laurell
Enhet Juridik
+46 8 677 26 51
[email protected]
Datum
2012-06-20
Finansdepartementet
103 33 STOCKHOLM
Kopia Näringsdepartementet
Ang lagen (1994:1776) om skatt på energi hemställan om införande av ett försäkranssystem
vid inköp av elektrisk kraft med nedsatt
skattesats
Hemställan
Svensk Energi hemställer att 11 kap lagen (1994:1776) om skatt på energi
("LSE") ändras så att:
a) inköp av elektrisk kraft mot försäkran enligt 11 kap 11 § LSE kan ske
även vid inköp av elektrisk kraft med nedsatt skattesats, samt att
b) skattskyldighet inträder för den som för annan verksamhet än den som
anges i 11 kap 3 § 1 och 2 säljer eller förbrukar elektrisk kraft som
förvärvats med nedsatt skattesats mot försäkran.
Sammanfattning
För elektrisk kraft som förbrukas i tillverkningsprocessen i industriell
verksamhet, vid yrkesmässig växthusodling samt i skepp som används för
sjöfart gäller nedsatt skattesats (se 11 kap 3 § 1 och 2 LSE).
För elleveranser till sådana verksamheter finns inget försäkranssystem
motsvarande det som gäller vid inköp av elektrisk kraft utan energiskatt.
Det finns för elleveranser till dessa verksamheter heller inga regler som
medför att en köpare av elektrisk kraft som lämnat felaktiga uppgifter till den
skattskyldige elleverantören om sin verksamhet kan bli skattskyldig vid ett
sådant förfarande.
Detta innebär att den skattskyldige, dvs elleverantören, har det fulla ansvaret
gentemot staten för att alla förutsättningar för elleveranser med nedsatt
skattesats är uppfyllda. Elleverantören har därmed inte bara ansvar för att
köparen bedriver verksamhet som ger rätt till nedsatt skattesats utan även
för att den levererade elen faktiskt förbrukas i sådan verksamhet.
S v e n s k Energi
101 53 Stockholm
Tel
Fax
08-677 25 00
08-677 25 06
Org.nr
802000-7590
Säte Stockholm
kontaktaoss®
svenskenergi.se
www.svenskenergi.se
SV5NSK5N5RG1
S k e d e t senare v i s a s t
felaktiga, och art rätt till nedsatt skattesats således inte förelåg, blir alltså
elleverantören fullt skattskyldig.
Oet förekommer inte sällan att en elleverantör tvingas att regressvis
återkräva skatt av köpare, trots art elleverantören gjort vad som s t å t t i
dennes makt för att säkerställa att rätt till nedsatt skattesats föreligger
genom att avtalsvägen inhämta en försäkran från köparen. Art på detta sätt
regressvis återkräva skatt är inte bara förenat med ekonomisk risk utan
medför även kostnader och en inte obetydlig arbetsinsats för elleverantören.
5tt återkrävande av skatt från en kund kan även medföra en Icke försumbar
försämring av relationen kund leverantör.
Att ovanstående verkligen är ett reellt problem för elleverantörerna har
k o m m i t i d a g e n genom flera revisioner som Skatteverket genomfört.
Oet är enligt Svensk 5nergi inte rimligt att placera risken för att den inköpta
elen inte a n v ä n d s i v e r k s a m h e t som medför rätt till skattenedsättning på
elleverantören. Hur den elektriska kraften faktiskt används saknar
elleverantörenipraktiken möjlighet att utöva kontroll över.
Oet hör därför införas ett försäkranssystem vid köp av elektrisk kraft med
nedsatt skattesats enligt 11 k a p 5 ^ 1 o c h 2 L S 5 .
8akgr^nd
Gällande rätt anoående inköp av elektrisk kraft utan eneroiskatt
5nligt 11 kap l l ^ t . S 5 får annan än den som är skattskyldig köpa elektrisk
kraft utan energiskatt mot att han lämnar en försäkran till leverantören att
den elektriska kraften ska användas för ett sådant ändamål som a v s e s i l l
kap9^1^5LS5.
Skattebefrielsen uppnås genom att den som är skattskyldig för energiskatt på
elektrisk kraft får göra avdrag för skatt på elektrisk kraft som används för de
ändamål som a n g e s i l l k a p 9 ^ 1 - 5 L S 5 .
Av 11 k a p 5 ^ 5 f ö l j e r att skattskyldighet inträder för den som för annat
ändamål än som a v s e s i 9 ^ 1 ^ 5 säljer eller förbrukar elektrisk kraft som
förvärvats utan skatt mot försäkran enligt 1 1 ^ . Sådan skattskyldighet
inträder enligt 11 k a p 7 ^ 2 L S 5 när elektrisk kraft levereras till en köpare
eller t a s i a n s p r å k för annat ändamål än försäljning.
Med anledning av detta har Skatteverket tagit fram en försäkransblankett
(RSV 5203) som den som är skattebefriad ska f y l l a i o c h överlämna till
elleverantören.
Oen som lämnat en försäkran, men som säljer eller förbrukar elen för annat
ändamål än som a n g e s i l l k a p . 9 ^ 1 ^ 5 L S 5 , blir alltså själv skattskyldig för
detta förfarande. Oäremot kan inga krav riktas mot e l l e v e r a n t ö r e n i e n sådan
situation.
Oetta är enligt Svensk energi en rimlig ordning då det är köparen som har
2(6)
SV5NSK5N5RGf
kontroll över hur den Inköpta elektriska kraften används.
Gällande rätt anoående inköp av elektrisk kraft med nedsatt skattesats
5 n l i g t l f k a p 3 ^ f o c h 2 f . S 5 gäller nedsatt skattesats för elektrisk kraft som
förbrukasitillverkningsprocesseniindustriell verksamhet eller vid
yrkesmässig v ä x t h u s o r
används för s j ö f a r t ( u n d e r vissa förutsättningar).
När det gäller elleveranser till dessa verksamheter finns inget
försäkranssystem motsvarande det som gäller vid inköp av elektrisk kraft
utan energiskatt (för d e l f f k a p 9 ^ ^ - 5 t . S 5 angivna ändamålen).
Oet tinns alltså inga regier om att köparen kan lämna en försäkran om sin
användning till elleverantören, m t e heller finns det några regler som medför
att en köpare som lämnat felaktiga uppgifter till den skattskyldige om sin
verksamhet kan hli skattskyldig vid ett sådant förfarande.
Oetta innehär att den skattskyldige, dvs elleverantören, har det fulla ansvaret
gentemot staten för att alla förutsättningar för elleveranser med nedsatt
skattesats är uppfyllda, elleverantören har därmed inte hara ansvar för att
köparen hedriver verksamhet som ger rätt till nedsatt skattesats utan även
för att den levererade elen faktiskt f ö r h r u k a t s i s å d a n verksamhet.
r praktiken försöker de skattskyldiga ofta, när så är möjligt, att hantera risken
genom att ingå avtal med köparna om att dessa blir skyldiga att ersätta vad
den skattskyldige kan krävas av staten på grund av felaktiga uppgifter från^
köparna. Värdet av sådana åtaganden varierar dock och heror inte minst på
köparnas ekonomiska ställning. Att på detta sätt regressvis återkräva skatt är
inte hara förenat med ekonomisk risk utan medför även kostnader och en inte
obetydlig arbetsinsats för elleverantören. 5tt återkrävande av skatt från en
kund kan även medföra en icke försumharförsämring av relationen kund
leverantör.
Att ovanstående verkligen är ett reellt prohiem för elleverantörerna har
k o m m i t i d a g e n genom flera revisioner som Skatteverket genomfört.
Oet hör även noteras att de ovan nämnda avtalen bygger på frivillighet.
Skulle en köpare inte acceptera ersättningsansvar hamnar en viss kategori
elleverantörer,nämligenanvisningsleverantörer,ien helt orimlig situation.
Anvisningsleverantörer har enligt eliagen en leveransplikt och är därmed
skyldig att leverera el även till köpare som vägrat att acceptera
ersättningsansvar för skatt som följer av köparens felaktiga uppgifter.
Anvisningsleverantörerna kan alltså inte ens skydda sig mot risken genom att
helt avstå från att Ingå elleveransavtal.
förslag
Oet är enligt Svensk energi inte rimligt att placera risken för att den inköpta
elektriska kraften inte används på sätt som medför rätt till skattenedsättning
3(6)
^
på elleverantören. Hur den elektriska kraften faktiskt används saknar
e l l e v e r a n t ö r e n l p r a k t i k e n m ö j l i g n e t att utöva kontroll över.
Oet bör därför införas ett försäkranssystem även vid köp av elektrisk kraft
med nedsatt skattesats enligt f l k a p 3 ^ f o c h 2 t . S 5 .
Oetta kan genomföras på födande sätt.
Inköp mot försäkran
5n möjlighet till inköp mot försäkran införs som ett nytt andra t y c k e i l l kap
1 1 ^ L S 5 ocb utformas förslagsvis på följande sätt:
ttkaott^novarandelvdelse
11 kap 11 § föreslagen lydelse
Annanändensomärskattskvldlgfårköna
elektrisk kraft utan energiskatt mot att han
lämnar en försäkran till leverantören att den
elektriska kraften skall användas för ett sådant
ändamål som a v s e s i 9 ^ t ^ 5 .
Annan än den som är skattskyldig får köpa
elektrisk kraft utan energiskatt mot att han
lämnar en försäkran till leverantören att den
elektriska kraften skall användas för ett sådant
ändamål som avses i 9 § 1-5.
Annan än den som är skattskyldig får köpa
elektrisk kraft till den skattesats
som anges i 3 § första stycket 1-2
mot att han lämnar en försäkran
till leverantören att den elektriska
kraften skall förbrukas i sådan verksamhet
som avses i 3 § första stycket 1-2.
Det kan vidare förekomma att köpare använder en viss del av den inköpta
elektriska kraften i sådan verksamhet som skall beskattas med en lägre
skattesats. En köpare bör därför kunna försäkra att t ex 90 procent av
elanvändningen avser sådan verksamhet. I det fallet skall 90 procent av den
inköpta elektriska kraften tas upp till beskattning med den lägre skattesatsen
och resterande 10 procent till den högre skattesatsen.
Skatteverket bör tillhandahålla en försäkransblankett motsvarande den som
finns avseende inköp av elektrisk kraft utan energiskatt.
Vem som är skattskyldiq
Skattskyldighet för mellanskillnaden (mellan full skattesats och den nedsatta
skattesatsen) bör inträda för den som för annan verksamhet än den som
anges i 11 kap 3 § 1 och 2 säljer eller förbrukar elektrisk kraft som förvärvats
med nedsatt skattesats mot försäkran enligt 11 § andra stycket. Det bör alltså
vara den som lämnat en försäkran som Skatteverket har att ta ut skatt av om
förbrukningen inte stämmer med vad som angetts i försäkran.
Bestämmelsen kan lämpligen införas som en ny punkt 5 i 11 kap 5 § första
stycket och utformas på följande sätt:
11 kap 5 6, nuvarande lydelse
5 § Skyldig att betala energiskatt
(skattskyldig) är den som i Sverige
1. yrkesmässigt framställer skattepliktig
11 kap 5 S, föreslagen lydelse
5 § Skyldig att betala energiskatt
(skattskyldig) är den som i Sverige
1. yrkesmässigt framställer skattepliktig
5(6)
5V5N2K5N5RGI
elektrisk kraft (producent),
2. yrkesmässigt levererar av honom framställd
skattepliktig elektrisk kraft eller av annan
framställd elektrisk kraft (leverantör),
3. för annat ändamål än som a v s e s i 9 ^ t - 5
säljer eller förbrukar elektrisk kraft, som
förvärvats utan skatt mot försäkran enligt t t
4. för annat ändamål än det som var föremål
för skattefribeten, säljer eller förbrukar
elektrisk kraft för vilken avdrag för skatt bar
gjorts e n l i g t 9 ^ 7 .
Oen som godkänts att d e l t a i e t t program för
energieffektivisering e n l i g t ^ ^ l a g e n
( 2 0 0 4 : t t 9 8 ) om program för
energieffektivisering och som förbrukat
elektrisk kraft för vilken avdrag för skatt har
gjorts e n l i g t 9 ^ ^ - 7 e l l e r skatten återbetalats
enligt t 3 ^ ä r skyldig att betala energiskatt om
tillsynsmyndigheten beslutaratt,
t . å t a g a n d e n a e n l i g t t 4 e l l e r t 5 ^ l a g e n om
program för energieffektivisering Inte är
uppfyllda,eller
2. återkalla godkännanden enligt t 2 , t 7 eller
t e l a g e n om program för
energieffektivisering.
Oen för vars räkning elektrisk kraft förs in till
Sverige oob den som utan att betala ersättning
tar emot skattepliktig elektrisk kraft anses ba
framställt den elektriska kraften.
^edtillsynsmyndighetiandrastycket,7b^
första stycket och t t c ^ f ö r s t a stycket menas
den myndighet som a v s e s i t ^ ^ l a g e n om
program för energieffektivisering. tag
(2004:tt9B).
elektrisk kraft (producent),
2. yrkesmässigt levererar av honom framställd
skattepliktig elektrisk kraft eller av annan
framställd elektrisk kraft (leverantör),
3. för annat ändamål än som avses i 9 § 1-5
säljer eller förbrukar elektrisk kraft, som
förvärvats utan skatt mot försäkran enligt 11 §
första stycket,
4. för annat ändamål än det som var föremål
för skattefriheten, säljer eller förbrukar
elektrisk kraft för vilken avdrag för skatt har
gjorts enligt 9 § 7,
5. /' annan verksamhet än som avses i 3 § 1-2
förbrukar elektrisk kraft, som förvärvats med
nedsatt skattesats mot försäkran enligt 11 §
andra stycket.
Den som godkänts att delta i ett program för
energieffektivisering enligt 3 § lagen
(2004:1196) om program för
energieffektivisering och som förbrukat
elektrisk kraft för vilken avdrag för skatt har
gjorts enligt 9 § 6-7 eller skatten återbetalats
enligt 13 § är skyldig att betala energiskatt om
tillsynsmyndigheten beslutar att,
1. åtagandena enligt 14 eller 15 § lagen om
program för energieffektivisering inte är
uppfyllda, eller
2. återkalla godkännanden enligt 12, 17 eller
18 § lagen om program för
energieffektivisering.
Den f ö r v a r s räkning elektrisk kraft förs in till
Sverige och den som utan att betala ersättning
tar emot skattepliktig elektrisk kraft anses ha
framställt den elektriska kraften.
Med tillsynsmyndighet i andra stycket, 7 b §
första stycket och 11 c § första stycket menas
den myndighet som avses i 19 § lagen o m
program för energieffektivisering. Lag
(2004:1197).
Förslaget till tillägg till 11 § föranleder även en mindre följdjustering i 5 § 3 på
sätt som anges ovan.
Skatts kyldiahetens inträde m m
Förslaget ovan föranleder följande tillägg i 11 kap 7 § LSE:
11 kap 7 5 nuvarande lydelse
7 § Skyldigheten att betala energiskatt
inträder
1. för den som är skattskyldig enligt 5 § första
stycket 1 eller 2, när elektrisk kraft
a) levereras till en förbrukare som inte är
skattskyldig enligt 5 § första stycket 1 eller 2,
eller
b) tas i anspråk för annat ändamål än
försäljning, och
11 kap 7 S, föreslagen lydelse
7 § Skyldigheten att betala energiskatt
inträder
1 . för den som är skattskyldig enligt 5 § första
stycket 1 eller 2, när elektrisk kraft
a) levereras till en förbrukare som inte är
skattskyldig enligt 5 § första stycket 1 eller 2,
eller
b) tas i anspråk för annat ändamål än
försäljning,
6(6)
SVENSK ENERGI
2. för den som är skattskyldig enligt 5 § första
stycket 3, när elektrisk kraft levereras till en
köpare eller tas i anspråk för annat ändamål
än försäljning. Lag (2002:422).
2. för den som är skattskyldig enligt 5 § första
stycket 3, när elektrisk kraft levereras till en
köpare eller tas i anspråk för annat ändamål
än försäljning, och
3. för den som är skattskyldig enligt 5 § första
stycket 5, när elektrisk kraft levereras till en
köpare eller tas i anspråk för annat ändamål
än försäljning.
Skattskyldighet inträder enligt första stycket 3
med ett belopp som motsvarar
mellanskillnaden mellan den skattesats som
anges i 3 § första stycket 4 och den skattesats
som anges i 3 § första stycket 1 eller 2.
Lag (2002:422).
Svensk Energi hemställer att Finansdepartementet snarast bereder
ovanstående förslag.
Stockholm som ovan
f
^ C ^ 6 ^ 0 & ' C 6
Kjell Jansson
Verkställande direktör
Helena Laurell
Jurist