APL-RUTINER
LULEÅ KOMMUN
Luleå Gymnasieskola
Dok: 4
Bilaga 1
Aktivitetplan: Utveckling av programråd
VAD
NÄR
1. Upprätta en företagsbank
2. Kontakta branschorganisationerna i
Luleå kommun och försök att få
minst en av deras representanter till
ert programråd. (Deras samarbete
med skolan är viktigt-kan vara
behjälpligt vid anskaffning av APLplatserna.
3. Välj ett antal kandidater från små och
stora företag samt skolan och
branschorganisationen som enligt er
kan vara lämpliga
programrådsrepresentanter.
Lämpliga programrådsrepresentanter:
 Skolan- rektor, ansvarig/a APL-lärare,
elev/er
 Näringslivet-personalansvariga,
arbetsledare, chefer
 Branschorganisation – en eller flera
fackliga representanter
4. Bestämma om de rutiner som ska
gälla arbete med ”Programråd”.
Rutinerna ska kännetecknas av:
- Tydlig struktur
-
Ordentliga uppföljningar av
föregående protokoll, förslag och
beslut.
VEM
HUR
Gå igenom alla befintliga och
potentiella APL-platserna och
skriv ner dem i en tabell.
Ta reda på vem är kontaktperson
för respektive företag, skriv
namn, telefon, befattning och
mailadress.
Skriv övrig information som är
relevant.
Använd er av befintligt nätverk
eller sök branschernas
ombudsmän med hjälp av
internet.
Använd er upprättad
”Företagsbank” med
kontaktuppgifter, välj tid och
personer som ska ansvara för
kontakter.
Ring till de, boka tid och kom väl
förbered. Vi detta möte ska ni
kunna föra en meningsfull
dialog om framtida kompetenta
personal i branschen.
Rektor ska underrättas och ge
sitt samtycke.
Programmet tillsammans med
de valda/befintliga
representanter diskuterar tid och
frekvensen av
programrådsträffar. Detta ska
fastsällas och tas med i lärarnas
planering.
Inför varje möte ska en relevant
dagordning finnas
Mötena ska protokollföras
Informationen från
LULEÅ KOMMUN
Luleå Gymnasieskola
APL-RUTINER
Dok: 4
Bilaga 1
5. Lokal till programrådsträffar
6. Övriga diskussionsfrågor vid
programrådsträffar
programrådsträffar ska spridas
vidare till övriga berörda på
skolan och på företagen (i syfte
att säkerställa initierade
suppleanter).
Diskutera lokalen med rektor,
APL-lärarna och
näringslivsrepresentanter. Helst
ska programrådsträffar ske både
på skolan och på företagen
(variera).
Utgå från programmets behov
och skriv ner de prioriterande
områden som kan diskuteras vid
träffen.
De vanligaste punkterna kan
vara:
- Hjälpa programmet
att ordna APL-platser
- Hjälpa programmet
med planering och
organisering av APL
- Medverka vid
utformningen av
gymnasiearbeten
- Samverka om
utbildningens
långsiktiga utveckling
- Samråda om vilka
kurser som ska
erbjudas som
programfördjupning
- Medverka i det
systematiska
kvalitetsarbetet
genom att ta fram
utvärderande
(nyckeltal) principer
rörande APL
2(3)
LULEÅ KOMMUN
Luleå Gymnasieskola
APL-RUTINER
Dok: 4
Bilaga 1
3(3)