Hälsoundersökning av samhällsplacerade barn och ungdomar

2014-02-27
1 (2)
Hälsoundersökning av samhällsplacerade barn 0-20 år
Syftet med hälsoundersökningen är att identifiera aktuella och tidigare försummade hälso- och
sjukvårdsbehov för att möjliggöra åtgärder och fortsatt medicinsk uppföljning av barnet.
Rekommendationen kan också användas vid läkarundersökning vid omhändertagande enligt
LVU.
Någon särskild blankett finns inte, utlåtande får skrivas som fritext.
Barn och unga, som placeras i familjehem och på institutioner för barn och ungdomar (HVB),
har ofta förbisedda hälso- och sjukvårdsbehov.
Påträngande sociala behov och akuta problem har kanske under lång tid tagit all
uppmärksamhet i anspråk. Svårigheterna har inte sällan komplicerats av tidigare separationer
och byten av bostadsort.
Barn som finns i samhällsvård har ofta:
 Hög nivå psykisk ohälsa
 Låg vaccinationstäckning
 Stort bortfall i hälsokontroller (syn, hörsel m.m.) både på BVC och inom elevhälsan.
 Tandvårdsrädsla och tandbehandlingsproblem – brister i uppföljning av tandhälsa
 Förbisedda eller obehandlade kroniska tillstånd exempelvis: astma, allergi, syn- och
hörselproblem.
 Tonåringar: alkohol, droger, rökning.
Vid placering i familjehem eller HVB-hem gör socialtjänsten i placeringskommunen en
begäran om hälsoundersökning av barnet.
Följande checklista kan användas för hälsoundersökningen:






Barnet/den unge är informerad om syftet med undersökningen.
Vilka är närvarande vid undersökningen?
Plats, tidpunkt och tidsåtgång.
Aktuella barnhälsovårdsjournaler, elevhälsovårdsjournaler eller sjukvårdsjournaler.
Frågeställning.
Anamnes: Ange i tillämpliga delar hereditet, förhållanden under graviditet,
förlossning. Tidigare sjukdomar, vaccinationer, medicinering, kontakt med barn- och
ungdomspsykiatri, sociala förhållanden. Kontakter med tandhälsovård.
2014-02-27




2 (2)
Undersökningen skall innefatta relevanta delar i barnets fysiska och psykiska hälsa,
tillväxt, utveckling och eventuella funktionshinder. Viktigt är att dokumentera
eventuella tecken till fysisk eller psykisk misshandel, vanvård eller självdestruktivt
beteende.
o Allmäntillstånd,
o längd/vikt,
o psykiskt status,
o somatiskt status
o lab.
Sammanfattning.
Bedömning
Hälsoundersökningen ska mynna ut i en medicinsk bedömning av barnets behov. Där
ingår åtgärd och förslag till uppföljning på vårdcentralen eller specialistmottagning
inklusive eventuella undersökningar och remisser (barn- och ungdomspsykiatri, barnoch ungdomsmedicin, tandvård, röntgenundersökningar, uppföljning på vårdcentral
mm).
Avgiften för hälsoundersökningen är enligt timtaxa, den gäller både för själva besöket och vid
intygsskrivandet.
Referens:
 Placerade barns skolgång och hälsa - ett gemensamt ansvar. Socialstyrelsen. ISBN
978-91-7555-007-7
 Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga.
(http://epi.vgregion.se/sv/Vastbus/Dokument/)
 Familjehemsplacerade barns hälsa, 6-16 år. Stefan Kling, Malmö.