Hälsoundersökning av barn och ungdomar nyinflyttade i Sverige 0

advertisement
Smittskyddsläkaren
2015-06-15
Riktlinjer för:
Hälsoundersökning av barn och ungdomar nyinflyttade i
Sverige 0 till och med 17 års ålder
Bakgrund
Barn och ungdomar som kommer till Sverige, för att stanna permanent, eller för en
längre tid, skall erbjudas en hälsoundersökning, så snart som möjligt efter ankomst. Detta är
reglerat enligt lag (SFS: 2008:344). Barn som immigrerar till Sverige omfattas av samma
rättigheter som svenska barn och följer barnhälsovårdens/elevhälsans/folktandvårdens
basprogram.
Detta PM gäller barn som är:
Asylsökande
Kvotflyktingar
Anhörigbarn till flyktingar som haft uppehållstillstånd mindre än 6 år.
Tillståndslösa
Adoptivbarn
Andra immigrerande barn (t ex på grund av arbetskraftsinvandring, kärleksinvandring) från:





Östeuropa (Ryssland, Ukraina, Moldavien och Vitryssland, Armenien, Azerbajdzjan,
Georgien)
Asien
Afrika
Sydamerika
Andra geografiska områden när man bedömer att behov föreligger
Syfte med hälsoundersökningen
•Att bedöma eventuell ohälsa och eventuellt vårdbehov och hänvisa till rätt vårdinstans
• Att upptäcka och hindra spridning av smittsam sjukdom
• Att informera om svensk hälsovård/sjukvård/tandvård
Hälsoundersökningen är frivillig och kostnadsfri.
Erbjudande om hälsoundersökning
Information om rätten till hälsoundersökning ska ges av handläggare på Migrationsverket,
Arbetsförmedlingen, kommunen, Socialtjänsten eller annan myndighet som kommer i kontakt
med barnet/ungdomen eller dess föräldrar under första månaderna i Sverige.
Erbjudande om hälsoundersökning ska skickas skriftligt till familjer som nyligen anlänt till
Uppsala län. Man skickar minst en påminnelse.
Smittskyddsläkaren
2015-06-15
Genomförande
Hälsoundersökningen genomförs på:
Cosmosmottagningen i Uppsala (asylsökande, kvotflyktingar, anhöriga till asylsökande som
fått uppehållstillstånd, andra immigrerade barn, tillståndslösa)
Barnspecialistmottagningarna i Enköping, Knivsta, Uppsala, Tierp och Östhammar
(adoptivbarn)
Hälsosamtalet ska genomföras med tolk när det finns behov av det.
Sjuksköterskebesök

Samtal om hälsotillstånd, kost, anknytning, psykosociala förhållanden

Genomgång av vaccinationsuppgifter samt efterfråga skriftlig dokumentation och
helst översatt till svenska.

Efterfråga eventuella papper avseende behandling, sjukhusvård etc.

Informera om rätten till hälsovård/sjukvård/tandvård.

Provtagning
Provtagning
Alla barn till och med 17 års ålder

Hepatit B (HBsAg och anti-HBs)

Hiv (combotest)

Hepatit C (anti-HCV)

Hb
Provtagning för vissa barn

PKU på alla barn till och med 7 års ålder

Faecesmikroskopi (cystor och maskägg med PCR) x 1 för alla barn till och med 5 års
ålder.

Barnet från länder med hög incidens av tuberkulos (25 fall av tbc/ 100 000 invånare eller
mer) remitteras till lungkliniken för tbc screening
För information om vilka länder som är aktuella:
http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/smittskyddsjukdomar/vaccinationer/Risklander_TB_enligt_WHO_rapport_2014.pdf
PPD (alla barn under 5 år) eller Quantiferontest (tuberkulos) görs på lungkliniken eller
inom primärvård/barnhälsovård (se nedan)
Provtagning efter individuell bedömning

Blodstatus (LPK, diff)

S-ALAT

P-glukos

Smittskyddsläkaren




2015-06-15
PKU för barn 8 till och med 17 års ålder
U-odling
Faecesodling x 1
Odling för bärarskap av MRSA. Utförs om barnet har sår, eksem eller har anamnes på
sjukhusvård/institutionsvård utanför Sverige senaste 6 månaderna
Genomförande av provtagning
Barnet remitteras till lungmottagningen på Akademiska sjukhuset för tuberkulosscreening.
PPD ska ske ca 8 veckor (2 mån) efter ankomsten till Sverige, om barnet i övrigt är friskt.
I Enköping, Tierp och Östhammar, utförs PPD i första hand av distriktssköterskan.
Läkarbesök
Skall göras på:

Alla barn 0 till och med 12 år efter ca en månad då provsvar hunnit komma, tidigare
vid behov.

Ensamkommande asylsökande barn till och med 17 års ålder.

Övriga barn vid behov efter bedömning av sjuksköterska på Cosmos eller
Barnspecialistmottagning.
I besöket ska ingå:

Anamnes

Fullständigt somatiskt status

Vaccinationsschema (se bilaga) för ofullständigt vaccinerade barn 0 till och med 5 år
görs av undersökande läkare på Cosmos eller Barnspecialistmottagning. För skolbarn
görs vaccinationsschema av skolläkare.
Vid undersökningen tas ställning till:

Fortsatt utredning?

Åtgärd enligt smittskyddslagen?
Dessa riktlinjer har utarbetats av:
Mats Ericsson, Helena Palmgren
Steven Lucas
Elisabet Lindgren, Louise Diös
Eleonor Arén
Helene Wallstedt
Pierre Houdet
Smittskyddsenheten, Landstinget i Uppsala län
Barnhälsovården, Landstinget i Uppsala län
Elevhälsan, Uppsala kommun
Cosmos Asyl och Integrationshälsa, Landstinget i
Uppsala län
Lungkliniken , Landstinget i Uppsala län
Landstingets ledningskontor, Uppsala län
Download