PADI - Grundutbildning Dykning är fantastiskt. Du får chansen att

advertisement
PADI-Grundutbildning
Dykningärfantastiskt.Dufårchansenattsvävaviktlösochupplevaenheltnyvärld.
Mångamänniskorkantadelavdennamöjlighet,kravenärattduharengodhälsaochär
simkunnigvilketkontrollerasinnankursstart
Kursensupplägg:
Utbildningenärindeladitredelmoment,teori,poolochhav.Generelltbörjarvimed
teoriochpoolförattsedanavslutaihavet.Utbildningenbedrivsiettlugnttempooch
vårtmålärattallaskallklarasinutbildning.
Teori:
Utbildningenskerpåsvenskamedsvenskkurslitteraturochmedia.Ifallnågotannat
önskas,kontaktaoss.Teorinäruppdelatifemmodulerdärdetfinnsen
utbildningskontrolleftervarjesådan.Teorinavslutasmedettprovocheftergodkänt
resultatärteorinfärdig.
Pool:
Underdethärdelmomentetbörjarvipraktiseravårateoretiskakunskaperochblir
bekantmeddykutrustningen.Vifårförförstagångenandasundervattnetochuppleva
tyngdlösheten.Redanfrånförstapooldyketkommerviatttränaavvägningvilketärden
delsomtarlängsttidattbehärskaochdessutomenavdeviktigastefärdigheternaatt
kunna.Utöverdettakommerviatttränaolikamomentsomvibehöverföratthakuloch
njutaavvårundervattensvistelse.Vissaövningarkommeratttorrtränasvilketinnebär
attövningarnaförstgörspålandochsedanundervattendettaförattviskaförenkla
inlärningenochbehärskaövningarna.
Hav:
Underdesistamomentenkommerviattappliceradevilärtossunderteorinochi
pooleniverkligaförhållanden.Vikommerläggastortfokuspåavvägning,positionoch
balanssamtförmåganattdykaochlösaproblemmedenparkamratochvårgrupp.Här
fårelevenchansenattvisaförsigsjälvochförinstruktörenattmankantillämpadevi
lärtossunderkursen.
Kursenslängd:
Utbildningenslängdvarierarberoendepåuppläggetavkursen.Enintensivutbildning
tarca5dagar,varavtvådagarskerihavsmiljö.Kontaktadininstruktörförattfåredapå
kursuppläggetpådinkurs.
Utrustningochövriginformation
Detdubehöverhameddigärbadkläderochhanddukocheventuelltnågotattätaoch
dricka.Vistårföralldykutrustningdubehöverunderkursen.Virekommenderardock
attmaninförskaffardenpersonligautrustningen,mask,fenaochsnorkel.Pratameddin
instruktörsåhittarvidenutrustningsompassardigbäst.
Certifiering
EfteravklaradkurscertifierasdutillOpenwaterdiverochärcertifieradattdykameden
parkarmattillmax18meter.Dittutbildningsbevisärettcertifikatochettdiplom
utfärdatavPADI.
Pris:4495kr
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards