PADI - Grundutbildning Dykning är fantastiskt. Du får chansen att

PADI-Grundutbildning
Dykningärfantastiskt.Dufårchansenattsvävaviktlösochupplevaenheltnyvärld.
Mångamänniskorkantadelavdennamöjlighet,kravenärattduharengodhälsaochär
simkunnigvilketkontrollerasinnankursstart
Kursensupplägg:
Utbildningenärindeladitredelmoment,teori,poolochhav.Generelltbörjarvimed
teoriochpoolförattsedanavslutaihavet.Utbildningenbedrivsiettlugnttempooch
vårtmålärattallaskallklarasinutbildning.
Teori:
Utbildningenskerpåsvenskamedsvenskkurslitteraturochmedia.Ifallnågotannat
önskas,kontaktaoss.Teorinäruppdelatifemmodulerdärdetfinnsen
utbildningskontrolleftervarjesådan.Teorinavslutasmedettprovocheftergodkänt
resultatärteorinfärdig.
Pool:
Underdethärdelmomentetbörjarvipraktiseravårateoretiskakunskaperochblir
bekantmeddykutrustningen.Vifårförförstagångenandasundervattnetochuppleva
tyngdlösheten.Redanfrånförstapooldyketkommerviatttränaavvägningvilketärden
delsomtarlängsttidattbehärskaochdessutomenavdeviktigastefärdigheternaatt
kunna.Utöverdettakommerviatttränaolikamomentsomvibehöverföratthakuloch
njutaavvårundervattensvistelse.Vissaövningarkommeratttorrtränasvilketinnebär
attövningarnaförstgörspålandochsedanundervattendettaförattviskaförenkla
inlärningenochbehärskaövningarna.
Hav:
Underdesistamomentenkommerviattappliceradevilärtossunderteorinochi
pooleniverkligaförhållanden.Vikommerläggastortfokuspåavvägning,positionoch
balanssamtförmåganattdykaochlösaproblemmedenparkamratochvårgrupp.Här
fårelevenchansenattvisaförsigsjälvochförinstruktörenattmankantillämpadevi
lärtossunderkursen.
Kursenslängd:
Utbildningenslängdvarierarberoendepåuppläggetavkursen.Enintensivutbildning
tarca5dagar,varavtvådagarskerihavsmiljö.Kontaktadininstruktörförattfåredapå
kursuppläggetpådinkurs.
Utrustningochövriginformation
Detdubehöverhameddigärbadkläderochhanddukocheventuelltnågotattätaoch
dricka.Vistårföralldykutrustningdubehöverunderkursen.Virekommenderardock
attmaninförskaffardenpersonligautrustningen,mask,fenaochsnorkel.Pratameddin
instruktörsåhittarvidenutrustningsompassardigbäst.
Certifiering
EfteravklaradkurscertifierasdutillOpenwaterdiverochärcertifieradattdykameden
parkarmattillmax18meter.Dittutbildningsbevisärettcertifikatochettdiplom
utfärdatavPADI.
Pris:4495kr