Losligheter_for_organiska_amnen

Lösligheter för organiska ämnen
Teori: Hur hänger löslighet och molekylers struktur ihop? Testa löslighet i vatten på vanliga
organiska lösningsmedel och dra slutsatser.
Material: organiska ämnen se nedan, vatten 20 provrör.
Utförande: Tillsätt 2 cm3 avjoniserat vatten i provrören och tillsätt droppvis de olika ämnena.
Klassa in lösligheten i löslig, något blandbar och olöslig
Ämnen som är lösliga testas på pH. Registrera andra egenskaper tex. lukt, flyktighet
Namn
Formel
löslighet
pH/lukt mm
Struktur
Aceton =
propanon
Ättiksyra
= etansyra
Natriumacetat
Etanol
Pentanol =
Amylalkohol
Pentyletanoat
Amylacetat
Dietyleter
Etylacetat
Propanol
Cyklohexan
Toluen
Fenol
Glukos
Risker vid experimentet:. Organiska ämnen är brännbara och luktar. Arbeta i dragskåp.
Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning.
En riskbedömning ges av undervisande lärare.
Riskbedömningsunderlag:
Aceton R 11, 36, 66, 67 och S (2), 9, 16, 26.
Ättiksyra R 10, 35 och S (1/2) 23 26 45
Natriumacetat Ej märkespliktig
Etanol R 11 och S (2) 7, 16.
Pentanol R 20 och S (2), 4
Glukos ej märkespliktig
Di etyleter R 22, 66, 67 och S (2), 9, 16, 29, 33.
Etylacetat R 11, 36, 66, 67 och S (2), 16, 26, 33.
Propanol R 11,41, 67 och S (2), 7, 16, 24, 26, 39.
Cyklohexan R 11, 38, 65, 67, 50, 53 och S (2), 9, 16, 25, 33, 60, 61, 62.
Toluen R 11, 38, 48/20, 63, 65, 67 och S (2), 36/37, 62, 46
Fenol R 23/24/25, 34, 48/20/21, 68 och S (1/2), 24/25, 26, 28, 36/37/39, 45
Namn
Formel
löslighet
pH/lukt mm
Aceton =
propanon
Ättiksyra
= etansyra
Natriumacetat
CH3COCH3
ja
CH3COOH/HAc
ja
Sticker i näsan, enda lösliga
keton pga enolform
Sur, pH 1
CH3COONa7NaAc
ja
Svagt basisk
Etanol
CH3CH2OH
ja
Luktar sprit
Pentanol =
Amylalkohol
C4H9CH2OH
Svag lukt
Pentyletanoat
Amylacetat
Dietyleter
C5H11OCOCH3
nej, ev
någon
droppe
nej
Luktar starkt
Etylacetat
C2H5OCO CH3
Propanol
C3H7OH
Cyklohexan
C6H12
nej, ev
någon
droppe
Nej , ev
någon
droppe
lite, 2-3
droppar
nej
Toluen
C6H5CH3
nej
Aromat
Fenol
C6H5OH
Ja
surt
Glukos
C6H12O6
ja
Ingen lukt
C2H5OC2H5
Struktur
Luktar frukt
Luktar klister
Svag spritlukt
Alkan
CH3
OH
CH2OH
H
HO
HO
H
H
OH
O
OH
H
Risker vid experimentet” gäller endast de kemikalier som nämnts, under förutsättning att
beskrivna koncentrationer, mängder och metod används.
Som lärare förväntas du göra en fullständig riskbedömning för dig själv och din elevgrupp.