NÄMNDEN FÖR KULTUR- OCH MEDBORGARVERKSAMHET
Rådhustorget 5, 10900 HANGÖ
VERKSAMHETSUNDERSTÖD
Dnr ankomstdatum
Ansökan
Bidrag för 2017 söks
€
Sökande
Hangö
hemmahörande
personmedlemmar
Funktionärer
Förening (föreningens officiella namn)
Näradress och postanstalt
Telefon
E-postadress
Hemsida
Bankkontonummer (IBAN)
Hemort
Registreringsdatum
Centralorganisation
Män som bor i Hangö
Kvinnor som bor i Hangö
Pojkar under 18 år som bor i Hangö
Flickor under 18 år som bor i Hangö
Övriga personmedlemmar
Personmedlemmar totalt
Ordförande
Telefonnummer
Näradress och postanstalt
E-postadress
Ordförande
Telefonnummer
Näradress och postanstalt
E-postadress
Kassör
Telefonnummer
Näradress och postanstalt
E-postadress
1. Resultaträkning, balansräkning och bokslutets underteckningssida för
föregående verksamhetsår
2. Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
3. Revisionsberättelse fö föregående verksamhetsår
4. Presentation av föreningens verksamhet; verksamhetens form och avsikt
5. Verksamhetsplan för den period för vilken understöd söks
6. Budget för den period vilken understöd söks
7. Intyg över antalet personer som erlagt föreningens medlemsavgift under
verksamhetsåret
8. Föreningens stadgar (i fråga om ny sökande; senare skall ändringar meddelas)
ilmoittaa muutoksista)
Underskrifter
Tid och plats. Underskrifter och namnförtydliganden.