Ifylls av myndigheten
Dnr
UTTAG AV DEPOSITION SOM GJORTS TILL REGIONFÖRVALTNINGSVERKET
1. Den som uttar depositionen
Namn
Adress
Postnummer
Postanstalt
FO-nummer
Telefon
Kontonummer (IBAN-nummer)
Fax
Bankens namn (BIC-kod)
2. Kontaktperson
Kontaktperson
Adress
Postnummer
Postanstalt
Telefon tjänstetid
Telefon hem
Fax
E-post
3. Uppgifter om depositionen
Deponent
När har deponeringen gjorts?
Deponerat penningbelopp
Tilläggsuppgifter (förrättningsnummer, fastighet, vilket bolags aktier det gäller e.d.)
3. Underskrifter
Ort och datum
Underskrift
Namnförtydliganden
Kontaktinformation för regionförvaltningsverken (www.rfv.fi)
Kontaktinformation för regionförvaltningsverken
avi24d1
1/1