JÖNKÖPING – läge för mer och fler

advertisement
JÖNKÖPING – läge för mer och fler
jö n k ö p i n g – f i f f igt läge
Det var en gång en stad som bestämde sig för att bli
Som t ex när krig och ofred rådde för flera hundra år se-
riktigt bra. Den hade i och för sig goda förutsättningar
dan och stadsborna finurligt nog rodde över till Visingsö
Och fortfarande gör man mer än bara pratar i Jön-
– läget vid Vätterns södra spets gjorde att människor
istället för att stanna kvar. För det fiffigaste är ju inte att
köping. Finurliga saker, som gör att man tillhör de före-
redan för flera hundra år sedan upptäckte att staden låg
bevara gamla hus, det fiffigaste som finns är ju att leva
tagstätaste kommunerna i landet. Och läget ligger kvar
riktigt bra till för handel och affärer. Eller om man bara vil-
vidare.
– staden ligger mitt i det område där alla bor i Norden.
le träffas sisådär, bara för att njuta av den fina utsikten.
Impulserna från alla besökande handelsmän i kombination med den småländska företagsamheten gjorde att
människorna som bodde i staden sakta men säkert blev
lite finurligare, lite fiffigare än andra.
Så finurligheten och handlingskraften kunde utvecklas i lugn och ro genom åren; här startades t ex tändsticksfabriker och pappersindustri.
Och eftersom man var handlingskraftiga så det förslog i staden så spred sig snart ryktet om att man gjorde
saker i Jönköping. Istället för att bara prata.
Dessutom är det så fiffigt att alla som bor här tror. Inte
minst på framtiden.
lä g e t d å o c h n u
I Jönköping bor idag drygt 126 000 människor. Och
växer med ca 1 000 om året. Läget vid Vätterns sydspets gör Jönköping till ett ledande nav för logistiken
i södra Sverige. Jönköping är även en utpräglad handels- och utbildningsstad samt genom Elmia ett centrum för mässor. Här finns även ett flertal statliga verk
och rättsvårdande myndigheter. Jönköping är också
residensstad och administrativt centrum i regionen.
Mångfald, entreprenörskap och starka nätverk utmärker det dynamiska näringslivet. Antalet aktiebolag
uppgår till drygt 4 100. Högskolan ligger mitt i centrum och har ca 11 000 studenter. Omkring 600 föreningar gör Jönköping till en föreningstät levande kulturkommun. En av kommunens största attraktioner är
A6 köpcentrum med runt 10 miljoner besökare per år.
Jönköpings kommun har aktivt arbetat med
stadskärneförnyelse sedan början av 90-talet. År 1987
byggdes köpcentrat A6, ca 2 km fågelvägen utanför
stadskärnan. Då föll handeln inne i stadskärnan med
ca 30%. Det blev motorn till att börja arbeta med
stadsutveckling. Gågatuområden, centrumutvecklingsbolaget ”På-stan” och andra omvandlingsinsatser av centrum gjorde att försäljningssiffrorna steg.
År 2000 startades ett nytt arbetssätt kallat Stadsbyggnadsvision 1.0. Många av projekten som utmynnade från den första versionen av stadsbyggnadsvisionen är idag genomförda eller påbörjade. Nu arbetar Stadsbyggnadsvision 2.0. för att Jönköpings nuvarande stadskärna ska ingår i ett större urbant sammanhang, nämligen kärnan i Jönköpingsregionen.
Jönköpings stadskärna har 200 butiker och 45
olika restauranger samt caféer i de centrala affärsstråken. Här finns alla de stora klädkedjorna, men
även de mindre privatägda butikerna med sina egna
sortiment samt flera inrednings- och designbutiker.
Du hittar bra specialaffärer samt ett brett utbud av caféer och restauranger med ett pulserande nattliv. Mitt
emellan östra och västra centrum ligger Resecentrum
med järnvägsstation, bussterminal och turistinformation.
Stadskärnan är Jönköpings hjärta. Här sätter vi
människan i centrum – det är viktigast av allt för en
levande stadskärna! Här kan människor mötas, trivas
och känna sig trygga.
samarbetsläge
Framgångsfaktorer för arbetet med stadsutveckling
är – gemensam och tydlig vision/målbild, närhet till
kommunledning och politiker, drivande processledare, projekt- och processinriktat arbetssätt, tydlig prioritetsnivå, tilltro till projektet, små steg i rätt riktning,
träning och sist men inte minst att ha roligt. Tillsammans skapar vi Skandinaviens attraktivaste stadskärna i sin storlek!
Jönköping City AB
+
Destination Jönköping
+
+
Jönköpings kommun & Stadsbyggnadsvisionen
Olika samverkansprojekt
En viktig del i framgången med samverkansarbetet
i Jönköping är att kommunen tar på sig ett ansvar i
utvecklingsfrågan och är en drivande part i många av
projekten. Omorganiseringen av centrumbolaget Jönköping City AB har också skapat en starkare grund för
att stärka utvecklingen av stadskärnan med berörda
fastighetsägare och handelsidkare. Skapandet av
Destination Jönköping gör att arbetet med att stärka
bilden av Jönköping som destination växlas upp yttelrigare – vilket är en viktig del för både besökaren,
medborgaren och stadskärnan.
d e s t i n a t i o n s l ä ge
I Destination Jönköping samordnas all verksamhet
för att turister, affärsresenärer, studenter, företag och
medborgare ska få en enhetlig bild av Jönköping. Organisationen ansvarar för analys, produktutveckling,
marknadsföring och försäljning av Jönköping.
UPPBYGGNAD
Organisationen består av en förvaltningsdel (nuvarande näringlivsavdelning med turistbyråer och företagslots samt stadskontorets information) och en
föreningsdel (näringslivsavdelningens Hotell & KonferensBokning, nybildade Jönköping Convention Bureau samt verksamheten Föreningen för Marknadsföring av Jönköping (FMJ) ombildad till Föreningen
Destination Jönköping (FDJ)).
SYFTE/MÅL
Näringslivet ska växa, både genom inflyttning och organisk tillväxt, invånarantalet ska öka och skatteunderlaget ge ytterligare möjligheter till service. Målet är
att ”Jönköping ska ha en sysselsättningsgrad bland
24-64 åringar som är bland de 10 bästa kommunerna
bland Sveriges 50 största kommuner över en treårsperiod”.
VARUMÄRKET JÖNKÖPING
Läget som det unika och som pekar på möjligheterna inom logistik- och besöksnäringarna.
Passion som den känsla som besökare ska uppfatta
i kontakterna med personer från Jönköping. Passionen är entreprenörskapet draget till sin spets.
Kraftcentrum/nav som den position vi stävar efter.
Jönköping ska finnas i centrum.
NÄTVERK
Welcome2work arbetar för att rekrytera ny arbets-
kraft till regionen. Ett 30-tal familjer har hittills rekryterats via projektet till Jönköping.
Newcomers Club är ett nätverk med ett antal sociala träffar per år för nyinflyttade där de får lära känna nya människor, lära sig mer om Jönköping och ha
roligt tillsammans. Nätverket har ca 100 medlemmar
och växer för varje år.
Jönköpings ambassadörsnätverk sprider kunskap om allt positivt som händer i Jönköping och ger
en modern och tydlig bild av staden. Sveriges största
ambassadörsnätverk med ca 1000 medlemmar som
visar att Jönköping är en attraktiv etableringsort.
läge för visio ner
Antagen av kommunfullmäktige 30 oktober 2008
www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen
dagens visionsbild
JÖNKÖPING
– STADEN OCH SJÖARNA
Stadsbyggnadsvision 2.0
Fr å n t a n k e t i l l h a n d l i n g
Jönköpings kommun har aktivt arbetat med stadsutvecklingsfrågor sedan början av 1990-talet. År 2000
antogs den första stadsbyggnadsvisionen. Många av
projekten handlade om tillgänglighet, utbud och innehåll, stadsmiljö och arkitektur, organisation och skötsel. Nästa version, Stadsbyggnadsvision 2.0, antagen
år 2008, utgår också från ett helhetstänkande och
god samverkan. Ett stort samråds- och informationsarbete sker under hela processen.
Visionen omfattar hela området runt Munksjön
mellan Vättern och E4 – kallat Kärnan – och formar
utvecklingen under kommande årtionden. De olika
delarna handlar inte bara om den fysiska miljön, med
nya bostäder och arbetsplatser, utan också om dess
skötsel, tillgänglighet och stadens liv och innehåll.
Många olika aktörer är viktiga samarbetspartners
för att vi tillsammans ska lyckas genomföra olika åtgärder som främjar en gynnsam utveckling för Jönköping.
I södra delen av Munksjön ska 280 ha industriområde omvandlas till stad med 12 000 boende och ytterligare 6 000 nya arbetsplatser. Den framtida kopplingen till den befintliga stadskärnan är viktig.
STADSKÄRNAN SKA
• vara socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar
• vara den självklara mötesplatsen och ”vardagsrummet” för alla människor – oavsett kön, ålder eller
ursprung. Den ska vara trygg och säker att vistas i
under alla tider på dygnet.
• ha mångfald i fråga om boende, arbetsplatser, utbildning, kultur, handel, nöjen, andra verksamheter
• ha hög kvalitet på arkitektur och utformning av de
offentliga rummen
• ha god tillgänglighet för alla
• ge långsiktigt hållbara och lönsamma förutsättningar för utveckling och drift av olika verksamheter
ÅTGÄRDER
Stadsbyggnadsvisionen är ett arbetssätt som i projektform utvecklar staden, inte enbart som ett förslag
eller en utredning utan från tanke till handling i följande fyra huvudsakliga utvecklingsområden:
Stadens liv och innehåll
Förnyelse i stadskärnan
Förnyelse kring Munksjön
Stadens hållbara kommunikationer
TEKNISKA UTSKOTTET
Politisk ledningsgrupp
Ansvarigt kommunalråd: Ann-Mari Nilsson (C)
PROJEKTLEDNINGSGRUPPEN
Tjänstemannagrupp
Ansvarig tjänsteman: Josephine Nellerup
SAMORDNINGSGRUPPEN
Nyckelpersoner från berörda förvaltningar
Josephine Nellerup
Stadens liv och innehåll
Förnyelse i stadskärnan
Samordnare: Kristin Nilsdotter- Isaksson
Samordnare: Jenny Larsson
Förnyelse kring
Munksjön
Stadens hållbara
kommunikationer
Samordnare: Josephine Nellerup
Samordnare: Henrik Zetterholm
Åsa Nylander
Pernilla Thor
STADSBYGGNADSVISION 2.0
INFORMATÖR
SAMVERKAN MED STADENS AKTÖRER
För att skapa den attraktiva staden samverkar kommunen med stadens aktörer; Jönköping City AB (ägs
av kommunen, fastighetsägare och köpmän), landstinget, fastighetsägare, verksamhetsidkare, aktörer i
samhället samt andra myndigheter och organisationer. Samverkan sker på olika sätt i olika skeden och
omfattar alltifrån idéer och planering till finansiering
och genomförande. Ett antal delprojekt inom stadsbyggnadsvisionen genomförs med hjälp av samfinansiering.
PROJEKTSEKRETERARE
PROCESS- OCH PROJEKTINRIKTAT ARBETSSÄTT
Samhällsbyggnadsstrategins roll är att initiera, koordinera och driva strategiska frågor avseende samhällsbyggnad, infrastruktur och kommunikationer som
stöd åt kommunstyrelsen. Det ger ett helhetsperspektiv på utvecklingsfrågor.
Tekniska utskottet, som leds av ansvarigt kommunalråd och består av stadsbyggnads-, miljö- och
tekniska nämndens presidium, är stadsbyggnadsvisionens politiska ledningsgrupp. På tjänstemannanivå finns en projektledningsgrupp med ledande
tjänstemän från kommunens alla förvaltningar. Som
stödfunktion till samhällsbyggnadsstrategen finns
också en mindre samordningsgrupp med nyckelpersoner från berörda förvaltningar.
Varje utvecklingsområde har en samordnare som
stödkoordinerar de olika utredningar och projekt som
sker både inom och mellan stadsbyggnadsvisionens
olika utvecklingsområden. Utredningar och delprojekt har olika projektledare på kommunens olika
förvaltningar. Det genomförs samtidigt ett gediget
informations- och dialogarbete kring de olika projekten till olika aktörer i staden och med allmänheten.
INTRESSENTGRUPPEN
Fastighetsägare
Ansvarigt kommunalråd: Ann-Mari Nilsson (C)
STORA REFERENSGRUPPEN
Myndigheter, organisationer, föreningar
KOMMUNSTYRELSEN
Kommunalråd ansvarsområde 3
gårdagens stadsbild
läge för förändring
gårdagens visionsbild
dagens stadsbild
Översta fotot till vänster visar hur Jönköpings stadskärna såg ut innan arbetet med Stadsbyggnadsvisionen. Visionen innebar delvis att fysiskt förändra
stadskärnan genom att ta tillbaks a-läget vid vattnet
från bilismen till människorna. Kommunikationerna är
fortfarande självklart en viktig del i stadskärnan och
därför byggdes en bro där två av trafikfältet flyttades
från Södra Strandgatan till bron. För att få plats för
brofäste och ytterligare mark för exploatering fylldes
ca 3 ha av sjön ut. I och med detta frigjordes 120 000
m2 trafikyta till exploaterbar mark. Mellersta bilden till
vänster visar hur visionsbilden för detta såg ut och den
nedersta visar att vi har kommit en bra bit på vägen!
LÄGET UNDER ÅREN 2000 – 2009
Några av stadsbyggnadsvisionens spår i stadsmiljön
är under den här tiden är:
Piren renoverades och gjordes till en mötesplats med
sommarrestauranger. Resecentrum byggdes för
att höja attraktiviteten för kollektivtrafiken. Hamnparken skapades för att förbättra länken mellan
Östra och Västra centrum. Norra delen av Hamnkanalen byggdes om för att göra kanalen mer tillgäng.
Vid Hotellplan har de parkerade bilarna fått flytta
och träbryggor anlagts. Trappor på västra sidan har
gjort att man kan röra sig längs kanalen. För att stadskärnan ska kunna vara konkurrenskraftig och fungera
på ett bra sätt krävs parkeringsplatser. Smedjans
parkeringshus ger Östra centrum drygt 500 nya
parkeringsplatser som ersättning för motsvarande
antal platser på ”rivningstomter” som idag bebyggs.
Lantmätargränd har under många år på grund
av brand och rivningar haft obebyggda ytor. Under
2004-2007 har en ny bebyggelse uppförts med butiker i markplanet och bostäder i de övre våningarna,
vilket skapat ett välfrekventerat stråk i Östra centrum
som är väl anpassat till omgivande kulturmiljö. Ett antal delprojekt har genomförts för att förbättra ljusmiljön i stadskärnan, både i gatumiljöer, parker och
torg. Som exempel på de största delprojekten kan
nämnas Rådhusparken, Braheparken, Hovrättstorget,
Lasarettsparken m fl. Filmstadens tillkomst och
arkitektur skapade en ny regional mötesplats på Väster. Byggnaden innehåller även lägenheter, butiker
och restauranger. Tillsammans med detta utformades
Lundströms plats till ett prominent torgrum och
till stadens entré. Första kvarteret på Östra kajen
har byggts med ca 100 lägenheter i bostadsrättsform.
Bostäderna uppfördes i U-format kvarter som öppnar
sig mot vattnet för att ge maximal kontakt med Munksjön. Förvandlingen längs med Hamnkanalen har
fortsatt i den södra delen med hjälp av att bussarna
flyttades bort och de parkerade bilarna lades längre
bort från kanalkanten. Allmänheten kan njuta mer av
kanalen och dess vattenspegel på ett helt annat sätt
samtidigt som det skapar en länk mellan Piren vid Vättern och den framtida Bauers Brygga vid Munksjön.
I kv Diplomaten vid Östra torget har ett nytt Arkivhus
byggts med tillhörande parkeringshus med 325
platser. Förnyelsen av Östra centrum pågår
för fullt med insatser fokuserade på helhet och samverkan från kommun, fastighetsägare och handel.
Projektet stärker attraktionskraften och konkurrensmöjligheterna för Jönköping som regionstad och för
Östra centrum, så att en stark och attraktiv stadskärna skapas. Projektet innehåller delprojekt kring destinationsutveckling, kultur och upplevelser, hållbara
kommunikationer, varudistribution, enkelt avhjälpta
hinder, samordningsfrågor, trygghet, verksamhetsmix
och fysisk utformning. Under 2009 har fysiska arbeten
gjorts med att byta ut möblering, ny markbeläggning,
varudistributionsåtgärder och renovering av fastig-
heter. ”Toaletter för alla”, ”Bondens torghandel” och
utomhusbio är också delar av Förnyelsen av Östra
centrum. Samtidigt kompletteras området med fler
bostäder, både via omvandling av hela kvarter samt
via påbyggnader på befintliga byggnader. Hela projektet planeras färdigställas under 2011. Kring norra
delen av Munksjön håller Scenkonstens hus på
att växa fram på södra kajen för Smålands Musik och
Teaters räkning. Norrporten bygger en domstolsbyggnad där Domstolsverket kommer att samlokalisera Tingsrätten och den nya Förvaltningsrätten.
Andra kvarteret i Östra kajen kommer att bebyggas med ca 100 lägenheter i hyresrättsform. Vätterhem och Riksbyggen bygger ca 50-60 bostäder på
västra kajen. Magnus Ladulås plats, ytan framför
gamla Lantmäteriet, kommer att göras om till en mötesplats med en central fontän/bassäng omgiven av
gradänger. Bassängen ska även kunna fungera som
skridskobana vintertid. På väster ska knytningen till
Västra centrum förbättras när Järnvägsgatan får ny
sträckning och entrén till Tändsticksområdet görs
om, där det finns planer för en hotell- och parkeringsanläggning, som ger puls och ökad tillgänglighet.
läge för handel och nöje
Undersökningar och enkäter som genomförts bland
besökare och medborgare i Jönköping visar att det
man tycker är speciellt med Jönköping jämfört med
städer i liknande storlek framförallt är närheten till
vattnet. Jönköping är en vacker stad med sina gågator i centrum utan biltrafik. Staden upplevs som mysig
med en trevlig atmosfär och ett bra utbud av affärer
och serveringar. Det uttrycktes en önskan om längre
öppettider, fler allmänna toaletter samt lägre p-avgift.
För att skapa högre kvalitet på besöksupplevelsen har
bl a följande åtgärder genomförts i samverkan:
Längre öppettider infördes på Öster under 2009
på vardagar till 19.00 i ett antal butiker.
Toaletter för alla är en del av Östra centrum-projektet. Caféer och restauranger har öppnat upp sina
toaletter för allmänheten som ett komplement till de
befintliga allmänna toaletterna.
Ny parkeringstaxa 3 timmar för 20 kronor i samtliga parkeringshus genomfördes med hjälp av Tekniska
kontoret, parkeringsbolaget och Jönköping City.
Diplomerad Fairtrade City
blev Jönköpings
kommun 2009. Ett antal butiker och caféer i kommunen erbjuder allmänheten att göra ett etiskt val.
Utbildningar för medlemmar i Jönköping City
i service, bemötande, butiksskyltning och den ultimata shoppingupplevelsen för kunden har genomförts
med bl a Jönköping Hotell & KonferensBokning.
Tillgänglig stad för alla är ett delprojekt i stadsbyggnadsvisionen som arbetar med fysiska förbättringar och information till butiksinnehavare och fastighetsägare för att öka tillgängligheten i stadskärnan.
Bondens torghandel arrangeras på Hovrättstorget med närproducerade gårdsprodukter och aktiviteter för barnen med bl a ponnyridning, höhoppning
och smådjurspark. Ett samarbete mellan Jönköpings
kommun, LRF och Småbrukarna i Jönköpings län.
Konsthall 1.0 har den lilla brovaktstugan på Slottsbron i centrala Jönköping blivit genom Kultur Jönköpings kommun och tekniska kontoret. En ny scen för
samtidskonst i Jönköping – lättillgänglig dygnet runt,
ger nya möjligheter för konst och publik.
Utveckling av aktiviteter och arrangemang
sker genom samverkan med bl a Jönköpings kommun
och Jönköping City. Exempelvis Jönköping Open,
Vätterns sjöfart, öppna vattenaktiviteter i Munksjön,
utomhusbio och konstevent i det offentliga rummet.
Jönköpings marknad är det största evenemang
Trygghet i staden är en viktig del i stadsbyggnads-
som anordnas och marknaden blir starkare och bättre
för varje gång. Det blir marknadsyra i hela stan, då butikerna flyttar ut på gatorna med massor av attraktiva
varor till osannolikt låga priser. Marknadsknallar från
när och fjärran kommer också till Jönköping för att
delta på några av årets festligaste dagar i Jönköping.
visionens arbete för att människor ska vilja och våga
vistas utomhus under dygnets alla timmar. Trygghetskänslan i stadskärnan ska öka och på så sätt även
höja stadens attraktivitet. En del i projektet består av
fysiska åtgärder som t ex belysning av gångtunnlar
och översyn av vegetation och den andra delen består av beteendepåverkan.
Ett samarbete med Röda korset har startats för
att öka tryggheten i stadskärnan. Röda korset går
nattvandringar minst en gång/månad utanför krogarna. De blir på så sätt en hjälpande hand om natten.
Rena rama jönköping är ett projekt kring städning
och underhåll i stadskärnan. Arbetsgruppen består av
representanter för kommunen, Jönköping City och
fastighetsägare i city. Renhållning kan bli bättre och
effektivare men det är nedskräpningen som är problemet. Målsättningen är att Jönköping centrum ska bli
en skräpfri zon. En positiv grundsyn, inga pekpinnar!
Kampanjen ska kopplas till pågående stadsförnyelse
och fysisk uppsnyggning i stadskärnan. Metoden är
att kampanjen byggs i tre steg med följande innehåll:
•Uppmärksamma nedskräpningen och synliggöra
renhållningen
•Uppmana till brett engagemang
•Skapa bestående effekter
cityläge
Jönköping City AB är ett cityutvecklingsbolag som
ska stärka Jönköpings stadskärna i sin helhet genom
ett aktivt samarbete mellan handeln, fastighetsägarna, kommunen och övrigt näringsliv. Tillgänglighet,
utbud, aktiviteter och bemötande liksom den fysiska
utformningen på gator, torg och byggnader är viktiga
ingredienser för helheten.
Verksamheten vänder sig ytterst till en mycket
tydlig målgrupp – Besökaren. Jönköping City AB ägs
av Fastighetsägare i city, Jönköpings köpmannaförening och Jönköpings kommun. Verksamheten omsätter drygt 5 MSEK och har cirka 200 medlemmar.
ORGANISATION
Styrelsen består av representanter för kommunen,
fastighetsägarna och handeln i city. För den dagliga
verksamheten ansvarar VD samt en cityledare.
ill
en itty!
m
C
lkoöm
ing
p
Vän
Jö k
rna.
dskä
tig sta
ch
en rik ranger o
v
a
a dig v, restau
önsk
li
u kan rande folk
allt d
r du tiker, myll levelser.
ta
it
Här h ande bu och upp
n
Spän mångfald
r,
trum
cafée
en
nas c
REFERENSGRUPPER
Under 2008 bildades två referensgrupper med ledamöter från samtliga intressenter.
Referensgruppen för strategisk utveckling
(SU) är inriktat på frågor av mer långsiktig karaktär,
t ex utbud, tillgänglighet och stadsbyggnadsfrågor.
Referensgruppen för daglig operativ verksamhet (DOV) behandlar frågor som berör arrange-
mang, aktiviteter, skötsel mm.
FRUKOSTMÖTEN OCH STORMÖTEN
Varje månad inbjuds Jönköping Citys medlemmar till
frukostmöte, ett på Öster och ett på Väster. Vid frukostmötena lämnas aktuell information och medlemmarna har möjlighet att ta upp olika aktuella frågor.
Kommunens projektledare för stadsutveckling deltar
och fungerar som en viktig länk mellan Jönköping City
och de kommunala förvaltningarna.
läge för nya etableringar
Det händer mycket i Jönköpings stadskärna nu och
det skapar också nya möjligheter för nya etableringar.
Förändringar sker både via omvandling av lagerlokaler
i källarvåningar till attraktiva butikslokaler, och via nybyggnationer som t ex Magasinen och Kv Ansvaret.
MAGASINEN
I norra delen av Munksjön byggs en brygga och tre
sjömagasin med mötesintensiv, mestadels kommersiell, verksamhet. I det första magasinet har Design
House Stockholm öppnat en butik och hela området
kommer att vara färdigt till sommaren 2010. Här skapas stadskärnans soligaste läge!
ANSVARET
Kv. Ansvaret har länge varit en rivningstomt som använts som parkering. Nu är det bebyggt med kommersiella ytor i bottenvåningen och kontor i resterande delar. Detta har skapat en attraktivare stadsbild
med nya rörelser i nord-sydlig riktning och ökar Östra
centrums attraktionskraft och konkurrensmöjligheter.
ATOLLEN
Detta kvarter ska innehålla funktioner som gör stadsK o m m a nde byggnation i kv Atollen. Illustrati on av White.
kärnan ännu mer attraktiv och konkurrenskraftig med
bl a ca 14 000 m2 kommersiell yta men också kontor
och bostäder. Området byggs i tre etapper. Planerad
byggstart 2011 och färdigt 2015.
HANDELSSTRATEGI
Målsättningen är att handelsstrategin ska bidra till en
attraktiv handel för kommunens invånare, besökare
och turister samt stärka Jönköping som regionens
självklara handelscentrum. Handelsutredningen omfattar både sällanköpshandel och dagligvaruhandel
och visar vilka kompletteringar som är önskvärda.
Handelsutredningen har mynnat ut i en ny handelsstrategi för Jönköpings kommun framtagen i samverkan mellan kommunen, fastighetsägare och representanter från handeln.
lä g e f ö r e t t b e sök?
Frågar du folk om vad som är unikt med Jönköping
kommer du att få många svar. Men det finns några
som Jönköpingsborna är extra stolta över.
Vätterstranden till exempel. En 2000 meter lång
sandstrand mitt i centrum. När solen skiner en varm
högsommardag fylls stranden med solstolar, filtar och
picknick-korgar. Och människor förstås. Som älskar
att sola, bada och spela bechvolleyboll.
Mitt i centrum hittar du också högskolan med landets enda utbildning för centrumutveckling. Unikt
säger många. Här tillbringar över 11 000 studenter
från olika håll i världen sin vardag. Högskolan sätter
en ungdomlig prägel på staden genom alla studenter
som älskar att fika. Bland annat.
Fyra gånger har hockeylaget, HV 71, präntat in Jönköping ännu mer på kartan, genom att ta hem SMguldet. Varje gång blir det folkfest utan dess like i flera
dagar. Jönköpingsborna äskar sitt hockeylag.
Husvagnsfolk, underleverantörer och Dreamhackentusiaster är några kategorier som årligen kommer
till mässhallarna på Elmia. De som älskar att besöka
mässor eller ställa ut har bra koll på Jönköping.
Tändsticksområdet är ett väl bevarat område
med vackra tegelbyggnader och en historisk touch av
svunnen tid. Här får den som älskar kultur, musik och
design ett trevligt besök.
Tidigt varje lördagsmorgon packar torghandlarna upp
varor i sina stånd på Västra torget. Mitt i Jönköping
finns en av landets största befintliga marknader och
hit vallfärdar varje vecka kunder som älskar att handla
färsk fisk, grönsaker och blommor. Kanske en och annan bra-att-ha-pryl också.
En attraktiv stadskärna behöver också ett starkt kulturutbud. Hösten 2011 inviger Smålands musik
och teater sin nya plats vid Munksjöns strand, ritad
av Gert Wingårdh.
I framtiden tror vi att en ny stadsdel växer fram vid
södra Munksjön, som idag rymmer ett stort industriområde. Platsen har ett utmärkt läge för att etablera
en station för framtidens höghastighetsbanor.
Runt Munksjön på Hälsans stig syns de som älskar
att motionera. Gå, cykla eller spring.
Hur du än väljer att ta dig till Jönköping är du alltid välkommen. Det finns en flygplats, tågen stannar mitt i
stan och E4:an passerar strax utanför, bara att svänga
av. Den lokala kollektivtrafiken tar dig vart du vill om
du inte vill cykla eller gå. Vi har sett till att göra det
enkelt när det är läge för ett besök!
möten människor vatten vättern shopping
sevärdheter
entreprenörskap energi visioner utbildning samarbete möten människor vatten vättern shopping sevärdheter entreprenörskap en-
ergi visioner utbildning samarbete möten människor vatten vättern shopping sevärdheter entreprenörskap energi visioner
sevärdheter
entreprenörskap
utbildning
samarbete möten människor vatten vättern shopping
energi visioner utbildning samarbete möten människor vatten vättern shopping sevärdheter entreprenörskap energi
visioner
utbildning samarbete möt
Vi skapar
vatten vättern shopping sevärdheter entreprenörskap energi visione
utbildning samarbete möten människor vatten vättern shopping sevärdheter entreprenörskap energi visioner utbildning samarbete möten människor vatten vättern shopping sevärdheter
Skandinaviens
treprenörskap energi visioner utbildning samarbete möten människor vatten vättern shopping sevärdheter entreprenörskap energi visioner utbildning samarbete möten människor va
attraktivaste
ten vättern shopping sevärdheter entreprenörskap energi visioner utbildning samarbete
möten människor vatten vättern shopping sevärdheter entreprenörskap energi visioner utbildning sam
bete möten människor vatten vättern shopping sevärdheter entreprenörskap energi visioner utbildning samarbete möten människor vatten vättern shopping sevärdheter entreprenörsk
stadskärna
i sin storlek
Jönköpings kommun, april 2010. Foto: Smålandsbilder m fl. Tryck: Ark-tryckaren
människor vatten vättern shopping sevärdheter entreprenörskap energi visioner utbildning samarbete möten människor
Download