Ingen bildrubrik

advertisement
Allmännyttans roll som
samhällsbyggare
Malin Lagerwall
Ordförande
Lulebo AB
Korta fakta – 2011-12-31
Ägare:
Luleå Kommunföretag 100%
Omsättning :
754 mkr
Antal anställda:
70
Antal lägenheter:
9201 bostadslägenheter och
1502 studentlägenheter
Totalt: 10 703
Korta fakta – 2011-12-31
Total lägenhetsyta:
642 858 m2 (bostadslgh), 55 981 m2 (studentlgh)
Hyresnivå:
2011-12-31: 820 kr/m2 lgh, 996 kr/m2 studentlgh
Lokaler:
267 lokaler, 45 338 m2
Förvaltning:
Ekonomi, teknik, marknad, lägenhetsservice
Entreprenad:
Fastighetsskötsel, yttre underhåll, reparationer
Områden
Öst
Hertsön
Knöppelåsen
Krongårdsringen
Lerbäcken
Lulsundsberget
Lövskatan
Skurholmen
Örnäset
Centrum
Centrala stan
Bergnäset
Malmudden
Östermalm
Tuna
Kallkällan
Mjölkudden
Antnäs
Väst
Björkskatan
Porsön
Studentbostadsförmedling
Råneå
Gammelstad
Sunderbyn
Hur styrs Lulebo AB?
Luleå kommunfullmäktige
Luleå kommunföretag AB
Bolagsordningen
Ägardirektiv
Styrelse
VD
Ägardirektiv 2013
Lulebo AB utgör ett viktigt instrument för den kommunala bostadspolitiken. Bolaget
skall bygga, äga, förvalta och hyra ut bostäder och kommersiella lokaler inom
Luleå kommun. Bolaget ska därigenom aktivt medverka till att utveckla Luleå
kommun till en attraktiv tillväxtkommun. Detta skall ske genom utveckling av
bostäder, bostadsområden och stadsdelar med god kvalitet. Verksamheten skall
bedrivas med affärsmässiga principer.
Huvudinriktningen för Lulebo AB:s verksamhet bygger på långsiktig ekonomisk,
ekologisk och social hållbarhet. Bolaget skall inom ramen för de ekonomiska
avkastningskraven skapa ett brett utbud av bostäder som tillgodoser
kommunens bostadsociala ambitioner, underlättar integrationsarbetet,
skapar boendeformer för olika sociala grupper och åldersgrupper i
samhället, bl.a. bygga trygghetsboenden. Bolaget har rätt utan
kommunfullmäktiges godkännande bygga, köpa och försälja fastigheter inom
lägenhetsintervallet 9 000 – 11 500 lägenheter.
..Lulebo AB skall bedriva sin verksamhet med ett långsiktigt avkastningskrav på minst
5% på bolagets egna kapital. Vidare bör bolagets soliditet i slutet av 2014 uppgå till
minst 9,5%.
Allmännyttan som samhällsbyggare…är
man inte husbyggare och hyresvärd…
Vår vision
Lulebo är en klok och framsynt samhällsbyggare.
KLOK
är att ta hänsyn till alla tre hållbarhetsaspekterna - sociala,
ekonomiska och ekologiska, att vara en affärsmässig och
ansvarsfull förvaltare, att agera demokratiskt, lyssna och
samverka.
FRAMSYNT
är att agera långsiktigt, att bygga sunda och friska hus, att
vara en kunskapsbärare lokalt, att pröva nya tekniker och
lösningar och vara en förebild på bostadsmarknaden.
SAMHÄLLSBYGGARE
är att vara med och påverka utvecklingen genom att
bygga, förädla och förvalta bostäder som gör Luleå till en
bättre plats att leva och bo på.
Lulebo AB är en klok och
framsynt samhällsbyggare.
Strategier
Till visionen hör ett antal strategier som ska vägleda företaget
under närmaste åren.
Verksamheten skall vara målstyrd med affärsmässighet,
engagemang och bra ledarskap.
Miljö, energifrågor och kunden i fokus samt kvalitet i alla led
skall vara ledstjärnor i vårt arbete.
Vi skall utveckla våra stadsdelar, öka vår marknadsandel i centrum
samt minska andelarna där vi är dominerande.
Informationsteknik och personalens kompetensutveckling är ytterligare
framgångsfaktorer för att förverkliga bolagets vision.
Underhåll och investeringar
2010
2011
Sabo ftg i snitt 2010
Löpande
66 481’
84,50 kr/m2
59 414’
76,67 kr/m2
43 210’
55,76 kr/m2
Planerat
109 803’
139,56 kr /m2
184 342’
237,87 kr/m2
132 294’
170,71 kr/m2
176 285’
224,06 kr/m2
243 756’
314,53 kr/m2
175 504’
226,47 kr/m2
167 800’
221 700’
Totalt underhåll
Investeringar
Download