DO stämmer konsultbolag - Diskrimineringsombudsmannen

Stämningsansökan
2017-02-10
Sida 1 (3)
Ärende ANM 2017/119 handling 5
Arbetsdomstolen
Box 2018
103 11 Stockholm
Ansökan om stämning
Kärande:
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057
169 04 Solna
Företrädd av:
Processföraren Johanna Nilsson
Adress som ovan
E-post [email protected] och [email protected]
Telefon 08-120 20 735
Svarande:
Bolaget AB
556686-7502
Gamla Brogatan 11
111 20 Stockholm
Saken:
Diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567)
______________________________
Diskrimineringsombudsmannen (DO) ansöker härmed om stämning mot
Bolaget AB (bolaget).
DO för som part talan för A.A. med stöd av 6 kap. 2 § diskrimineringslagen
(2008:567). A.A. har medgett att DO för hennes talan. A.A. är medlem i
Ledarna som har avstått från att föra hennes talan.
Box 4057
169 04 Solna
E-post [email protected]
Webb www.do.se
Telefon 08-120 20 700
Fax 08-120 20 800
Organisationsnummer 202100-6073
Besök Råsundavägen 18, Solna
Yrkanden
DO yrkar att bolaget förpliktas att till A.A. betala diskrimineringsersättning
med 100 000 (hundratusen) kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 6 §
räntelagen (1975:635) från dagen för delgivning av stämning till dess full
betalning sker.
DO yrkar också ersättning för sina rättegångskostnader med ett belopp som
kommer att anges senare.
Sammanfattning av grunderna för talan
A.A. har varit anställd i bolaget. Den 10 maj 2016 fick hon besked om att
hennes provanställning den 2 juni 2016 skulle avbrytas i förtid. Bolaget har
avbrutit A.A:s provanställning av skäl som har samband med hennes graviditet.
A.A. har därmed blivit missgynnad av skäl som har samband med kön.
Bolagets agerande strider mot diskrimineringsförbudet i
2 kap. 1 § 1 jämfört med 1 kap. 4 § 1 diskrimineringslagen.
Bolaget ska därför betala diskrimineringsersättning för den kränkning som
diskrimineringen har inneburit enligt 5 kap. 1 § samma lag.
Omständigheter
A.A. började arbeta i bolaget den 14 december 2015 och hade en
provanställning till den 14 juni 2016. Hon var anställd som managementkonsult.
Den 18 november 2015 hade A.A. och bolagets VD, B.B., träffats för att
gemensamt skriva under anställningsavtalet. A.A. berättade vid mötet att hon
var gravid och att födseln var beräknad till maj 2016. B.B. uttryckte då att
bolagets ägare inte skulle gilla det. Hon sade att ägarna skulle komma att fråga
henne om hon kände till graviditeten när hon skrev på anställningsavtalet.
Den 24 mars 2016 hade B.B. ett utvärderingsmöte med A.A. På mötet fick
A.A. reda på att hon motsvarande bolagets förväntningar på hälften av de
punkter som utvärderades och att hon överträffade förväntningarna på
resterande punkter. Under tiden som A.A. arbetade på bolaget fick hon löpande
uppskattande omdömen och beröm från B.B. och bolagets ägare C.C. Vid några
tillfällen bekräftade B.B. muntligen att A.A:s anställning skulle komma att
övergå i en tillsvidareanställning.
Den 4 – 15 april 2016 var A.A. sjukskriven på 50 procent på grund av sjukdom
hänförlig till graviditeten.
Den 15 april 2016 gick A.A. på föräldraledighet och samma dag anordnades en
avslutningsfika på arbetsplatsen. Efter fikat träffades B.B. och A.A. på B.B.s
kontor. B.B. var arg och irriterad och sade bland annat till A.A. att ”Det där
med din graviditet, det gjorde du på ett djävligt fult sätt.” och ”Du har skapat en
massa merarbete.” Hon sa vidare att hon var besviken på A.A. och att A.A.
hade kostat bolaget 400 000 kr.
Den 10 maj 2016 kom A.A. hem från förlossningen. Samma dag fick hon i ett
rekommenderat brev besked om att provanställningen skulle komma att
avslutas den 2 juni 2016.
2 (3)
Bevisning
DO åberopar för närvarande ingen bevisning.
Johanna Nilsson
Bilagor:
1. Rättegångsfullmakt
2. Registreringsbevis
3 (3)