Yttrande enl 18 4 ABL_2016

advertisement
Styrelsens för Bergvik Skog AB yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen
___________________________________________________________________________
Bergvik Skog AB:s ekonomiska situation per den 31 december 2015 framgår av den senast
avgivna årsredovisningen. Av årsredovisningen framgår även vilka principer som tillämpats
för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.
Styrelsens förslag till utdelning för räkenskapsåret 2015 innebär att ett belopp om 120.000,00
kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt belopp om 847.440.000 kronor, kommer att
delas ut till aktieägarna, vilket utgör 17,6 procent av bolagets egna kapital och 3,5 procent av
koncernens egna kapital.
Av årsredovisningen framgår bland annat att moderbolagets soliditet uppgår till 28,2 procent
och koncernens soliditet till 50,8 procent. Bolagets soliditet avviker inte från vad som är
förekommande inom branschen. Det föreslagna utdelningsbeslutet äventyrar inte fullföljandet
av de investeringar som bedömts erforderliga.
Det föreslagna utdelningsbeslutet påverkar inte bolagets förmåga att i rätt tid infria
föreliggande och förutsedda betalningsförpliktelser. Bolagets likviditetsprognos innefattar
beredskap för att klara variationer i de löpande betalningsförpliktelserna.
Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan
fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och
lång sikt.
Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet såsom det redovisats i den senast
avgivna årsredovisningen står i rimlig proportion till omfattningen av bolagets verksamhet
och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande med beaktande av det nu
föreslagna utdelningsbeslutet.
I koncernens balansräkning har tillgångar värderats till verkligt värde. Om tillgångarna istället
hade värderats med utgångspunkt i anskaffningsvärdet, hade det egna kapitalet istället uppgått
till 8.685.203.000 kronor, vilket är 15.603.917.000 kronor lägre än det nu redovisade egna
kapitalet.
Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det
styrelsens bedömning att det föreslagna utdelningsbeslutet är försvarligt med hänsyn till de
krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och
koncernens egna kapital liksom på bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet
och ställning i övrigt.
Falun april 2016
Styrelsen
Download