Varför går man med i ett kriminellt gäng?

Projektarbete
Burgårdens utbildningscentrum
Gängkriminalitet
Varför går man med i ett kriminellt gäng?
Författare: Daniel Bohm SP3C
Handledare: Tony Hall
Sammanfattning
Detta arbete kommer att handla om gängkriminalitet. I Arbetet besvarar jag olika frågor som
till exempel: Varför blir man kriminell och varför går man med i ett kriminellt gäng. Jag
kommer även att visa lite statistik. Jag går igenom sociala samt biologiska orsaker. Först och
främst så har jag radat upp några riskfaktorer som kan leda till att en person börjar begå brott.
Sedan har jag analyserat dessa faktorer och sedan kommit fram till några teorier om varför en
person går med i ett kriminellt gäng.
Innehallsförteckning
Sammanfattning .................................................................................................. 2
Innehållsförteckning ..............................................................................................................................3
Inledning .................................................................................................................................................4
Varför börjar man begå brott/riskfaktorer .........................................................................................6








Uppfostran
Utanförskap
Fattigdom
Förebilder
Umgänge
Uppförandestörningar
Meningslöshet
Invandring och kriminalitet
Del 2, gängkriminalitet
Inledning
Många gånger när jag har sett reportage i tidningar om gängkriminalitet så har jag alltid ställt
mig frågan: Varför går personer med i ett gäng? Därför har jag valt att göra ett arbete som
skall ta reda på varför. Jag har samlat ihop information som jag skall göra en forskning om.
Jag kollat på litteratur, filmer, gjort en intervju med mera. Med den här informationen skall
jag ta reda på vilka människor som löper störst risk för att gå in i kriminalitet och ett
kriminellt gäng. För att besvara huvudfrågan: Varför går personer med i ett kriminellt gäng?
Har jag först och främst kollat på saker som kan bidra till att personer börjar begå brott. Sedan
där efter har jag jobbat mig fram till ett svar på huvudfrågan.
Del 1. Varför börjar man bega brött?
Föds vissa människor till att vara kriminella? Blir människor kriminella av en slump? Finns
det saker som kan driva folk till att bli kriminella?
Det finns inga exakta orsaker som leder till kriminalitet men man kan hitta mönster och
faktorer som i sin längd ökar risken för en kriminell utveckling. Man kan inte peka ut alla som
drabbas av de här faktorerna. Oftast så är det en väldigt liten del av personerna som faller in i
kriminaliteten. Oftast så startar den kriminella utvecklingen i barnets tidiga ålder.
OBS! Av alla personer som präglas av dessa faktorer så är det väldigt få som börjar
med brottslighet.
Uppföstran
Föräldrarnas uppfostran är nog den mest bidragande orsaken till kriminalitet. Föräldrarna är
en väldigt viktig förebild för barnet. En förebild är en stor del av barnens utveckling. En bra
förebild är positivt för barnets utveckling, men det är även här det kan gå väldigt snett. Barnet
utvecklar ofta samma beteende som föräldrarna. Därför är det dåligt om föräldern är en
missbrukare, Psykiskt sjuk eller kriminell. Barnet lär sig då fel normer och risken för
avvikande beteende hos barnet ökar.
Utanförskap
Personer kan lätt känna sig utanför. Det kan handla om ett barn som inte har några kompisar i
skolan. Barnet har inte samma intresse som de alla andra. Det kan även handla om personer
som känner att man inte beter sig som alla andra. Detta kan även resultera i att andra personer
undviker dig. Ifall en person precis har anlänt till ett annat land så kan han/hon lätt hamla i ett
utanförskap. Det kan vara för att man inte alls är van vid kulturen i landet, eller att andra
undviker personen på grund av fördomar. Utanförskap kan resultera i att man går med i en
grupp där man känner gemenskap. Det kan även skapa ilska och hat som leder till att man
begår våldsbrott mot andra personer.
Bild på revolutionär front. En vänster extremistisk grupp.
Fattigdöm
Ett barn kanske växer upp i en familj där ekonomin är väldigt dålig. Föräldrarna har inte råd
att ge sina barn pengar. Då kan barnet börja begå brott för att tjäna pengar. Eller så kanske
man är vuxen och inte kan få något jobb. Då kanske personen börjar begå brott för att kunna
försörja sig själv. Fattigdomen kan hänga ihop mycket med utanförskapet. personen kanske
inte får jobb på grund av de fördomar som finns på arbetsmarknaden. Har människor inget
jobb har dem väldigt lite pengar, Åtminstone när de är äldre. Och har personerna barn och
inga pengar så ökar ju risken för att barnen börjar tjäna pengar på andra sätt.
Förebilder
Ett scenario skulle TEX kunna vara så här: En ungdom är ute med sina kompisar. ungdomen
ser en äldre kille som kommer med en skinande fin bil och har fräna kläder. Han har pengar så
han kan köpa det han vill ha. Men ungdomen vet att han inte har fått sina pengar på ett lagligt
sätt. Det är då lätt att ungdomen ser upp till honom och försöker uppnå samma sak. På det här
sättet kan personer lockas till att begå brott. Speciellt ifall personerna inte har någon bra
förebild eller lever fattigt. Ifall en ungdom till exempel: har missbrukande föräldrar så skaffar
ungdomen sig en förebild någon annanstans. I detta fall den kriminella personen.
Umgange
Alla utsätts någon gång för grupptryck i sitt liv. Det kan vara positivt och negativt man jag
fokuserar på den negativa på grund av att det är den som kan leda till att man begår brott.
Negativt grupptryck kan vara att kompisarna röker och vill att den som inte röker skall testa.
Ifall en person umgås med personer som begår brott så kan personen utsättas för grupptryck
och börja begå brott själv. Det kan vara för att personen vill passa in i gruppen så bra som
möjligt, eller att personen har svårt för att identifiera sig själv och testar sig själv genom att
begå brott. Här nedan följer ett experiment som bevisar hur starkt grupptryck kan vara
I 1experimentet ingår 5 personer. De ska kolla på en linje, sedan får de tre alternativ på tre
linjer. En linje är lika lång som den första de fick se. Väldigt enkelt test. Men 4 av de
personerna är skådespelare och säger medvetet fel svar, även fast svaret är uppenbart.
Personen som inte är skådespelare svarar rätt från början och tycker att situationen är väldigt
konstig. Men efter några frågor blir grupptrycket så stort så han börjar även medvetet svara
som de andra.
1
http://www.youtube.com/watch?v=iRh5qy09nNw
Det finns många teorier om varför ungdomar begår brott: ungdomsåren är en tid när man
testar gränser, grupptryck har stor betydelse och det är lätt
Att frestas att stjäla när varor exponeras lättillgängligt.
2
Uppförandestörningar
Ifall personer har en aggressiv läggning eller känner sig rastlös hela tiden, personer kommer
inte överens med människor i sin vardag. Det kan handla om skolkamrater, lärare med mera.
Personerna kan då bli frustrerade och kanske börjar begå brott för att visa motstånd. Det kan
handla om att börja utöva våld mot människor eller snatta för att helt enkelt visa att man inte
är nöjd. Att personer har en aggressiv läggning eller är rastlös kan ha biologiska och sociala
orsaker. personer kanske känner sig aggressiva för att de har det dåligt hemma eller för att
personerna inte känner sig som andra personer. Sjukdomar som ADHD kan vara bidragande
men behöver inte alls vara någon orsak. Men dessa funktionsnedsättningar leder till att
personer med funktionsnedsättningen har ökade svårigheter med rastlöshet och
koncentrationssvårigheter.
2
http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800017942/2002_butiksstolder.pdf
Sida 13
Meningslöshet
Många personer kan ofta känna att sitt liv är meningslöst. En ungdom kanske har det svårt i
skolan, ungdomen kan inte finna sitt rätta jag, ungdomen känner att han/hon inte har någon
framtid. Detta kan leda till att ungdomen blir frustrerad och gör dumma saker för att man inte
bryr sig. ungdomen kanske begår brott för att han/hon känner att allt annat är meningslöst
ändå. Meningslöshet kan hänga ihop med andra faktorer. Ifall en person känner sig
meningslös kanske personerna börjar umgås med kriminella personer för att försöka hitta
identitet där. Ifall personer har det dåligt hemma kanske det påverkar deras liv på andra
områden som i skolan och socialt umgänge. Som man ser då kan andra faktorer leda till att
personer känner meningslöshet.
Invandring öch kriminalitet
Invandring och kriminalitet är en väldigt känslig och svår fråga. Jag har många gånger hört
från personen som säger att invandrare är mer kriminella än svenskarna. Därför har det varit
väldigt intressant att fördjupa mig i den här frågan. Det finns ingen tydlig statistik som säger
hur det är, men jag har kommit fram till att invandrare löper större risk för att drabbas av de
faktorer som kan leda till kriminalitet. Som invandrare när man kommer till ett nytt land så
kan det vara väldigt svårt. Det kan vara att samhället är helt främmande. En invandrare kan bli
diskriminerad på arbetsmarknaden eller av folket i samhället. invandrare kan ha svårt för att
anpassa sig vilket gör att de känner sig utanför. Extra svårt kan det vara ifall invandrarna
kommer från ett land som har stora kulturella skillnader jämfört med landet man flyttade till.
Till exempel ifall invandrarna kommer från Somalia till Sverige. invandraren är muslim och i
Sverige är de flesta kristna. Därför är bristen på Moskéer stor. Invandraren har inte samma
möjligheter för att följa sin religion längre. Normerna i Sverige är helt olika jämfört med
Somalia. invandraren kan uppfatta Sveriges lagar och normer som konstiga. Och svenskarna
kan uppfatta ens beteende som konstigt och främmande. Därför är det lätt att invandrarna
känner brist på gemenskap och trygghet, och att svenskarna undviker dig på grund av att du
känns främmande. När en invandrare söker arbete så kanske han/hon blir diskriminerad på
många ställen på grund av sin bakgrund och vart han/hon kommer ifrån. Det kanske räcker
med att de ser ett namn som Mohamed och utesluter de dig. På det här sättet kan det skapas
stort utanförskap. Då kanske invandrare känner meningslöshet och frustration. Invandraren
kanske går med i ett gäng med folk som har samma bakgrund som dem. De personerna i
gänget kan inte få några jobb så de kanske begår brott för att tjäna pengar. Ni kanske begår
våldsbrott mot svenskar på grund av erat hat. Så kan det gå och på det här sättet kan
invandrare drabbas av de riskfaktorerna som kan leda till kriminalitet.
Men det kan vara olika beroende på vilket land invandrare kommer ifrån. Ifall en invandrare
till exempel kommer från England så är kulturen och normerna väldigt lika de här i Sverige.
Därför kanske de inte löper lika stor risk för att drabbas av de här faktorerna. Det kan även
spela roll ifall man har bott i Sverige hela sitt liv men föräldrarna är från ett annat land. Då har
man haft mer tid för att anpassa sig till samhället och då minskar risken.
Men man ska inte tro att det här förklarar att invandrare är mer kriminella. Som andra
svenskar så är det väldigt få invandrare som begår brott. De flesta sköter sig och är som en
vanlig svensk.
Statistik för invandrare och kriminalitet finns inte i Sverige på grund av att man inte för någon
statistik på etnicitet.
År 2010 anmäldes 5140 3hatbrott. 3800 av dessa hade
främlingsfientliga/rasistiska motiv.
74 %
3
26 %
http://www.bra.se/bra/brott--statistik/hatbrott.html
Del 2. Gangkriminalitet.
Nu skall jag börja ge mig in på frågan: vilka går med i ett kriminellt gäng och varför? Jag
börjar med att göra min definition av ett gäng.
Kriminellt gäng
Min definition av ett kriminellt gäng är väldigt lik en subkultur. Man kan säga att det är en
subkultur. En subkultur är en liten grupp människor som delar samma intressen med varandra.
Det kan handla om allt från kläder, musik, politisk åsikt med mera. Det är ofta vanligt att
människor i subkulturen känner en åtskillnad från människor utanför gruppen. Människor som
går med i sådana här grupper gör det ofta för att de känner en känsla av trygghet och
gemenskap i gruppen. Det är även många ungdomar som går med i subkulturer för att försöka
identifiera sig själva. Jag har valt att skriva om subkultur för att en subkultur kan ofta vara en
form av organiserad brottslighet.
Brå definierar organiserad brottslighet på följande sätt:
Det rör sig om en nätverksbaserad vinstinriktad brottslig verksamhet i projektform som har
vilja och förmåga att skydda och underlåta brottsligheten genom otillåten påverkan
(trakasserier, hot, våld och korruption). Inom "projekten", som avlöser varandra, finns en
arbetsdelning och flexibilitet som innebär att medarbetare går in och ut ur projekten.
Verksamheten bedrivs i regel diskret, men kan ibland ta sig uttryck i synliga gäng, med ett
utmanande beteende, symboler och maktanspråk.
4
4
http://www.bra.se/bra/brott--statistik/organiserad-brottslighet.html
Gemenskap
Gemenskap är något som de flesta personer behöver. Vi umgås oftast med dem som har
samma intressen som oss. Ju likare vi är ju mer tryggare känner vi oss. Det är på det här sätter
som subkulturer skapas. Detta kan även skapa ett kriminellt gäng. Som t.ex. ett gäng
ungdomar vars föräldrar är missbrukare och fattiga. Ungdomarna känner sig trygga med
varandra och kanske begår brott för att tjäna pengar eller kanske visa sitt motstånd mot
samhället. Här nedan följer två citat från boken ”svensk maffia” där två före detta
gängmedlemmar utrycker sin anledning till varför det gick med i ett gäng.
”5att vara med i ett gäng är fantastisk, det är som att gifta sig med sina kompisar. Fast utan
att ha sex då!
Thomas före detta medlem i gänget chosen Ones.
”6Jag tänkte att i en mc-klubb fanns det regler för vänskap, där ställde man upp för varandra
oavsett vad som hände”
Erik Lannerbäck före detta medlem i gänget Brödraskapet.
Man kan även märka ett gäng är ett sätt för folk att hitta gemenskap. Många av gängen här i
Sverige och även andra länder har en etnisk majoritet. Exempel på gäng här i Sverige är så
kallade ”juggeligan” och ”albanligan”. Ett mönster man kan se är att Albanligan grundades
under 90-talet. Det var då det var krig i Balkan områdena och många albaner flydde till
Sverige. I Sverige var det ekonomisk kris och det fanns knappt jobb till Sveriges medborgare.
Det var alltså inte så lätt för albaner att anpassa sig då de var nyinkomna och de inte kunde få
jobb, På detta sätt lockades kanske Många albaner till ligan och började begå brott för att tjäna
pengar.
5
6
Svensk Maffia sida 219.
Svensk Maffia sida 369.
Slutsats/analys
Det jag har kommit fram till är att den troligaste anledningen till att man går med i ett gäng
är på grund av att man känner gemenskap i ett gäng. Invandrare kanske känner ett
utanförskap vilket gör att de går med i ett gäng. Fattiga personer kanske umgås med
varandra på grund av likhet och där med skapas ett gäng som begår brott för att tjäna
pengar. Många ungdomar med missbrukande föräldrar går nog med i gäng på grund av att
de får en trygghet i gänget som de inte får och egentligen skall få av sina föräldrar. En
Anledning kan nog även vara att man går med i gäng för att försöka hitta sin identitet. Och
som citaten från gängmedlemmarna säger så kan man hitta tecken på att de ville känna en
gemenskap.
Ifall man kollar på riskfaktorerna som kan leda till att man börjar begå brott så hänger många
av riskfaktorerna ihop med brist på gemenskap/Identitet. Här nedan har jag samlat några
faktorer som kan leda till att man går med i ett gäng. Observera att detta bara är små
mönster man kan se och behöver inte alls gälla för alla.
Man är nyinkommen i ett land: Ifall man precis har anlänt i ett land så är det stor chans att
man inte känner sig hemma. Man kan känna ett utanförskap och till och med bli
diskriminerad på arbetsmarknad med mera. Detta kan leda till att invandrarna går med i ett
gäng för att känna gemenskap, tjäna pengar med mera.
Jakt på identitet: Personer kanske går med i ett gäng för att hitta sin identitet. Ifall
personerna även är fattiga eller har andra problem kan det med största sannolik vara ett
kriminellt gäng.
Förebild: Ifall en person har en förebild som är med i ett kriminellt gäng så kan personen
vilja gå i förebildens fotspår vilket leder till att personen kanske går med i ett gäng.
Fattigdom: Personer kanske går med eller skapar ett gäng för att helt enkelt samarbeta för
att tjäna pengar.
Som man ser i texten så kan man även se att faktorerna kan hänga ihop med varandra.
Diskussiön
Detta arbete har varit roligt att göra, men även väldigt svårt. Jag har fått kolla upp många
källor, intervjuat och även sätta samman information själv. Innan jag började med detta
arbete så hade jag ingen aning om hur svårt det vara att få fram svar på den här frågan. Det
finns inga exakta svar som gäller för alla. Det ända man kan se i informationen är att det
finns små mönster. Jag tycker själv att jag har lyckats få fram all information som jag klarar
av. Jag har försökt att analysera och tycker själv att resultatet blev ganska bra. Mitt mål är
uppnått. I början av arbetet var det väldigt svårt för mig att hitta svar på mina huvudfråga.
Jag hittade inget svar. Men efter ett tag av informationssamlande och läsande kunde jag
börja se mönster och analysera texterna. Till slut lyckades jag hitta några mönster och satte
ihop dem till faktorer.
Som sagt på många ställen i texten, så blir inte alla som lever under dessa faktorer kriminella
och går med i ett gäng.