Uppföljning av CVK spetsodlingar Länssjukhuset Ryhov (PowerPoint)

advertisement
Uppföljning av
CVK spetsodlingar
Länssjukhuset Ryhov
2003-2010
Fredrik Hammarskjöld
Bakgrundsdata
• Sedan 2003 är rutinen på Ryhov att odla
på samtliga CVKspetsar när dessa tas
bort.
• Anledningen är att använda
kolonisationsfrekvens som markör för
CVKinfektioner samt att ha kontroll över
aktuella mikroorganismer
• Venportar och PICC är ej inkluderade i
uppföljningen.
Inlagda CVK per år
600
500
400
300
200
100
0
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
20
03
Ej odlade
Odlade
Positiva odlingar
20%
15%
10%
Pos av inlagda
5%
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
0%
Mikrobiologi
Totalt antal stammar:
518
Multiresistenta stammar: 3 ESBL
1 MRSA
Svamp:
36 C albicans
6 non- Albicans
%
Andel KNS
100
80
60
40
20
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Andel Candida arter
20
%
15
10
5
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Sammanfattning
• Följsamheten till spetsodling förefaller vara på en hög nivå
• Andelen pos odlingar tenderar att öka. Om detta är en reell ökning
eller återspeglar ökad odlingsfrekvens är svårt att veta. Pågående
forskning kommer att avgöra detta
• Andelen KNS är hög vilket indikerar kolonisation snarare än
infektion vilket är omvänt för övriga bakterier
• Andelen Candida varierar över tiden men måste tas i beaktande vid
misstänkt CVKinfektion. Candida växt indikerar oftast klinisk
infektion.
• Mängden MRB är mycket låg
• Den intresserade kan erhålla en fullständig sammanställning över
samtliga mikroorganismer som identifierats.
Download