Patientinformation för PICC-line/CVK studien Bakgrund Modern

advertisement
Patientinformation för PICC-line/CVK studien
Bakgrund
Modern behandling av olika sjukdomar kräver ofta tillförsel av näring och
läkemedel i större centralt beläget blodkärl. För ändamålet finns olika tekniska
lösningar vars för- och nackdelar är oklara.
 En PICC-line (perifert, via armen, inlagd central venkateter) är en tunn
silikonkateter, inlagd i ett större blodkärl. Den inlägges på överarmen
efter att lokalbedövingskräm applicerats på huden. Detta kan antingen
göras på kirurg-mottagningen eller på röntgen avdelningen; oftast med
ultraljud.
 En CVK (central venkateter) är en tunn kateter där spetsen ligger på
liknande sätt och inläggs i lokalbedövning av en anestesiläkare på
operationsavdelningen.
Efter att någon av katetrarna lagts in genomförs en lungröntgen enligt rutin, för
att bekräfta kateterns läge innan den kan användas för din behandling.
Syfte
Vi önskar ytterligare förbättra omhändertagandet av våra patienter, som kräver
dropp och näringsbehandling. Vi vill därför utvärdera vilka metoder (PICC-line
eller CVK), som är det bästa behandlingsalternativet.
Hur går studien till?
Om du accepterar valet av vårt behandlingsförslag, kommer vi att föreslå
behandlingsalternativ enligt ditt födelsedatum.
Du har emellertid rätt att själv välja behandlingsalternativ.
Studien pågår, så länge du har behov av en centralt belägen kateter.
Vilka är riskerna?
Det föreligger ingen säkerställd skillnad avseende risker med de olika
behandlingsalternativen.
Finns det fördelar?
Det föreligger inga säkerställda vinster eller fördelar med de olika
behandlingsalternativen.
Extra moment utöver rutin?
Det föreligger inga extra moment utöver ditt vårdbehov pga denna
undersökning.
1
Hantering av data och sekretess
Den information som insamlas lagras i vårt journalsystem. Dina personuppgifter
faller under personuppgifts lagen (1998:204)
Hur får jag information om studieresultat?
När data analyserats kommer studieresultaten att publiceras i en vetenskaplig
artikel.
Frivillighet
Du kan avstå från, att delta i studien genom, att själv välja infusionsteknik.
Vad händer om jag inte vill vara med?
Du får själv välja mellan de två olika behandlingsalternativen.
Studie och personuppgifts ansvariga
Cecilia Engström Mattisson
Doc, Överläkare
Kent Lundholm
Professor, Överläkare
Personuppgiftsombud på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är
Susan Lindahl, Sahlgrenska Universietes sjukhuset, Torggatan1, 431 35,
Göteborg
2
Download