Att förbereda sitt växande företag för en oförutsägbar framtid

Att förbereda
sitt växande
företag för en
oförutsägbar
framtid
Små och medelstora företag skapar nya arbetstillfällen
globalt sett och står för 60-70 procent av jobben i
OECD-länderna. Trots detta enorma bidrag överlever
färre än hälften av dem längre än fem år och endast en
liten del uppnår sin fulla potential och blir snabbväxande
företag.
Osäkerheten är bland de största utmaningarna
småföretag möter. För att säkerställa sin överlevnad
och tillväxt måste de fatta rätt beslut om allt, oavsett
om det gäller världsekonomin, kundbasen eller
företagets globala räckvidd. För många är det svårt
att förutsäga om de behöver dubbelt så många kontor
inom tolv månader, eller hälften så många.
Med hjälp av data som samlats in från vår stora
kundbas av egenföretagare genom vår årliga Great Big
Survey* (GBS) undersöker vi de största utmaningarna
snabbväxande företag står inför och drar slutsatser om
hur de kan planera och nå framgång utan att riskera sin
stabilitet.
Att planera för det
oförutsägbara
58%
Femtioåtta procent
av de tillfrågade
sänkte sina fasta
overheadkostnader som
svar på den ekonomiska
nedgången
På grund av den politiska och
ekonomiska osäkerheten –
från Brexit till den ekonomiska
instabiliteten i Kina – är det viktigare
än någonsin för snabbväxande
småföretag att lyckas med sin
expansionsstrategi.
Världshandelsorganisationen,
WTO, förutspådde långsam tillväxt
i världshandeln 2016, men räknar
med en förbättring 2017. För många
företag är detta en möjlighet att ta
ett försiktigt steg mot export och
introducera produkter och tjänster
på nya marknader för första gången.
Detta innebär utmaningar när det
gäller allt från att möta efterfrågan
i en ny demografi till att synas på
den nya marknaden. Andra väljer att
expandera på den egna marknaden,
öka antalet anställda eller söka upp
en större kundgrupp. Detta kräver
noggrann fastighetsplanering
för att kunna hålla möten och
få plats med nya rekryter, men
beslutsprocessen måste vara snabb
för att man ska hålla jämna steg
med förändringstakten. Det innebär
att flexibilitet blir oerhört viktigt.
Data från OECD tyder också på att
tillgången till finansiering begränsar
snabbväxande företag runt om
i världen. Detta skapar ännu en
utmaning – att finansiera den
strategi som passar ens företag
bäst, särskilt i en tuff ekonomisk
miljö. Bland företag som vill prova
dessa olika tillväxtstrategier, utan
att överanstränga sina tillgångar,
ser vi en ökning av skalbara
kontorslandskap, särskilt vad gäller
coworking-kontor och flexibla
uthyrningskontrakt, samt tillgång till
mötesrum och affärslounger.
Det är dock långt från att vara
en sista utväg för kämpande
småföretag. Snarare är det
en lösning som avsevärt ökar
tillväxtpotentialen. Vi tar en titt på
de olika sätt som snabbväxande
företag kan tackla nya marknader
på, samt på vilket sätt man kan dra
nytta av en snabb förändringstakt.
Vilket av följande alternativ hanterar du numera annorlunda,
med tanke på vad du lärt dig av den globala ekonomins nedgång?
58%
42%
39%
37%
31%
15%
16%
Minskning av fasta
overheadåtaganden
Bättre likviditet
genom
förbättrad
kontohantering
Tätare
lönsamhetsomdömen
Göra sig av
med onödiga
tillgångar
Mindre
heltidspersonal
och mer
deltidspersonal
Mer fokus på
export
Annat
2
Att gripa tillfällen när
de uppenbarar sig
Den första delen av att planera
för tillväxt handlar om att skapa
ett utrymme där det faktiskt kan
äga rum. Det innebär att ha en
strukturell och finansiell flexibilitet
som låter en ta snabba beslut och
möjligheter så snart de dyker upp.
Det schweiziska försäkringsbolaget
Zurichs undersökning av små och
medelstora företag 2015 visar
att en stor majoritet av företagen
(91 procent) föredrar organisk
tillväxt framför förvärv, medan
31 procent anser att kostnader
och kostnadsminskningar var den
huvudsakliga tillväxtmöjligheten
under 2015. Detta visar att företag
är mer benägna att expandera
från en befintlig bas och ha större
kontroll över personalkostnader
och omkostnader medan de testar
nya möjligheter, snarare än att göra
stora, långsiktiga åtaganden för att
trygga sin tillväxt.
Att välja flexibla kontorslokaler har
visat sig vara ett alltmer populärt
sätt att kontrollera sina kostnader,
då många företag antingen väljer
kontorslokaler med flexibla kontrakt
eller använder sig av gemensamma
kontor. Faktum är att studien från
GBS visar att 79 procent av alla
företag anser att coworking-kontor
är mer kostnadseffektiva än fasta
hyreskontrakt.
Affärsmöjligheter som identifierats av små och medelstora
företag 2015*
Förvärva konkurrenter
9%
Kostnads- och
utgiftsminskningar
31%
Attraktiva
kreditvillkor
17%
Nya kundsegment
29%
*Procentsatserna gäller
en grupp av 3 000 chefer
och högt uppsatta på små
och medelstora företag
i 15 länder i Europa,
Mellanöstern, Amerika och
Asien-Stilla havsområdet
som övervakas av Zurich.
Det finns tydliga tecken på att
kostnadskontroll faktiskt är en viktig
föregångare till alla tillväxtstrategier.
Vår undersökning visar att 81
procent av företagen världen över
tycker att pengar som sparats
genom att välja flexibelt arbete
framför fasta hyreskontrakt bör
återinvesteras i tillväxtsatsningar.
Denna strategi, som går ut på att
möjliggöra tillväxt genom att skapa
en flexibel miljö, är så framgångsrik
att coworking nu enligt GBS är
normen bland över 60 procent av
världens småföretag. Men motiven
bakom detta varierar kraftigt och
beror på om säljstrategin riktar sig
mot befintliga eller nya marknader.
”Regus har fungerat
som ett sätt att spara in
mitt kassaflöde medan
jag får min verksamhet
att växa genom andra
kostnader, såsom
marknadsföring,
e-postkampanjer och
kundservice.”
Doron Schnaid,
Doron Schnaid Insurance &
Financial Services LLC, USA
3
Att växa utan att
köpa
Att expandera på en befintlig
marknad är aldrig lätt. På grund av
hög konkurrens bland inhemska och
utländska eller distansarbetande
företag är det svårt att sticka ut
från mängden och locka till sig nya
kunder.
Att förmedla sin image och bygga
upp ett varumärke som matchar
ett snabbväxande företag som är
ute efter framgång är en viktig del
av att nå fram till nya kunder på en
mättad marknad. Sextio procent av
de tillfrågade i GBS uppgav att ett
framgångsrikt företags läge måste
framstå som professionellt och ge
intrycket av att företaget är större
än det faktiskt är.
Snabbväxande företag likställer ofta
detta med att investera i sina egna
stora kontor, men gemensamma
lokaler ger också tillgång till
professionella kontorslandskap med
mötesrum, modern teknologi och
områden där man kan interagera
med och hålla presentationer för
nya potentiella kunder. Dessutom
har flexibla kontor väl anslutna
arbetsytor utan krav på långsiktiga
investeringar och hyreskontrakt,
vilket ger dig möjligheten att endast
använda det du behöver, när du
behöver det.
Sextioåtta procent av de tillfrågade
i GBS anser att fördelen med
coworking är att man kan få sitt
företag att växa på ett hållbart sätt
och 44 procent tycker att flexibelt
arbete får dem att bli snabbare. En
viktig orsak till detta är att flexibla
lokaler ger tillgång till samma
resurser som större företag, fast
inom en budgetram som passar
småföretag.
Den andra avgörande fördelen med
flexibla kontorslokaler visar sig efter
att man framgångsrikt omvandlat
potentiella kunder till faktiska
kunder. Det är då man behöver
kunna öka antalet anställda på kort
tid, utan extra kostnad.
73%
Sjuttiotre procent av deltagarna
i GBS 2016 uppgav att den
största fördelen med flexibla
kontorslokaler är att kunna växa
eller minska snabbt, utan att
drabbas av extrakostnader. Regus
anpassningsbara, kortsiktiga
hyreskontakt innebär att företag
har möjligheten att snabbt öka
mängden tillgängligt utrymme
utan straffavgifter eller oväntade
prissättningsförändringar.
Detta är särskilt användbart när det
gäller inhemsk expansion, där man
ofta har de kontakter som krävs för
”För oss är expansion
det viktigaste
i vår planering.
Allteftersom vi växer
och anställer fler
behöver vi utrymme
för dem”
James C. Fair,
COO på AME, USA
att växa snabbt och ett behov av att
kunna ta möjligheterna så snart de
uppstår, snarare än att lägga tid på
att bekanta sig med och skapa nya
kontakter inom en ny marknad.
När det gäller att öka antalet
anställda är naturligtvis förmågan
att attrahera nya talanger en
avgörande faktor – och även här har
flexibilitet visat sig vara avgörande.
Nya talanger lockas alltmer av
ett alternativt kontorsupplägg.
Sextioen procent skulle byta jobb
om mer flexibilitet erbjöds någon
annanstans. Om du behöver
öka antalet anställda snabbt kan
rekryteringsprocessen gå fortare
om du kan erbjuda denna typ av
förmåner, vilket på så vis gör att ditt
företag kan växa snabbt, utan att
produktiviteten drabbas.
4
Att kliva in på nya
områden
Expansion till nya marknader, vare
sig det är hemma eller utomlands,
är en process som handlar om
att anpassa sig till nya kulturer
och krav. I denna miljö kan flexibla
hyreskontakt vara ett säkert sätt
att testa sig fram utan att riskera sin
finansiella stabilitet. På så sätt kan
man etablera sig på en prestigefylld
och bekväm plats utan att vara
bunden till långa kontrakt, vilket gör
att man snabbt kan expandera eller
minska sina lokaler efter behov.
En undersökning från Regus visar
en rad fördelar med att expandera
till nya lokaler som ligger nära
kunder och klienter. För 74 procent
av företagen ökar närheten deras
synlighet, vilket bidrar till att deras
varumärke etableras på den nya
marknaden och får deras tjänster
att sticka ut.
Att välja flexibla kontorslokaler kan
också vara ett sätt att skapa nya
kontakter. Sextiosex procent av de
tillfrågade i GBS uppgav att deras
flexibla kontorslokaler ledde till
nya affärs- och projektmöjligheter,
tack vare närheten till en rad
lokala företag. Detta gör att
snabbväxande företag kan bygga
relationer med potentiella kunder
och skapa kontakter snabbare.
Trots det är lokalisering en stor
utmaning och därför är det ännu
viktigare att hitta lokaler nära sin
målgrupp, så att man lättare kan
förstå sina kunder och sin marknad
(63 procent). Att kunna arbeta med
en rad företag och yrkesverksamma
på plats, på sin nya marknad, ger
insikter som skrivbordsbaserad
research helt enkelt inte kan,
oavsett om det gäller arbetssätt,
kulturella vanor som påverkar
affärsetiketten eller specifika
marknadsförhållanden som inte
framgår av en överskådlig inblick.
Möjligheten att snabbt och
effektivt kunna lösa kunders
problem är enligt 74 procent av våra
hyresgäster en stor fördel när man
som snabbväxande företag flyttar
in i kontorslokaler nära nya kunder
inom en ny marknad. Detta leder
till en starkare relation och nöjdare
kunder – en viktig del i att snabbt
bygga upp ett bra rykte på en ny
marknad.
”Fördelen med Regus, jämfört med andra
coworking-alternativ, är täckningen. Jag
kan hitta ett kontor var som helst i min
stad.”
- Peter diGiammarino, vd för IntelliVen, USA
5
Skapa flexibla miljöer
Vi har redan sett att expansion
inte nödvändigtvis betyder stora
finansiella åtaganden, samt hur
flexibla kontorslokaler kan vara
fördelaktiga när det gäller vissa
expansionsscenarier. Hur som helst
står snabbväxande företag inför nya
utmaningar från månad till månad.
Oavsett var din verksamhet
expanderar kan du stöta på
ojämn tillväxt eller kortsiktiga
fluktuationer i efterfrågan. Om du
har satsat på långsiktiga kontrakt
eller fastighetstillgångar innebär
detta en stor, ständig utmaning,
eftersom du är bunden till något
som inte längre passar dina behov.
Med flexibla lokaler kan du i stället
öka eller minska antalet anställda till
följd av svängningar i företaget, utan
betydande kapitalkostnader.
När det gäller förändringar
inom globalt företagande och
sysselsättning är flexibilitet viktigt.
44%
Till exempel visar GBS att 44
procent av företagen anser att
behovet av att skapa en smidig
organisation som kan möta
föränderliga marknadskrav är en av
de viktigaste drivkrafterna bakom
flexibelt arbete.
Det låter komplicerat, men
principen är enkel. Efterfrågan
varierar och ditt företag behöver
växa eller minska för att matcha det.
I stället för att just öka eller minska
antalet anställda kan du erbjuda dina
anställda färre arbetstimmar eller
möjligheten att ta sig an projekt
på distans och endast komma
in till kontoret för möten och
uppdateringar.
Traditionella kontorslokaler kan
inte hålla jämna steg med dessa
förändringar utan extrakostnader
och slöseri med utrymme. Om
en fjärdedel av de anställda i en
fast modell arbetar färre timmar
betalar du för att en fjärdedel av
dina skrivbord står tomma under en
stor del av veckan. Flexibla lokaler
ger dig utrymme att reagera snabbt
och effektivt, vilket ger dig exakt så
mycket utrymme du behöver och
bara när du verkligen behöver det.
”Vanligtvis behöver jag bara ett kontor, men jag har
timanställda som tillhandahåller säsongsbaserade
tjänster. Jag kan lägga till och göra mig av med
kontorsutrymme vid behov.”
- Julia Kingston,
Operativ medlem av Kingston Tax Advisors, USA
6
De viktigaste slutsatserna
Dra nytta av coworking-kontor för att
överleva och växa i en föränderlig global
ekonomi.
Sjuttionio procent av de tillfrågade berättade att
coworking-kontor är mer kostnadseffektiva än fasta
hyresarrangemang.
Stimulera tillväxten genom att
återinvestera besparingar.
Åttioen procent av företagen uppger att pengar som
sparas genom att välja flexibelt arbete över fasta
hyreskontrakt bör återinvesteras i tillväxtsatsningar.
Underlätta expansion genom att flytta
verksamheten till nya marknader.
Att hitta lokaler nära sin målgrupp ökar synligheten (74
procent) och hjälper en att förstå sina kunder och sin
marknad bättre (63 procent).
Hitta nya kontakter genom att
dra nytta av coworking-kontor.
Sextiosex procent av de tillfrågade uppgav att
deras coworking-kontor bidrog till nya affärs- och
projektmöjligheter.
Lyckas med en hållbar tillväxtstrategi
genom att växla till korttidsuthyrning.
Sjuttiotre procent av företagen uppgav att den
främsta fördelen med coworking-kontor är
möjligheten att kunna växa eller minska snabbt,
utan att drabbas av extrakostnader.
7
Ladda ner vår app eller gå till vår
webbsajt om du vill veta mer om
hur du hittar den perfekta platsen för just
din verksamhet.