Särskild övervakning av barn med risk för infektion

advertisement
Arbetsplats:
Avd 55 BB/Förl, Sunderby sjukhus
Godkänt av:
Ingela Heimdahl
Giltigt from:
2017-03-01
Särskild övervakning av barn med risk för infektion
Bakgrund
Barn till mödrar med GBS i urinen löper en ökad risk för neonatal infektion. Incidensen av
neonatal GBS-sepsis i olika studier är mellan 0,2 till 2 fall per 1000 levande födda.
Mortaliteten bland nyfödda är ca 5%. Barn till kvinnor som erhållit antibiotika intrapartalt
löper minskad risk att drabbas av GBS-infektion, men det är ingen absolut garanti för att
barnet inte infekteras. 90 % insjuknar inom 24 timmar.
Lång vattenavgång är en ökad risk för neonatal infektion.
Avgång av mekonium kan vara ett tecken på att fostret under förlossningen varit stressat pga
t.ex. hypoxi eller infektion. Tjockt mekoniumblandat fostervatten ökar risken för
komplikationer/andningssjukdom.
Indikation för kontroll




Mor med GBS i urinen (nu eller tidigare) oavsett intrapartal antibiotika (förekomst i
vagina eller rektum ej riskkriterium). Vid sectio före vattenavgång behövs inga kontroller
av barnet även om mor är koloniserad med GBS.
Vattenavgång >18h oavsett intrapartal antibiotika
Mor med infektion
Tjockt mekoniumblandat fostervatten
Kontroller av barn på BB
Klinisk parameter
Hudfärg
Tonus
Sugförmåga/sugteknik
Temp
Andning
Normala fynd
Rosig
God tonus
Rätt sugteknik
36,5-37,5
AF <60/min
Värdena dokumenteras under barnfliken ”labsvar” i Partus enligt följande exempel:
Vid normala fynd - Värde: Kontr enl PM, Kommentar/Åtgärd: ua
Vid avvikande fynd - Värde: Kontr enl PM, Kommentar/Åtgärd: Temp 36,2. Ny koll senare.
Om värdet på någon av parametrarna är avvikande skall detta även dokumenteras under
barnfliken ”vårddokumentation” och följas upp.
Barnmorska ansvarar för att kontrollerna blir utförda och korrekt dokumenterade. Uppgiften
kan delegeras till undersköterska/barnsköterska.
Se flödesschema på nästa sida!
Arbetsplats:
Avd 55 BB/Förl, Sunderby sjukhus
Godkänt av:
Ingela Heimdahl
Giltigt from:
2017-03-01
Flödesschema ”Särskild övervakning av barn med risk för infektion”
GBS i urinen (nu eller
tidigare) oavsett
intrapartal antibiotika
Vattenavgång >18h där
mor EJ fått antibiotika
>2h före partus
Kontroller var 6:e h i 24h
Ej THG före 48h
Mor med infektion
Vattenavgång >18h där
mor fått antibiotika >2h
före partus
Kontroller var 6:e h i 24h
Ej THG före 24h
Tjockt mekoniumblandat
fostervatten
Kontroller var 6:e h i 12h
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards