Nationella Strama och arbete i Strama-grupper

advertisement
Nationella Strama och
arbete i Strama-grupper
Mats Erntell
Ansvarig Strama-Slutenvård
Smittskyddsläkare och ordförande i
Strama Halland
• 1995 frivilligt nätverk
• 2000 finansiering via Dagmarmedel
• 2006 permanent finansiering via medel för
folkhälsopolitiska åtgärder
• 2006 september, samverkansorgan mot
antibiotikaresistens med uppdrag
beskrivet i SMIs instruktion
”Strama-lagen” 2006-07-01
tillägg i HSL
Sjukvården respektive tandvården skall vara
av god hygienisk standard
Prop 2005/06:50 ´Strategi för ett samordnat
arbete mot antibiotikaresistens och
vårdrelaterade sjukdomar´
Stramas övergripande uppdrag och målsättning
Verka för en sektorsövergripande samordning i
frågor som rör förutsättningar att
bevara möjligheten att använda antibiotika vid
bakteriella infektioner
hos människor och djur
Nationella projekt med stöd av
Strama
Antibiotikaanvändning
i öppen vård
Infektioner
i barnfamiljer
IVAStrama
Infektioner
och hygien
på daghem
Antibiotika och
resistens på
sjukhem
Primärvårdsnätverk
för infektionsstudier
Antibiotikaanvändning
i sluten vård
Skolprojekt:
10-åringars
kunskaper
Inventering
av lokalt
arbete
Kungsbacka
Lokala Strama-grupper
•
•
•
•
•
•
•
Varberg
Ett landstingsuppdrag!
Egen budget?!
Strama- och terapigrupp, multiprofessionell
Terapirekommendationer
Lokal och regional utbildning
Rationell antibiotika-användning?!
Deltar i nationella projekt
Hylte
Falkenberg
Halmstad
Laholm
– IVA-Strama
– Punktprevalensundersökningar
– Uvi-, föreskolestudier
• Söka nationella Strama-medel för lokala projekt
Total försäljning av antibiotika första halvåret 2007,
länsvis, DDD/1000 invånare och dag.
Källa: Apoteket AB
20
Den streckade ytan visar
ökningen jämfört med första
halvåret 2006.
18
+2,5-12%!
14
12
10
8
4
2
er
g
U
no
b
ki
ng
e
Kr
o
Bl
e
R
ik
e
t
0
pp
sa
la
Ka
lm
Vä
ar
st
m
an
la
nd
G
ot
la
nd
Ö
Vä
re
br
st
o
er
no
rrl
Sö
an
de
d
rm
an
la
nd
G
äv
le
bo
Ö
rg
st
er
gö
tla
nd
N
or
rb
ot
te
n
Vä
rm
la
nd
Jö
nk
öp
Vä
in
g
st
er
bo
tte
n
D
al
ar
na
Jä
m
tla
nd
Varför förskrivs det mer antibiotika
i storstadsregionerna?
Beror det på sjukare befolkning,
större tillgänglighet till vård eller
något annat?
6
Sk
ån
e
St
oc
Vä
kh
st
ol
ra
m
G
öt
al
an
d
H
al
la
nd
DDD/1000 inv och dag
16
Punktprevalens studierna
2003 / 2004 / 2006
Inneliggande antibiotikabehandlade för (%):
2003 2004 2006
• infektion från samhället 17,0 18,0 18,7
• vårdrelaterad infektion
9,2
9,4
9,9
• profylax indikationen
6,3
6,5
6,3
• Summa
32,5 33,9 34,9
>17 000 inneliggande patienter 2006
PPS 2006
Prevalens vårdrelaterad infektion per specialitetsgrupp,
PPS 2006
antal
behandlade
patienter
691
Prevalens
vårdrelaterad
infektion per specialitetsgrupp,
antal behandlade1
patienter,
1 691
18,0
16,0
Procent av inneliggande
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
Barnmedicin Gynekologi
Infektion
Inv
medicinsk
spec
Kirurgisk
specialitet
Ortopedi
Urologi
Öron
Alla
PPS 2006
Fördelning av 1 813 antibiotikabehandlade
vårdrelaterade infektioner på diagnosgrupper
PPS 2006
Fördelning av vårdrelaterade antibiotikabehandlade infektioner på diagnosgrupper, 1 813 st
300
21 % av alla vri
200
150
100
50
M
li
Ö
it
B
ro
nk
C
N
S
ka
t
io
n
lia
ar
in
di
en
it a
kl
r/g
al
la
l
Le
ve
,k
är
r
rt
a
H
jä
Fe
be
I
G
vr
e
Ö
ic
ile
C
ld
if f
G
O
un
hå
l
a
oc
h
sv
a
Py
e
lg
lit
I
G
re
N
ed
o
sk
el
et
t
si
s
Se
p
Le
d
C
H
ys
ud
tit
,m
ju
kd
el
ar
um
on
i
0
Pn
e
Antal terapier
250
HYGIENISKT……
Vårdhygien …..!
SPRIT
Förhindrar smittspridning!
Samverkan mot antibiotikaresistens
www.strama.se
Download