Strama-Slutenvård programförklaring

advertisement
STRAMA-slutenvård
STRAMA-S
Antibiotika på sjukhus
PPS 2003 - 2004
STRAMA
Varför punktprevalensstudie?
• Resistensproblematik
• Används antibiotika på rätt sätt
• Kostnader för antibiotika
STRAMA
Syftet med PPS
Beskriva bruket av antibiotika på
svenska sjukhus
förskrivningsmönster
förskrivningsorsaker
STRAMA
Punktprevalens studien
2003
2004
•
•
•
•
•
•
•
•
19/21
54
434
13 536
4 178
4 396
5 123
5 085
regioner / landsting
sjukhus
kliniker
inneliggande patienter
antibiotikabehandlade
terapier
preparat
DDD till vuxna
18/21
49
11 348
3 622
3 841
4 440
4 611
STRAMA
Punktprevalens studien
2003/2004
Av inneliggande patienter behandlas:
2003
2004
• 17% för infektion från samhället
18%
• 9% för vårdrelaterad infektion
9%
• 6% med profylaktiska antibiotika
6,5%
STRAMA
Sammanfattning PPS
• Förkorta peroperativ profylax
• Minska bredspektrum vid samhällsförvärvad
pneumoni
• Fortsätt begränsa kinolonanvändningen
• Urinvägsinfektioner: vårdrelaterade eller ABU!?
STRAMA-slutenvård
Programförklaring
STRAMA-S
STRAMA slutenvård
Verkar för rationell antibiotika användning
och minskad resistens inom slutenvården,
som ett led i förbättrad patientsäkerhet och
vårdkvalitet
STRAMA-S
STRAMA-S styrgrupp uppdrag
• Bilda nationellt sjukhus-nätverk
• Utifrån den funktionella enheten
mikrobiologi-infektion-vårdhygien-smittskydd
• Samordna kunskapsförmedling
• Driva nationella punktprevalens undersökningar
och interventioner
• Sentinelsystem för diagnos-recept studier
STRAMA-S
Lokala STRAMA-S gruppen
• Uppdraget från landstings- eller sjukhusledningar
• Arbetet utgår från den funktionella enheten
mikrobiologi – infektion – smittskydd –
vårdhygien
• Representerad i läkemedelskommitté,
terapigrupper eller liknande
STRAMA-S
Angelägna lokala uppgifter för
STRAMA-S
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Följa antibiotikaanvändningen
Följa odlingsfrekvens och antibiotikaresistens
Aktiviteterna bedrivs behovsstyrt
Inventera behov och delta i utarbetande av PM
Utbilda personal
Stödja infektionskonsult vid alla sjukhus
Stödja vårdhygienkompetens vid alla sjukhus
Genomföra PPS
Delta i STRAMAs kliniska prövningar
STRAMA-S
Angelägna lokala uppgifter för
STRAMA-S forts.
• Följa nyckeltal:
- andel penicillin och cefalosporin vid
samhällsförvärvad pneumoni
- andel kinolon vid behandling av nedre
UVI hos kvinnor
- andel kinolon vid hud/mjukdelsinf
- andel perop profylax längre än ett dygn
- andel vårdrel inf som indikation för beh
STRAMA-S
STRAMA-slutenvård
styrgrupp
Otto Cars, STRAMA
Sören Elowson, Skövde
Mats Erntell, Halmstad
Håkan Hanberger, Linköping
Christina Jorup, Stockholm
Inga Odenholt, Malmö
Mårten Prag, Örebro
Torsten Sandberg, Göteborg
Gunilla Skoog, apotekare
Johan Struwe, Huddinge
Erik Torell, Uppsala
Peter Ulleryd, Borås
PPS 2003
Download