Hur arbetar vi i ett
Strama-nätverk?
Mats Erntell
Ordförande Strama-rådet vid SMI
Smittskyddsläkare och ordförande Strama Halland,
Deltagare Wik-kursen 2012
ST-läkare
Apotekare
Allmänläkare
Barnläkare
Samordnare/Hygiensjuksköterska
Infektionsläkare
Medicinläkare
Smittskyddssjuksköterska
Vårdhygieniker
6
7
9
2
1/1
6
1
2
1
30
LMV, SoS,
SKL, Apotek,
SVA/Strama
vet etc
Stramas nätverk
Strama-rådet och expertgrupper
Primärvård
SMI/Strama
Vårdhygien
Klinisk
mikrobiologi
Vetenskaplig
bevakning
Sluten vård
Intensivvård
Farmakologisk
epidemiologi
Media, press,
kommunikation
www.strama.se
Lokala Strama-grupper
Strama nätverket
Interventioner
Forskning
Vilka åtgärder behöver vidtas? Ett 10-punktsprogram
MINSKA
BEHOVET AV
ANTIBIOTIKA!
Smittspridning
VRI,
riskfaktorer
minskas
Kompetens
Basala
hygienrutiner
Vilka åtgärder behöver vidtas? Ett 10-punktsprogram
Använd
antibiotika
rationellt!
MINSKA
BEHOVET AV
ANTIBIOTIKA!
Följa terapirekommendationer
Dos, tid
Omvärdera!
Uppföljning
Förbättra
diagnostiken
Målformulera och tydliggöra!
Regeringens patientsäkerhetsinitiativ 2011 - 14
Grundläggande krav:
•
•
•
•
Upprätta en patientsäkerhetsberättelse
Definierade steg mot nationella patient-översikten
Påbörjat införandet av Infektionsverktyget
Strukturerad journalgranskning
Mål för initiativet för 2012
• 100 milj: plan för pat-säkerhetskulturen, påbörjat …
• 100 milj: mätning basala hygienrutiner på 80 % av alla
avdelningar i slutenvården och nå 64 %
• 100 milj: plan mot trycksår, påbörjat arbetet
• 100 milj: verkar för ökad följsamhet till beh rek, minska
antibiotikaförskrivningen med 10 % av >250 R/1000 inv
• 100 milj: mäter överbeläggningar och rapporterar
• 25 milj: de som i natl patientenkäten 2011 nådde snitt
70 på tre frågor: Andra läkem? Förklarade varför ta? Info
biverkningar?
Det kvantitativa målet för antibiotika
2014 nås när vi följer evidensen
Målet för 2012:
• 10 % reduktion av det som överskrider 250
recept per 1000 inv och år
• Motsvarar 1,9 till 4,0 % av hela
förskrivningen
Hur ska vi klara uppdraget?
Vart tredje recept bort!
• Genom kvalitetsstyrning nå det kvantitativa målet –
250 recept/1000 invånare
• Ökad följsamhet till rekommendationer minskar
förskrivningen!
• Funktionsuppdrag – med resurser till Strama-gruppen
• Alla verksamheter måste ges ett Strama uppdrag!
• Patientsäkerhet måste bli ett uppdrag i
ledningssystemet!
Styrgrupp Strama Östergötland








Ordförande
Sekreterare
Vice ordf
Stramaläkare
Strama-e-portal
Sjukhusvård
Primärvård
Privatvård
Utvecklingsdirektör
Stramakoordinator
Chefläkare patientsäkerhet
Infektionsläkare
Systemägare
Centrumchef
Närsjukvårdsdirektör
VC, Proxima (ortopedi, 3 VC
Norrköping)
Antibiotikaförbrukning per åldersgrupp 1987 - 2011
-64 %
-47 %
Antibiotika (J01 exkl. metenamin) per län, alla åldrar
Recept/1000 invånare och 12-månadersperiod
550
Källa: Apotekens Service AB, Concise
sep-07
sep-08
500
450
sep-09
sep-10
400
Recept/1000 invånare
350
300
250
200
150
100
50
0
Under den senaste 12-månadersperioden var den totala antibiotikaförsäljningen 386 recept/ 1000 invånare, vilket var 4% lägre jämfört
med samma månader föregående år. Antibiotikaförsäljningen har minskat i alla län och Södermanland och Jämtland är de län som har
störst procentuell minskning i denna jämförelse. Antibiotikaförsäljningen under den senaste 12-månadersperioden varierar från 310 till
417 recept/ 1000 invånare mellan det högsta och lägsta länet.
Den röda linjen indikerar Stramas nationella mål på 250 recept/1000 invånare och år.
Relevanta lokala data som berör!
5 ggr skillnad??
Tolka korrekt!
2 ggr skillnad!?
Utmana i dialog!
Vårdcentralers förskrivning till barn 0-6 år, Halland 2010
Uthämtade antibiotika per åldersgrupp i SLL 2010
Källa: Concise, Apotekens Service AB
900
800
Hud- och mjukdelsantibiotika
Urinvägsantibiotika
700
Recept / 1000 invånare
Luftvägsantibiotika
600
500
400
300
200
100
0
0
-4
9
5-
4
9
4
9
4
9
4
9
4
9
4
9
4
9
4
9
-1
-1
-2
-2
-3
-3
-4
-4
-5
-5
-6
-6
-7
-7
-8
-8
0
1
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
-
Antibiotikförsäljning (J01 exkl. metenamin) förskrivet på recpet, barn 0-6 år, för riket och
per län, 12-månaderas perioder
Källa: Apotekens service AB, Concise
800
763
700
Recept/1000 invånare
600
500
400
2007
2008
2009
300
2010
2011
200
100
0
17
Antibiotika (J01 exkl metenamin) förskrivet på recept 2011, per län och för riket, alla åldrar
Källa: Socialstyrelsen Läkemedelsregistret och Apotekens Service AB, Concise
Västerbotten
Jämtland
Dalarna
Västernorrland
Gävleborg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Värmland
Södermanland
Kalmar
Patient/1000 invånare 2011
Jönköping
Recept/1000 invånare 2011
Västmanland
Gotland
Uppsala
Kronoberg
Riket
Blekinge
Halland
Västra
Skåne
Stockholm
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
18
11,3
11,0
9,7
9,6
8,9
9,4
9,2
9,3
Påverkan – är att nå fram och inte bara ut
och sker bäst via olika vägar!
Expert workshop producerar
guidelines tillsammans med
LMV
Artiklar i tex Läkartidningen
Fick-guidelines
till alla läkare
Intervjuer i tidningar
www.strama.se
Diskussioner på vårdcentraler
Kontinuerlig information och
dialog om förskrivningsmönster
på Stramas webb-sida
Strama-BVC
Utbildningsmaterial för nyblivna föräldrar att
användas i föräldrautbildningen på BVC
Strama-BVC
• Kommunikationsverktyg för
att nå allmänheten, särskilt
småbarnföräldrar
• Föräldrautbildningen – kontinuerligt återkommande
• BVC-sjuksköterskan som budbärare – stort
förtroendekapital
• Syftar till att skapa trygghet, ge kunskap och
förståelse kring vardagliga infektioner och antibiotika
– inte avråda från sjukvårdkontakt
Rör det mig?
…eller
mig?
Frågor före antibiotikareceptet!
• Vem är du?
• Fått antibiotika senaste halvåret?
• Legat på sjukhus nyligen?
• Är det en vårdrelaterad infektion?
• Varit utomlands?
• Vårdats utomlands?
Fem framgångsfaktorer för att nå målen
• Tillåta läkaren reflektera över sin egen förskrivning
• Minska osäkerheten om handläggning av
luftvägsinfektioner
• Utbilda om adekvat förskrivning
• Underlätta patientfokuserad vård
• Åtgärden ska vara till gagn för läkaren, acceptabel och
praktisk
J Antimicrob Chemother. 2011 Oct;66(10):2215-23
Tonkin-Crine S et al.
Klokt Antibiotikaval +
Sjukhusets Antibiotika och
Infektionsuppföljningssytem (SAI)
Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), Borås
Bilder från: Anders Lundqvist
Södra Älvsborgs Sjukhus
Klokt Antibiotikaval
Incitament i
landstingen
för att nå
antibiotika
målen
Incitament
Ja
Nej
Diskuteras
5
9
4
Ej Stramas
Total a-b
SLL
UVI kvot
PcV 0-6 år Utbildning
1
1
initiativ
Kommenta
r
1
Skåne
1
1
1
1
Västernorrl
and
1
1
1
3/10 Pat säk
Blekinge
1
Kronoberg
1
1
1
Viktning
Kalmar
1
1
Strama Hallands ”Verktygslåda”
”Budskap på väg” VLT
Världshälsodagen 7/4
Antibiotikaresistenta bakterier fortsatt hot
mot hälsa - även i Skåne
Källa: Vårdbarometern
De med eftergymnasial utbildning är i högre uträckning positiva till att avstå från
antibiotika än dem som har grundskola som högsta avslutad utbildning, 82 procent mot
71 procent. Personer i yrkesverksam ålder (30–59) tenderar att vara mer positivt inställda
än övriga ålderkategorier.
Vårdbarometern 2011: Motståndskraften hos bakterier ökar i takt med ökande antibiotikaanvändning. Är du själv beredd
att avstå från antibiotika när så är möjligt, även om du riskerar några sjukdagar extra?
Antibiotikas effekt – när är det onödigt?
Ingen effekt
• Förkylning
• Halsinfektion utan Streptokocker
• Luftrörskatarr, oberoende av orsak
• Vanlig hosta
Ej säker/liten effekt
• Bihåleinflammation
• Lindrig halsfluss med Streptok.
• Öroninflammation 1-12 år
Symtomlindrande
• Blåskatarr
• Uttalad halsfluss med Streptokocker
Livräddande, stor effekt
• Hjärnhinneinflammation
• Blodförgiftning
• Stor lunginflammation
• Utbredd rosfeber
• Svår njurbäckeninflammation
Minskar komplikationer
• Borrelia infektion (hudutslag)
• Sexuellt överförda infektioner
• Öroninflammation <1 år
• Vissa sårinfektioner
Ingen ska behöva få antibiotika i onödan!