Uppsala den 21 november 2011

advertisement
Uppsala den 7 december 2013
Verksamhetsplan Strama Uppsala län år 2013.
Övergripande mål
Stärka och utveckla ett tvärprofessionellt arbetssätt för rationell behandling
av bakteriella infektioner och resistensövervakning inom Landstinget i
Uppsala län för att även i framtiden ha tillgång till effektiva läkemedel.
 Primärvården
Förskrivningsmål för 2013
Den nationella Patientsäkerhetssatsningen med målet att minska den totala
förskrivningen av antibiotika inom öppenvården står fast och målet är att i framtiden ska
förskrivningen av antibiotika i Sverige inte överstiga 250 recept/1000 invånare och år.
Fram till och med september 2012 låg nivån inom öppenvården i Landstinget i Uppsala
län vid 394 recept/1000 invånare och år. Det är en ökad förskrivning med 20 recept per
1000 invånare i vårt län under den senaste mätperioden i stället för en minskning, som
var målet. Under 2013 fortsätter Strama de lokala insatserna för att motivera till
minskning av den totala förskrivningen av antibiotika. Det är av stor betydelse att
samverkan mellan landstingets ledningssystem för kvalitetsarbete och Strama utvecklas
och stärks för att uppnå målen i den nationella patientsäkerhetssatsningen. Strama förser
verksamheterna med den senaste kunskapen vad gäller behandlingsrekommendationer,
data över antibiotikaförskrivning och resistensläge, uppföljning via journalgranskning
m.m. Det är verksamheternas ansvar att utarbeta strategier för hur
patientsäkerhetssatsningen ska genomföras.
–
under 12-månadersperioden oktober 2012 – september 2013 reducera antalet
antibiotikarecept
–
minst 80 % av recepten på luftvägsinfektionsantibiotika till barn 0 – 6 år bör
vara penicillin V
–
andelen förskrivna kinolonrecept bör utgöra max 10 % av förskrivna
urinvägsantibiotika till kvinnor i åldern 18 till 79 år
Aktivitet 1 Samarbete tandläkare och veterinär
– initiera samarbete med tandvården i Uppsala läns landsting samt med
Strama VL och länsveterinären
Aktivitet 2 Kvalitetssäkring av antibiotikaförskrivningen
– utvärdering av följsamheten till behandlingsrekommendationer
– initiera samarbete med utdata-enheten i landstinget för att kunna få
tillgång till diagnoskopplade data
Aktivitet 3 Utbildning för förskolor
– tillsammans med Uppsala kommun och Smittskyddsenheten i
landstinget initiera och förbereda utbildningar med folkhälsoperspektiv
inom området antibiotika och antibiotikaresistens i förskolor
Aktivitet 4
Utbildning för hemsjukvården
– delta i Hemvårdsenhetens fortbildning för läkare och sjuksköterskor i
särskilda boenden vid 4 tillfällen under året tillsammans med sköterska fr
vårdhygien.
Aktivitet 5 Återföring av antibiotikastatistik
– kontinuerligt följa primärvårdens antibiotikaförskrivning med
återkoppling till verksamhetsansvariga och till förskrivarna
– arbeta för att verksamheterna ska börja använda sig av den nya
antibiotikamodulen som är kopplad till förskrivarprofilen
Aktivitet 6 Besök på vårdcentralerna i länet
- information om nya behandlingsriktlinjer vid tonsillit
- information om nya riktlinjer för antibiotikaprofylax inom tandvård
Aktivitet 7 Övervakning av resistensläget
– kartlägga förekomsten av urinvägspatogener vid akut cystit hos kvinnor
genom allmän screeningodling under februari – mars 2013 inom
primärvården i länet
– återrapportering och diskussion kring screeningens resultat till
förskrivarna
Aktivitet 8
Samarbete med farmaceutstudenter
– tillsammans med farmaceutstudent samt tandläkare studera kunskapen
om och attityder till antibiotikaprofylax inom tandvård bland tandläkarna
inom Folktandvården i Uppsala län
Aktivitet 9 Samarbete med Smittskyddsinstitutet - Stramarådet
– tillsammans med Stramarådet och Smittskyddsenheten i Uppsala läns
landsting arrangera utbildningen ”Grundkurs i lokalt Strama-arbete” för
nya medlemmar i lokala Stramagrupper i landet
Aktivitet 10 Mediastrategi
2
– utveckla en mediastrategi med fokus på barn
Aktivitet 11 Stöd till Närakuten
- besök med information om behandlingsriktlinjer vid infektioner i
öppenvård
- återföring av antibiotikastatistik varje kvartal
Aktivitet 12 Utbildning för sköterskor och vårdbiträden på särskilda boenden
- utbilda sköterskor och vårdbiträden om infektioner på särskilda boenden
 Slutenvård: Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping
Förskrivningsmål för 2013
Målsättningen är att minska den totala användningen av antibiotika och särskilt
cefalosporiner och kinoloner vid såväl hela Akademiska sjukhuset som Lasarettet i
Enköping. Användningen av karbapenemer ska begränsas – inte öka.
Följande delmål ska eftersträvas:
1. Asymtomatisk bakteriuri ska inte behandlas.
2. Relevant odling tas före insättning av antibiotika, alltid
blododlingar x 2 före intravenös antibiotika.
3. Indikation för antibiotika och misstänkt infektionsfokus ska
dokumenteras i journal.
4. Terapivärdering dag 3 (TV3), d.v.s. intravenös antibiotikaterapi
ska utvärderas efter 3 dygn med avseende på klinik, odlingssvar
och laboratoriesvar. Beslut om utsättning av antibiotika och byte
till peroral eller annan intravenös antibiotika ska motiveras i
journal.
5. Behandlingstider ska överensstämma med rekommenderade
behandlingstider i nationella eller lokala PM.
Aktivitet 1 Utökad konsultverksamhet på Akademiska sjukhuset
Infektionskonsultverksamheten för verksamhetsområdet Ortopedi samt
ytterliggare ett verksamhetsområde där behov finns, ska under en period
utökas med 10 timmar per vecka och bemannas av 3 - 4
infektionsspecialister med särskilt intresse för antibiotikafrågor. Tidpunkt
är ännu inte fastställd men ska omfatta cirka 3 månader under 2013.
Förutom den löpande verksamheten ansvarar infektionskonsulten för
antibiotikaronder på varje avdelning en gång per vecka med inriktning på
antibiotikaterapi. Effekten av den förstärkta insatsen ska utvärderas.
Aktivitet 2 Återföring av antibiotikastatistik
3
– kontinuerligt följa antibiotikaförskrivning inom slutenvården på
Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping med återkoppling till
verksamhetsansvariga och till förskrivarna
Aktivitet 3 Presentera data över resistensläget
- ansvara för att relevant statistik över antibiotikaresistens på Akademiska
sjukhuset tillhandahålls från mikrobiologen
- presentera resistensdata på ett överskådligt vis till infektionsklinikens
läkare
- i samband med läkarmöten på klinikerna presentera relevanta delar av
resistensdata
Aktivitet 4 Infektionsklinikens läkarmöten
– den operativa gruppen ska regelbundet delta i infektionsklinikens
läkarmöten för information och diskussion om aktuella förskrivnings- och
resistensdata
Aktivitet 5 Uppdatering av kirurgisk antibiotikaprofylax
– fortlöpande delta vid uppdateringar av befintliga PM för kirurgisk
antibiotikaprofylax och erbjuda verksamheterna stöd i detta
Aktivitet 6 Lathund för peroral antibiotika
– Lathunden för peroral antibiotika i samband med föda ska efter vissa
justeringar och tillägg distribueras i fickformat till sjuksköterskorna på
Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping
Aktivitet 7 Kontinuerlig kunskapsförmedling till läkare
– ta initiativ till och vid förfrågan anordna utbildningsmöten
för läkare inom slutenvården på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i
Enköping
för Strama Uppsala län
Magdalena Prioux
4
5
Download